Evaluointiraportti 2013: 2 Täydentävyys Suomen kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä: Suomen maaohjelma Mosambikissa

Ann Bartholomew

ISBN 978-952-281-205-6 (pdf)
ISSN 1235-7618

Evaluointi täydentävyydestä Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä: osaevaluointi täydentävyydestä Suomen maaohjelmasta Mosambikissa

Osaevaluointi täydentävyydestä Suomen maaohjelmassa Mosambikissa on osa Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön täydentävyyden laajempaa evaluointia. Dokumenttianalyysissa tarkasteltiin kattavasti asiakirjoja ja tehtiin joitakin haastatteluja ulkoasiainministeriön henkilöstön kanssa Helsingissä ja Maputossa.

Vuosina 2004–2012 Pariisin julistuksen tukema avun harmonisoinnin periaate edisti
kehitysyhteistyön ulkoista täydentävyyttä enemmän kuin Suomen kehityspolitiikan
linjaukset sinänsä. Yleisen budjettituen koordinointi heikkeni vuotta 2012 kohti mennessä. Tämä johtui Mosambikin hallituksen muuttuvista prioriteeteista ja siitä, että avunantajat olivat huolissaan julkisesta tilivelvollisuudesta. Ulkoinen täydentävyys lisääntyi, kun maaohjelma keskitettiin budjettituen lisäksi kolmelle sektorille. Suomen
maaohjelmasta Mosambikissa tuli aikaisempaa yhtenäisempi. Sisäinen täydentävyys lisääntyi ajan myötä etenkin instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentin (IKI) ja alueellisten ohjelmien myötä. Kansalaisjärjestöille myönnettyä tukea sekä Suomen Maputon suurlähetystön hallinnoimia paikallisen yhteistyön määrärahoja (PYM) ei kuitenkaan sovitettu hyvin yhteen maaohjelman kanssa. PYM-tuki lopetettiin vuonna 2010 suurlähetystön henkilöstöpulan takia.


Evaluoinnissa suositellaan, että Suomen kehityspolitiikan ohjausta vahvistetaan maaohjelmien ulkoisen täydentävyyden osalta. Sisäistä täydentävyyttä edistäisivät yhteisten päämäärien ja tavoitteiden muotoilu ja suuremman huomion kiinnittäminen läpileikkaaviin tavoitteisiin. Lisäksi ulkoasiainministeriön olisi lisättävä Mosambikista vastaavaa pysyvää henkilöstöä Afrikan ja Lähi-idän osastolla ja täytettävä nopeasti suurlähetystön avoimet toimet. PYM-tuki olisi käynnistettävä uudelleen.

Avainsanat: täydentävyys, harmonisointi, yhteensovittaminen, maaohjelmat, Mosambik