Evaluointiraportti 2012:6 Nordic Influence in Multilateral Organizations: A Finnish Perspective

Evaluointiraportti 2012:6 Nordic Influence in Multilateral Organizations: A Finnish Perspective (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Tekijät:
Pauliina Aarva
Satu Zukale
Annika Magnusson


ISBN 978-952-281-027-4 (painettu)
ISBN 978-952-281-028-1 (pdf)
ISSN 1235-7618

Suomen näkökulma Pohjoismaiden vaikuttamisesta monenkeskisissä järjestöissä

Tässä asiakirjapohjaisessa työssä tarkastellaan sitä, miten Pohjoismaat ovat vaikuttaneet monenkeskisten järjestöjen, Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin, sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyvään politiikkaan, etenkin Afrikan maissa vuosien
2006 ja 2011 välisenä aikana.

Työssä keskitytään yhteisiin pohjoismaisiin kantoihin suomalaisesta näkökulmasta.

Aineisto koostuu noin 600 asiakirjasta, jotka vaihtelevat linjauksista ja strategioista sekä virallisesta kirjeenvaihdosta puhtaaksikirjoitettuihin haastattelusisältöihin. Lisäksi tarkastellaan tapaustutkimuksena Maailmanpankin Sambialle laatimaa maakohtaista apustrategiaa.

Analyysin tuloksista ilmenee, että Pohjoismaat ovat pystyneet vaikuttamaan Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin päätöksentekoon sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Afrikassa.

Hyviä esimerkkejä ovat Pohjoismaiden aktiivinen rooli Maailmanpankin vuoden 2012 kehitysraportin (World Development Report 2012) valmistelussa. Raportissa keskitytään sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Pohjoismaat ponnistelivat myös voimakkaasti, jotta sukupuolten tasa-arvo päätettiin valita kansainvälisen kehitysrahaston (International Development Association) 16. lisärahoituksen erityisteemaksi.

Tarkastelu antaa suosituksia ja muun muassa kehottaa Pohjoismaita investoimaan
2012 kehitysraportin tulosten konkreettiseksi toimeenpanemiseksi Afrikan maissa
ja hyödyntämään tilaisuuksia käynnistää innovatiivisesti arvokeskusteluja ja poliittista
vuoropuhelua kyseisissä pankeissa ja Afrikan maissa. Käytännössä sukupuolikysymysten valtavirtaistamista voitaisiin edistää nimittämällä Afrikan maihin ja maaryhmien toimistoihin Pohjoismaiden rahoittamina sukupuolikysymysten asiantuntija tai asiantuntijoita. Lisäksi suositellaan yhteispohjoismaisen strategian laatimista suhteista uusiin avunantajamaihin.


Avainsanat: Pohjoismaat, vaikutus, Maailmanpankki, Afrikan kehityspankki, sukupuolten
välinen tasa-arvopolitiikka.