Evaluointi Suomen kehitysyhteistyön maaohjelmista

Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön maaohjelmat ovat pääosin tarkoituksenmukaisia ja tuloksellisia. Tämä käy ilmi ulkopuolisesta evaluoinnista, joka arvioi maaohjelmien onnistumista Etiopiassa, Mosambikissa, Nepalissa, Sambiassa, Tansaniassa ja Vietnamissa. Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö kohdistuu kumppanimaiden ja niiden kansalaisten kannalta olennaisiin asioihin. Suomi on kyennyt valitsemaan kehitysyhteistyön hyödynsaajien kannalta tärkeät yhteistyökohteet myös niissä tilanteissa, joissa kumppanimaan oma politiikka ei ole yltänyt vastaamaan ihmisten tarpeisiin. Yhteistyöllä on saavutettu hyviä tuloksia esimerkiksi opetussektorilla, yksityissektorin kehittämisessä ja työpaikkojen luomisessa, lainsäädännön kehittämisessä ja ihmisoikeuksien edistämisessä sekä naisten aseman vahvistamisessa. Tulokset ovat astetta heikompia esimerkiksi maatalouden ja maaseudun kehittämisessä sekä maankäytön ja metsäsektorin hankkeissa ja ohjelmissa. Myös kestävyydessä on haasteita: tuen pitkäaikaisista kehitysvaikutuksista ei ole riittävästi tietoa.

Arvioinnin pohjalta tehtiin johtopäätöksiä ja suosituksia Suomen toiminnalle tulevaisuudessa.

Siinä tunnistettiin useita tehokkuuteen liittyviä vaikeuksia. Osa näistä liittyy kehitysyhteistyön toimintaympäristöön ja sen riskeihin, osa esimerkiksi puutteelliseen osaamiseen ja suunnitteluun tai varojen alhaiseen käyttöasteeseen, erityisesti kansainvälisten järjestöjen toteuttamissa erillishankkeissa sekä konsulttiyrityksille ulkoistetuissa hankkeissa. Tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa muun muassa poliittisella vaikuttamisella ja avunantajien yhteistyöllä sekä sillä, että Suomen omat yhteistyömuodot sovitetaan nykyistä paremmin yhteen.

Arviointi suositteleekin maaohjelmamallin kehittämistä edelleen. Pääsääntöisesti hallitusten väliseen kehitysyhteistyöhön tehdyt maaohjelmat ovat liian kapea-alaisia, ja mallia tulisi laajentaa myös muihin kehityspolitiikan instrumentteihin. Se on erityisen tärkeää maissa, joissa siirrytään kehitysyhteistyöstä kaupallis-taloudelliseen yhteistyöhön.

Pääraportti

Maaohjelmaevaluointi 2016 synteesiraportti (PDF, 267 sivua, 2 042 kt)

Maakohtaiset raportit

Etiopian raportti (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 129 sivua, 1199 kt)

Mosambikin raportti (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 115 sivua, 938 kt)

Nepalin raportti (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 125 sivua, 1020 kt)

Tansanian raportti (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 129 sivua, 1093 kt)

Vietnamin raportti (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 115 sivua, 1121 kt)

Sambian raportti (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 134 sivua, 1054 kt)

Ministeriön näkökulma evaluointiin

Mitä opimme evaluoinnista? (PDF, 2 sivua, 89 kt)

Johdon päätös jatkotoimenpiteistä (PDF, 2 sivua, 148 kt)

Tallenteet

Katso webinaarit(Linkki toiselle web-sivustolle.)allenne evaluoinnin tulosten esittelystä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (linkki videoon)

 

 

Tässä palvelussa myös