Utvärderingsrapport 2012:4: Finnish Consessional Aid Instrument

Utvärderingsrapport 2012:4: Finnish Consessional Aid Instrument

Evaluation report 2012:4: Finnish Consessional Aid Instrument (avautuu uuteen ikkunaan)

Utvärdare: Iradj Alikhani
Carlos Montes
Andrew Danino
Tom von Weissenberg
Magda BarcelóISBN  978-951-724-995-9
ISBN 978-951-724-996-6
ISSN 1235-7618

Syftet med denna utvärdering är att bedöma i vilken mån systemet för Finlands förmånliga stödkrediter under 2002–2009 bidragit till minskad fattigdom och hållbara konkreta resultat samt att bedöma systemets brister. Utvärderingen bygger på projektdokumentation, offentliga handlingar, interna granskningar och utvärderingar, intervjuer med utvalda intressenter och studiebesök till Vietnam. Utifrån denna information analyserades systemets styrkor och svagheter i främjandet av genomgående teman. Utvärderingskriterierna var relevans, effektivitet, effekt och hållbarhet, ändamålsenlighet, komplementaritet, samstämmighet, samordning och finländskt mervärde.

Den viktigaste slutsatsen är att systemet får dåligt betyg enligt de flesta av kriterierna. Bristen på ordentlig uppföljning och utvärdering (M&E) är en stor svaghet. Inget av projekten för förmånliga krediter hade indikatorer för fastställande av utgångsläget och resultaten. Informationen om utfallet är begränsad och oregelbunden. Av kriterierna får effektivitet högst betyg och ändamålsenlighet betyget nöjaktig medan relevans, effekt och hållbarhet samt finländskt mervärde får betyget hjälplig. Förklarande faktorer är bl.a. inbyggda spänningar mellan systemets kommersiella och utvecklingsmässiga mål, bristande uppföljning av rekommendationer i tidigare utvärderingar om hur systemet skulle kunna förbättras och att den bundna biståndsformen i ökande grad står i strid med bästa internationella praxis och partnerländernas förväntningar. Dessa observationer bör dock inte fördunkla det faktum att Finlands bistånd i allmänhet är effektivt.

I utvärderingsrapporten granskas tre alternativa lösningar: att avveckla systemet, förnya det genom implementering av tidigare rekommendationer och avbindning av stödet eller att behålla systemet, men förbättra M&E och förfarandena. Denna rapport förordar det första alternativet som den optimala lösningen.

Nyckelord: fattigdomsbekämpning, hållbarhet, utvecklingseffekt, förmånliga krediter, bundet bistånd