Evaluointiraportti 2012:4: Finnish Consessional Aid Instrument

Evaluoinnin tavoite on arvioida, miten Suomen korkotukijärjestelmä on vuosina 2002–2009 edistänyt köyhyyden lieventämistä ja saavuttanut kestäviä, konkreettisia tuloksia, ja samalla arvioida sen puutteita. Evaluointi perustuu hankeasiakirjoihin, julkisesti saataviin asiakirjoihin, sisäisiin haastatteluihin ja evaluointeihin, valikoitujen sidosryhmien edustajien haastatteluihin ja vierailuun Vietnamissa, missä tutustuttiin kenttätyöhön. Tietojen avulla analysoitiin järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia siltä kannalta, miten se edistää läpileikkaavia teemoja. Analyysissa käytettiin seuraavia evaluointikriteerejä: tarkoituksenmukaisuus, tuloksellisuus, vaikutus ja kestävyys, tehokkuus, täydentävyys, johdonmukaisuus ja koordinointi sekä suomalainen lisäarvo.

Tärkein päätelmä on se, että järjestelmä saa huonot pisteet useimpien edellä mainittujen kriteerien kohdalla. Asianmukaisen seurannan ja evaluoinnin puuttuminen on merkittävä heikkous, ja kaikista korkotukihankkeista puuttuu indikaattorit lähtökohdan ja tulosten määrittämistä varten. Tiedot tuloksista ovat vähäisiä ja epäsäännöllisiä. Tuloksellisuus sai korkeimmat pisteet, tehokkuus arvioitiin hieman epätyydyttäväksi ja tarkoituksenmukaisuus, vaikutus ja kestävyys sekä suomalainen lisäarvo epätyydyttäviksi. Tuloksia selittäviä tekijöitä ovat luontainen jännite järjestelmän kaupallisten ja kehitystavoitteiden välillä, järjestelmän parantamiseksi aiemmissa evaluoinneissa esitettyjen suositusten puutteellinen noudattaminen sekä yhä suurempi ristiriita apuun perustuvan lähestymistavan ja parhaiden kansainvälisten käytäntöjen ja kumppanimaiden odotusten kanssa. Nämä tulokset eivät kuitenkaan peitä näkyvistä sitä tosiasiaa, että Suomen apu on yleensä tuloksellista.

Raportissa tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa: järjestelmästä luopumista, sen tarkistamista aiempien suositusten toimeen panemisen ja avun sidonnaisuuden purkamisen avulla sekä järjestelmän säilyttämistä seurantaa ja evaluointia sekä menettelyjä parantaen. Raportissa esitetään, että ensimmäinen vaihtoehto olisi ihanteellinen.

Evaluointiraportti

Evaluation report 2012:4: Finnish Consessional Aid Instrument (avautuu uuteen ikkunaan)