Kehityspolitiikan painopiste 2: Kestävät taloudet ja ihmisarvoinen työ

Suomi vahvistaa kehitysmaiden talouksia sekä lisää työpaikkoja, elinkeinoja ja hyvinvointia.

Suomen kehityspolitiikan painopiste 2:

  • Tukee kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevien ihmisten mahdollisuuksia ihmisarvoiseen työhön, yrittäjyyteen ja toimeentuloon. Suomen tuella lisätään työntekijöiden tietoisuutta työelämäoikeuksista, parannetaan työpaikkojen laatua sekä luodaan työtä ja toimeentuloa. Kansalaisyhteiskunta ja siihen kuuluva ammattiyhdistysliike ovat tärkeitä kumppaneita.
  • Edistää kehittyvien maiden yksityisellä sektorilla sosiaalisesti vastuullista ja ympäristön ja ilmaston kannalta kestävää kehitystä. Suomen rahoituksella tarjotaan kehittyvien maiden yrittäjille ja yrityksille liike-elämän ja innovaatiotoiminnan tukipalveluita sekä rahoitusta. Tämä auttaa niitä luomaan tarpeellisia tuotteita ja palveluita, lisäämään työpaikkoja sekä kasvattamaan verotuloja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Suomi tarjoaa yrityksille myös vastuulliseen liiketoimintaan ja ihmisarvoisiin työolosuhteisiin liittyvää koulutusta sekä edistää innovaatiokumppanuuksia ja yhteistyötä kehittyvien maiden ja suomalaistoimijoiden välillä.
  • Parantaa kehittyvien maiden päättäjien mahdollisuuksia edistää vastuullista liiketoimintaa sekä hyödyntää teknologiaa ja innovaatioita. Vakaa ja ennakoitava sekä innovaatiotoimintaan kannustava liiketoimintaympäristö on edellytys yksityissektorin kehittymiselle ja talouden uudistumiselle. Suomi antaa aiheeseen liittyvää koulutusta ja muuta tukea päättäjille.
  • Vahvistaa vaikuttamistyötä, jolla edistetään kansainvälisen kaupan sääntöjen vastuullisuutta ja kestävää liiketoimintaa. Suomi toimii monenkeskisesti, jotta kauppa-, investointi- ja verotuspolitiikka tukisivat johdonmukaisesti kestävän kehityksen tavoitteita sekä kehittyvien maiden osallistumista. Suomi vaikuttaa monenkeskisiin kumppaneihinsa, jotta ne tukisivat vastuullista liiketoimintaa, teknologisia innovaatioita ja start up -yrittäjyyttä.

Painopisteeseen liittyvässä työssä huomioidaan erityisesti naisten rooli taloudessa. Tämä tarkoittaa erityisesti naisten työmahdollisuuksien lisäämistä sekä rahoituspalvelujen suuntaamista naisyrittäjille ja sellaisille yrityksille, jotka suuntaavat tuotteensa ja palvelunsa naisille. Kehitysmaiden naisten johtamia ja omistamia yrityksiä yritetään myös saada suomalaisyritysten kumppaneiksi. Kaikki tämä edellyttää syrjivien rakenteiden ja naisten osallistumista hidastavien esteiden purkamista.

Tärkeää on myös innovaatioiden ja digitalisaation hyödyntäminen. Suomi vahvistaa kehittyvien maiden omaa innovaatiotoimintaa ja tukee kansainvälisiä innovaatiokumppanuuksia, joiden avulla luodaan kestävän kehityksen tavoitteita edistäviä ja kehittyviä maita hyödyttäviä ratkaisuja. Suomen tavoitteena on, että digitalisaatiokehitys ei jättäisi ketään jälkeen, vaan siitä saatavien hyötyjen tulisi auttaa myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä.

Käytännössä työtä tehdään suoraan kehittyvien maiden ihmisten, yritysten ja hallintojen kanssa. Sen ohella vaikutetaan kansainväliseen sääntelyyn, jotta se edistäisi kestävää taloutta ja ihmisarvoista työtä. Suomi tukee kansalaisyhteiskuntaa sekä vaikuttaa kehitysrahoituslaitosten ja hallitustenvälisten organisaatioiden toimintaan muun muassa rahoituksen avulla. Yksityiselle sektorille suunnattujen rahoitusjärjestelyiden avulla tuetaan niin kotimaisia kuin kehittyvien maiden yrityksiä. Yrityksille tarjotaan myös yritysvastuu- ja ihmisoikeusasioihin liittyvää koulutusta. Suomen rahoitusta kohdennetaan sekä yksittäisiin kehittyviin maihin että alueellisesti. Kansainvälisesti vaikutamme Euroopan unionissa, YK:ssa, teollisuusmaiden yhteistyöjärjestössä OECD:ssä ja Kansainvälisessä työjärjestössä ILOssa.

Kehityspolitiikan painopiste 2 ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 korostaa yksityisen sektorin merkitystä ja vastuuta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Yritykset ovat tärkeitä uusien työpaikkojen luojina ja avainasemassa innovatiivisten teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Yrityksillä, joiden arvoketjut ovat maailmanlaajuisia, on suuri valta ja vastuu vaikutuksistaan.

Suomen kehityspolitiikan painopiste 2 tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 5 (sukupuolten tasa-arvo), 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua), 9 (kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria), 12 (vastuullista kuluttamista) ja 17 (yhteistyö ja kumppanuus). Painopisteen kautta toteutettava työ talouksien vahvistamiseksi, elinkeinojen, ihmisarvoisen työn ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä sen tasa-arvoon, vastuulliseen liiketoimintaan ja innovaatioihin liittyvät painotukset luovat pohjaa myös muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämän sivun sisällöstä vastaa