Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.06.2017

YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen maksu ympäristörahastoon vuonna 2017

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) tehtävänä on edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä sekä toimia ympäristön tilan puolestapuhujana ja globaalin ympäristöagendan asettajana. UNEPin keskipitkän aikavälin strategian (2014-2017) tavoitteena on edistää siirtymistä vähähiiliseen, vähäpäästöiseen, resurssitehokkaaseen ja tasa-arvoiseen kehitykseen, mikä pohjautuu ekosysteemipalvelujen suojelulle ja kestävälle käytölle, vahvistuneelle ympäristöhallinnolle ja ympäristöriskien vähentämiselle. Pohjimmaisena tavoitteena on nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaaminen. UNEP tukee erityisesti kehityspoliittisen selonteon painopistealue IV:n toteutusta. Suomen UNEPia koskevan vaikuttamissuunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat UNEPin aseman vahvistaminen ympäristöasioiden vastuutahona ja koordinoijana YK-järjestelmässä sekä UNEPin tuloksellisuuden ja tehokkuuden lisääminen. Suomen vuosimaksuksi UNEPin ympäristörahastoon 2017 ehdotetaan 1 MEUR.

Rahoituspäätös  08.06.2017

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890004

Tunnus

UHA2017-002522

Sivua muokattu

28.06.2017