Utvärderingsrapport 2011:3 The VERIFIN Training Programme

Utvärderingsrapport 2011:3 The VERIFIN Training Programme

Utvärderingsrapport 2011:3 The VERIFIN Training Programme (PDF)

Annex 2 (PDF)

Annex 3 (PDF)

Annex 4 (PDF)

Annex 5 (PDF)

Annex 6 (PDF)

Annex 7 (PDF)

Utvärderare:
Tuija Stenbäck
Birgit Aurela
Marja Tuominen


ISBN 978-951-724-951-5 (tryckt)
ISBN 978-951-724-952-2 (pdf)
ISSN 1235-7618

Utvärdering av VERIFIN Utbildningsprogrammet för
Verifikation av kemiska Vapen

Denna utvärdering gäller den utbildning som Finlands Verifikationsinstitut för konventionen mot kemiska vapen (VERIFIN) anordnar i syfte att främja konventionen om kemiska vapen, dvs. konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring.

Utvärderingens syfte var att ge en extern och oberoende bild av de olika dimensionerna av utbildningsprogrammet, däribland institutionell uppläggning, programkoncept, programmets innehåll och arbetsformer och programmets betydelse för uppfyllelsen av de mål som på olika nivåer uppställts för VERIFIN. Utvärderingen grundar sig på dokumentgranskning, intervjuer med tjänstemän vid Utrikesministeriet, tjänstemän vid Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och Finlands ambassad i Haag, VERIFINS personal, e-postenkäter till f.d. kursdeltagare och studiebesök till Etiopien, Kenya, Malaysia, Vietnam, Mexiko och Panama.

Under de senaste 20 åren har medel för officiellt utvecklingsbistånd använts för utbildningen och alla utvecklingsländer som undertecknat konventionen har varit berättigade till den. Utbildningen har uppfyllt kraven i konventionen och kapaciteten hos utvecklingsländernas nationella myndigheter har förbättrats, särskilt när det gäller att upprätta deklarationer om förtecknade kemikalier till OPCW. Kraven gällande biståndsmedel, att användningen anpassas till Finlands utvecklingspolitiska mål, kunde däremot inte urskiljas i konceptet eller formerna för utbildningen.

I utvärderingen rekommenderas att man i konceptet för utbildning som finansieras med biståndsmedel övergår från individuell utbildning i Finland till institutionell kapacitetsutveckling i utvecklingsländerna. Då skulle man också kunna beakta utvecklingsländernas prioriteringar, som är mer relaterade till miljöfrågor än till hotet från kemiska vapen. OPCW-finansiering bör användas för utbildning som direkt stöder genomförandet av konventionen i utvecklingsländerna.

Nyckelord: kapacitetsutveckling, utbildning, konventionen om kemiska vapen, finansiering av utvecklingssamarbete, utvecklingspolitik.