Sukupuolten tasa-arvo globaaleissa arvoketjuissa ja kaupankäyntiä tukevan kehitysyhteistyön rooli tasa-arvon ja naisten työllisyyden edistäjänä kehitysmaissa

Silvander: Sukupuolten tasa-arvo globaaleissa arvoketjuissa ja kaupankäyntiä tukevan kehitysyhteistyön rooli tasa-arvon ja naisten työllisyyden edistäjänä kehitysmaissa

Tämä selvitys perustuu olemassa olevan tutkimustiedon analyysiin, ja pyrkii osoittamaan globaaleihin arvoketjuihin integroitumiseen liittyviä tasa-arvonäkökohtia. Lisäksi tutkimustiedosta ja tapausesimerkeistä kerätään parhaita käytäntöjä ja analysoidaan eri tapoja ja instrumentteja, joilla tasa-arvokehitystä ja naisten työllisyyttä kehitysmaissa voidaan edistää kauppapolitiikan ja eritoten kauppaa tukevan kehitysyhteistyön kautta. Selvityksessä analysoidaan kolmea kansainvälisen kaupan pääryhmää: teollisuustuotteita, maataloustuotteita ja palveluita. Näiden ryhmien sisällä on valittu esimerkkisektoreiksi tekstiili- ja elektroniikkateollisuus; vihannesten ja hedelmien tuotanto sekä turismiteollisuus. Sektorivalinta on tehty painottaen vientisuuntautunutta teollisuutta, jossa on suhteellisen korkea naisten osuus työvoimasta.

Vastuullinen kauppapolitiikka ottaa huomioon myös kauppakumppanin kestävän ja tasa-arvoisen sosiaalisen kehityksen ja tukee sitä erityisesti, kun neuvottelukumppani on kehittyvä talous tai vähiten kehittynyt maa. Tämän selvityksen tavoitteena onkin tukea sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvien kysymysten huomiointia Suomen kauppapoliittisissa linjauksissa sekä erityisesti kauppaa tukevan kehitysyhteistyön toimeenpanossa esittämällä konkreettisia hanke ja ohjelmasuunnittelua tukevia toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia.

Temaattisesti selvitys käsittelee neljää pääkysymystä:

  • Sukupuolijakoa globaaleissa arvoketjuissa sekä kehitysmaa- että teollisuusmaanäkökulmasta, keskittyen kuitenkin kehitysmaihin
  • Sukupuoleen perustuvia rajoitteita globaaleissa arvoketjuissa
  • (Taloudellisen) arvonlisäyksen ja kaupan vapauttamisen seurauksena syntyviä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon (sosiaalisen arvonlisän kautta)
  • Sukupuolten tasa-arvoa edistäviä parhaita käytäntöjä, politiikkalinjauksia ja tuki-instrumentteja.

Selvitys on Suomen ulkoasiainministeriön rahoittama tilaustutkimus. Selvityksessä esiintyvät mielipiteet ja johtopäätökset ovat laatijan henkilökohtaisia, eivätkä ne välttämättä edusta ulkoasiainministeriön kantaa.

kauppa
sosiaalinen sukupuoli