Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2004

Tiedote 167/2003 1.8.2003Ulkoasiainministeriö esitti valtiovarainministeriölle 30. toukokuuta 2003 toimittamassaan talousarvioehdotuksessa hallinnonalalle myönnettäväksi vuodelle 2004 yhteensä 775,6 miljoonaa euroa. Tämä ylitti valtioneuvoston hallinnonalalle antaman kehyksen 18,3 miljoonalla eurolla. Ulkoasiainministeriön kehysylityksestä 6,5 miljoonaa euroa kohdistui toimintamenoihin, 4 miljoonaa euroa lähialueyhteistyöhön ja 7,8 miljoonaa euroa ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromomentille. Valtioneuvoston kehyspäätökseen verrattuna todellinen kehysylitys on 9,3 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon muiden pääluokkien momenteilta ulkoasiainhallinnon pääluokkaan tehdyt siirrot.

Ulkoasiainministeriö täydensi talousarvioehdotustaan 9. kesäkuuta esittäen muokatun laskelman budjettineuvotteluja varten. Talousarvioehdotuksen määrärahoja esitettiin vähennettäväksi 9,3 miljoonaa euroa. Vähennykset (euromäärät sulkeissa) kohdistuivat toimintamenoihin (2,5 miljoonaa euroa), lähialueyhteistyömäärärahoihin (2,0 miljoonaa euroa), rauhanturvaamismenoihin (2,7 miljoonaa euroa) sekä jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin (2,1 miljoonaa euroa). Edellä mainittujen vähennysten johdosta ministeriö joutuu myöhentämään mm. Nikosian suurlähetystön sekä Kantonin konsulaatin perustamisajankohtaa suunnitellusta. Myös rauhanturvatoiminnan määrärahojen mitoitusta muutetaan nykyisten operaatioiden toimintaa vaarantamatta. Ulkoasiainministeriö teki vielä teknisluonteisen täydennysesityksen 12.6. Muutosehdotukset on sisällytetty oheiseen ulkoasiainministeriön talousarvioehdotukseen, joka muutosehdotusten jälkeen päätyi 766,3 miljoonaan euroon.

Hallitusohjelman sekä ulkoasiainministeriön strategiatyön pohjalta ulkoasiainhallinnolle vuodelle 2004 asetetut tavoitteet ovat:
- Suomen kansainvälisen aseman vahvistaminen ja talouden kansainvälisten toimintaedellytysten parantaminen
- suomalaisten etujen ja suomalaisuuden edistäminen maailmalla
- vakauden, turvallisuuden ja yhteistyön lisääminen lähialueilla
- Euroopan unionin laajentaminen ja kehittäminen
- kansainvälinen vakaus, turvallisuus ja hyvinvointi sekä globalisaation hallinnan kehittäminen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vuoden 2004 aikana ulkoasiainhallinnossa määritellään keskeiset hallinnonalan toimintatapoja, tarvittavia voimavaroja ja osaamisen kehittämistä koskevat tavoitteet sekä kehitetään tavoitteiden saavuttamista ilmaisevia kriiteereitä.

Ulkoasiainhallinto jatkaa ministeriössä tehdyn strategiatyön pohjalta hallinnonalan kehittämistä mm. kannustavan palkkausjärjestelmän sisäänajolla, ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän nykyaikaistamisella, organisaation hierarkiatasojen vähentämisellä sekä toimintatapojen virtaviivaistamisella.

Edustustoverkkoa vahvistetaan Euroopassa EU:n laajentumisen johdosta. Myös Aasian alueella toimivaa edustustoverkkoa vahvistetaan. Hallinnonalan henkilöstömäärään ei ehdoteta merkittävää muutosta. Hallinnonalan myönnettävien kehitysyhteistyömäärärahojen 38,7 miljoonan euron kasvu vuodesta 2003 on huomioitu toimintamenomäärärahojen mitoituksessa kasvavina kehitysyhteistyöhallintomenoina. Toimintamenoihin ulkoasiainministeriö esitti 175,042 miljoonaa euroa, mikä ylitti kehyksen 20,904 miljoonalla eurolla ja kuluvan vuoden toimintamenomäärärahan 23,8 miljoonalla eurolla. Toimintamenomomentille esitettiin siirtoja muilta momenteilta 15,613 miljoonaa euroa, mikä valtaosin selittää lisäyksen.

Ulkoasiainministeriö esitti kehitysyhteistyömäärärahojen kokonaismääräksi 545,6 miljoonaa euroa. Ehdotettu kehitysyhteistyömäärärahojen taso vastaa valtiovarainministeriön toukokuun 2003 bruttokansantuloennusteen mukaan 0,37 prosenttia BKTL:sta. Kehitysyhteistyömäärärahoissa on 38,8 miljoonaa euroa lisäystä kuluvasta vuodesta. Ulkoasiainhallinnon pääluokkaan määrärahoista esitettiin 453,2 miljoonaa euroa. Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus on kehitysyhteistyömäärärahojen osalta hallituksen keväällä käymien kehysneuvottelujen mukainen.

Kriisihallintatoiminnan osalta Suomen tavoitteena on vahvistaa kansainvälisen yhteisön kykyä ehkäistä ja ratkaista konflikteja ja kriisejä. Erityisen tärkeää on parantaa EU:n kriisinhallintakykyä osana yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämistä. Kriisinhallintatoiminnan varat esitettiin kohdistettavaksi valtaosin Balkanin alueella toimivien operaatioiden rahoitukseen. Tämän lisäksi Suomi tulee jatkossa panostamaan konfliktinestoon ja kriisinhallintaan Afganistanissa sekä Kaukasian ja Keski-Aasian alueella ja todennäköisesti myös Lähi-idässä ja Afrikassa. Ulkoasiainministeriö on varautunut tarkistamaan siviilikriisinhallintaan esitetyn 10,378 miljoonan euron määrärahan mitoitusta vuoden 2004 kuluessa mm. mahdollisten Euroopan unionin uusien siviilikriisinhallintaoperaatioiden johdosta.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Pekka Mattila, puh: 160 55850
Kehitysyhteistyön osalta tarkastaja Lotta Karlsson, puh: 160 56289
Lähialueyhteistyön osalta ylitarkastaja Sari Kantola, puh: 160 55610

pdf.jpg Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 664kt)
Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus (html)