Tietoa kampanjasta

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on käynnistänyt yhdessä Ranskan ja Meksikon hallitusten kanssa viisivuotisen Generation Equality -kampanjan, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoa niillä yhteiskunnan osa-alueilla, joilla kehitys on ollut hidasta. Yksi kampanjan ryhmistä keskittyy teknologiaan ja innovaatioihin tasa-arvon tukena. Sen johtajistoon kuuluu tasa-arvostaan ja teknologisesta osaamisestaan tunnettu Suomi.

Työmme tasa-arvon eteen on tärkeää. Globaalisti toimivalla teknologia-alalla epätasa-arvo on yhä todellinen ongelma, joka heijastuu monien arkielämään. Tekoälyn parissa työskentelevistä naisia on vain viidennes ja luonnontieteitä opiskelevista alle kolmasosa. Teknologia-alalla naisten urakehitys on tutkitusti miehiä hitaampaa. Naisten osuus tiedettä ja teknologiaa koskevassa päätöksenteossa on niin ikään pieni.

Nykytahdilla tasa-arvon saavuttamisen talouselämässä maailmanlaajuisesti on laskettu kestävän 267 vuotta. Niin pitkään ei teknologia-alalla kannata odottaa. Epätasa-arvo estää kaikkien ihmisten voimavarojen saamisen käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttäytymisemme algoritmi on korjattava.

Tasa-arvon algoritmi -kampanjassa keskitytään herättämään keskustelua teknologia-alan tasa-arvosta ja nostamaan esiin positiivisia esimerkkejä, joiden kautta maailmasta tehdään tulevaisuudessa yhdenvertaisempi.

Kampanjassa tehdään töitä tärkeiden tavoitteiden eteen, jotta kaikille tytöille ja naisille voidaan turvata tasavertainen mahdollisuus osallistua innovaatiotoimintaan sekä teknologian kehittämiseen ja käyttämiseen. Jokaisella on oltava mahdollisuus turvallisesti osallistua verkkokeskusteluihin ja hyötyä uuden teknologian mahdollisuuksista.

Yhdessä ratkaisemme neljää keskeistä ongelmaa – lähde mukaan muutokseen!

1. Digitaidoissa ja digitaalisen teknologian saatavuudessa on sukupuolikuilu.

- Maailmassa yli kolme miljardia ihmistä elää ilman pääsyä verkkoon. Heistä enemmistö on naisia ja tyttöjä.

- Digitaalisten taitojen puute estää naisia ja tyttöjä hyötymästä teknologian mahdollisuuksista. Maailmanlaajuisesti heidän pääsynsä internetiin on 17 prosenttia alempi kuin miehillä ja pojilla.

2. Teknologia ja innovaatiot eivät vastaa tasapuolisesti naisten ja tyttöjen tarpeisiin.

- Esimerkiksi tekoälyjärjestelmissä käytettävä data ei ole riittävän edustavaa, ei huomioi ihmisten erilaisuutta ja voi sivuuttaa kokonaisten ihmisryhmien tarpeet päätöksenteossa.

- Naiset teknologiakehittäjinä, innovaattoreina ja yrittäjinä eivät saa riittävästi tukea.

- Investoinnit sukupuolten tasa-arvoa edistäviin ratkaisuihin ovat vähäisiä.

3. Teknologian ja innovaatioiden parissa työskentelee ja opiskelee liian vähän tyttöjä ja naisia.

- Varhaiset valinnat perusopetuksessa ohjaavat opinto- ja urapolkuja; useissa maissa naisten osuus tekniikan alan korkeakouluopiskelijoista on alle 10 prosenttia.

- Monet naiset jättävät työn STEM-aloilla niihin liittyvien rakenteiden tai työkulttuurin vuoksi.

- Työpaikan normit eivät välttämättä ota huomioon työn ja perheen yhdistämistä, palkkaus voi olla epätasa-arvoista tai työkulttuuri naisia syrjivää.

- Naisten osuus maailman ICT-alan töissä on keskimäärin alle 35 prosenttia. Nämä työt ovat useammin alemman tulotason töitä kuin johtotehtäviä.

- Monimuotoiset ja yhdenvertaiset yritykset tekevät todistetusti parempaa tulosta ja ovat jopa kuusi kertaa innovatiivisempia kuin yhteisöt, joissa vallitsee epätasa-arvo.

4. Verkkoväkivalta ja syrjintä on sukupuolittunutta.

- Naisilla ja tytöillä on jopa 27 kertaa miehiä suurempi riski joutua verkossa häirinnän tai vihapuheen kohteeksi.

- Lähes 73 prosenttia internetiä käyttävistä naisista on kokenut jonkinlaista verkkoväkivaltaa tai altistunut sille.

- Plan International -järjestön globaalissa tutkimuksessa yli puolta (58 prosenttia) tutkimukseen osallistuneista tytöistä ja nuorista naisista oli häiritty verkossa. Myös Suomessa häirityksi oli joutunut 42 prosenttia.

Jotta käyttäytymisemme algoritmi voi muuttua, täytyy myös asenteiden muuttua. Tavoitteet voidaan saavuttaa lisäämällä investointeja, vaikuttamalla lainsäädäntöön, käytäntöihin ja asenteisiin sekä luomalla positiivisia esikuvia tytöille ja naisille. Tasa-arvo on kaikkien asia: mitä paremmassa asemassa ihminen on, sitä suurempi vastuu hänellä on auttaa myös muita.
Teknologia voi parhaimmillaan toimia tasa-arvoistavana muutosvoimana maailmassa. Se voi kiihdyttää naisten ja heikoimmassa asemassa olevien aseman paranemista yhteiskunnissa. Sen vuoksi algoritmi täytyy korjata, ja työ on jo alkanut.

Tasa-arvon algoritmi on osa maailmanlaajuista Generation Equality -kampanjaa, jonka tavoitteet tekniikan ja innovaatioiden aloilla ovat:

● Puolittaa digitaalisten teknologioiden saatavuuteen sekä digitaaliseen lukutaitoon liittyvä sukupuolikuilu.
● Lisätä investointeja tasa-arvoa edistäviin teknologioihin ja innovaatioihin 50 prosenttia ja tukea näin naisyrittäjiä sekä naisten ja tyttöjen tarpeisiin vastaavien ratkaisujen kehittämistä.
● Kaksinkertaistaa teknologia-aloilla työskentelevien naisten määrä.
● Toimia sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa sekä teknologiavälitteistä väkivaltaa ja syrjintää vastaan.

Lähde mukaan muutokseen!