Kehityspoliittinen tilausselvitys: Finnish teacher education students’ practical training and exchange in developing countries

Suomalaisissa yliopistoissa opettajaopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus on muiden tiedekuntien opiskelijoihin verrattuna vähäistä. Myös muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa opettajaksi opiskelevien liikkuvuus on vähäisempää kuin muiden alojen opiskelijoiden. Kehittyviin maihin lähtevien opiskelijoiden määrä on hyvin pieni.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin opettajaopiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen yleisesti ja erityisesti kehitysmaihin suuntautuvaan liikkuvuuteen vaikuttavia tekijöitä. Verkkokyselyn ja haastattelujen kohderyhmiksi valittiin opettajaopiskelijat yhdeksästä korkeakoulusta (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lappi, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa/Åbo) ja kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta koordinoivat suunnittelijat. Opiskelijat vastasivat verkkokyselyyn aktiivisesti (n = 698), ja vastaajista 12 myös haastateltiin. Yhdeksän kansainvälisen liikkuvuuden koordinaattoria vastasi kyselyyn, ja heistä kahdeksan haastateltiin.

Neljän merkityksellisen tekijän havaittiin vaikuttavan kansainväliseen liikkuvuuteen: 1) yleinen koulutuspolitiikka ja yhteiskunnallinen tilanne; 2) koulut (tulevat työkontekstit); 3) opettajankoulutuksesta vastaavien yliopistojen toiminta; ja 4) opettajaopiskelijoiden omat näkemykset, kokemukset ja mielipiteet ulkomailla suoritettavan opiskelijavaihdon tai harjoittelun mielekkyydestä ja lähtöä hankaloittavista tekijöistä. Opiskelijat korostivat henkilökohtaisen oppimiskokemuksen merkitystä motivoivana tekijänä. Lähes kaikki opiskelijat kokivat oman opettajuuteen liittyvän ammattitaitonsa parantuneen ulkomailla saadun kokemuksen kautta. Liikkuvuutta estäviksi tekijöiksi todettiin opintojen viivästymisen pelko, luokanopettajan opintoihin liittyvä erikoistumisen vaatimus, halu suorittaa opinnot Suomessa, ulkomailla suoritettujen opintojen soveltuvuus omaan tutkintoon, ulkomailla suoritettavista opinnoista saadun tiedon ja tuen puute, perheeseen liittyvät tekijät, pelko selviämisestä uudessa maassa ja kielitaidon riittämättömyydestä, ja turvallisuuteen liittyvät tekijät.

Suosituksissa ministeriöille ja opettajankoulutusta tarjoaville yliopistoille painottuu positiivinen, uusia oppimiskokemuksia korostava suhtautuminen opiskelijaliikkuvuuteen. Opettajaopiskelijoille merkittävin motiivi ulkomailla opintojen tai harjoittelun suorittamiseen on selkeästi henkilökohtainen kasvu.

Raportti englanniksi

Finnish teacher education students’ practical training and exchange in developing countries: a commissioned study for the Finnish Ministry for Foreign Affairs(Linkki toiselle web-sivustolle.)