Utvärdering: Metautvärdering av projekt och programbaserade utvärderingar under 2012–2014

Utvärdering: Metautvärdering av projekt och programbaserade utvärderingar under 2012–2014

Metautvärderingen uppskattade standarden på utvärderingsrapporter och
direktiv, Finlands utvecklingssamarbete och utrikesministeriets (UM) utvärderingsledning och tjänster för kapacitetsutveckling. Den baserades på tre översiktsverktyg, en översikt av dokument och konsulteringar med UM:s-personal.

De flesta av utvecklingsrapporterna och direktiven höll en hög standard, men
några ansågs vara enastående. Standarden på Finlands utvecklingssamarbete
utvärderades som varande mest positivt när det gällde projektens ändamålsenlighet
och resultat och minst positivt i förhållande till deras effektivitet och
hållbarhet.