Utvärderingsrapport 2012:8 Meta-Evaluation of Decentralised Evaluations in 2010 and 2011

Utvärderingsrapport 2012:8 Meta-Evaluation of Decentralised Evaluations in 2010 and 2011

Meta-Evaluation of Decentralised Evaluations in 2010 and 2011 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Utvärderare:
Svend Erik Sørensen
Casper Thulstrup

ISBN 978-952-281-079-3  (tryckt)
ISBN 978-952-281-080-9  (pdf)
ISSN 1235-7618

Metautvärdering av decentraliserade utvärderingar under 2010 och 2011

Syftet med denna metautvärdering var att dra lärdom av de decentraliserade utvärderingarna som skulle gynna utvecklingssamarbetet.

Metautvärderingen bestod av en skrivbordstudie som inkluderade 41 decentraliserade rapporter samt tillhörande uppdragsbeskrivningar. Resultaten visade på en knapp förbättring av kvaliteten i rapporteringen. Uppdragsbeskrivningarna var korrekt utformade och innehöll relevanta utvärderingskriterier. De tvärgående målen var betydligt bättre adresserade i rapporterna och uppdragsbeskrivningarna. Aspekter relaterade till fattigdomsbekämpning var, till viss del, adresserade i rapporterna och uppdragsbeskrivningarna. Något samband mellan god kvalitet på uppdragsbeskrivningen och god kvalitet på rapporteringen kunde inte urskiljas.

Kvaliteten på utvecklingssamarbetet var överlag låg och visade föga effekt för att nå hållbara resultat. Även projektutformningen och resultatstyrningen (RBM) var otillräckligt utvecklade och de gav generellt sett ingen möjlighet att följa upp processer, mäta prestationer och analysera risker. Det fanns inte heller någon systematisk uppföljning av utvärderingsresultat i projekten.

I metautvärderingen föreslås förbättringar till ovan nämnda brister: dessa inkluderar (a) tillämpning av ett sammanhängande och systemtäckande ramverk för kvalitetssäkring med fokus på projektutformning, strategibaserade resultat, risker och rapportering, och (b) utveckling av förenklade och nyskapande lösningar och verktyg för projektutformning och resultatstyrning (RBM). Vidare bör godkännandeförfarandet för rapportering förbättras. Verktyg för att identifiera verkliga behov hos projektens förmånstagare bör även tillämpas, horisontell policykoherens för effektiv samstämmighet (mainstreaming) bör stärkas, och en budget för tvärgående aktivitetet bör genomgående inkluderas i projekten. Även konsulters kvalitetssäkring av rapporter och projektutformning bör stärkas. Till sist bör viktiga faktorer som bidrar till eller hindrar rapportering av god kvalitet identifieras.

Nyckelord: metautvärdering, projektbaserad utvärdering, resultatstyrning (RBM), kvalitetssäkring, Finlands utvecklings samarbete.