Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.10.2012

Suomen tuki Internetin hallintofoorumille

Kuvaus

Rahoitus (funds-in-trust) UNDESAn projektille GLO/11/X01 (Internet Governance Forum) YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) Tunisin tietoyhteiskunta-agendan artiklojen 72-80 toimeenpanemiseksi. Artikloissa pyydetään YK:n pääsihteeriä kutsumaan koolle monitoimijafoorumi käymään policy-keskustelua internetin hallinnosta. Kerran vuodessa eri puolilla maailmaa kokoontuva IGF on osoittautunut suosituksi keskustelualustaksi internetiin liittyvistä kysymyksistä. Se kokoaa yhteen kaikki relevantit toimijaryhmät (valtiot, liike-elämä, tekninen yhteisö, kansalaisyhteiskunta), jotka eivät välttämättä muuten tapaisi. IGF:ää on mallinnettu alueellisiin ja kansallisiin aloitteisiin. Vuoden 2010 YK:n yleiskokous päätti jatkaa IGF:n mandaattia uudella viisivuotiskaudella (2011-2015). Suomi on rahoittanut IGF-monitoimijarahastoa yhteensä 645 000 eurolla vuosina 2008-2011. IGF:n poikkileikkaavana teemana on kehitys; se miten internetiä voidaan parhaiten hyödyntää kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Oikein hyödynnettynä internet voi edesauttaa mm. köyhyyden vähenemistä, taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähenemistä, ilmastokestävyyttä, demokratiaa ja hyvää hallintoa sekä ihmisoikeuksien toteutumista. IGF tarjoaa kehitysmaille mahdollisuuden keskustella näistä asioista globaalissa, monitoimijaympäristössä. Käsitellessään internetiä laaja-alaisesti IGF tukee kehitysmaiden kapasiteetin vahvistamista ja osallistumista internetin hallintoon. Se edistää myös monitoimijakulttuurin leviämistä kansallisesti ja alueellisesti. IGF-kokoukset toteutetaan kaikkien toimijoiden yhteistyöllä sillä periaatteella, että jokainen voi osallistua suunnitteluun ja toteutukseen. Sihteeristö, isäntämaat ja monitoimijapohjainen neuvonantajaryhmä (Multistakeholder Advisory Group MAG) ovat toteutuksessa avainroolissa. IGF:n tuki kanavoidaan pienen, Genevessä toimivan sihteeristön kuluihin (ml. henkilöstökulut ja kehitysmaihin suuntautuva fellowship-ohjelma) sekä kehitysmaiden toimijoiden osallistumiseen IGF-kokouksiin. IGF saa myös eri tahoilta in kind -tukea.

Rahoituspäätös  12.10.2012

430 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

tuo-20

Rahoituskohteen numero

89849001

Tunnus

UHA2011-006407

Sivua muokattu

29.04.2013