Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2005

Tiedote 157/244
30.7.2004


Ulkoasiainministeriö esitti valtiovarainministeriölle toimittamassaan talousarvioehdotuksessa hallinnonalalleen myönnettäväksi vuodelle 2005 yhteensä 823,6 miljoonaa euroa. Esitys ylitti valtioneuvoston antaman kehyksen 8,7 miljoonalla eurolla. Ylityksestä 5,8 miljoonaa euroa kohdistui jäsenmaksuihin, 1,2 miljoonaa euroa talonrakennuksiin, 1,0 miljoonaa euroa toimintamenoihin, josta 0,8 miljoonaa euroa siirtona sisäasiainministeriön pääluokasta ja 0,7 miljoonaa euroa lähialueyhteistyöhön.

Vuonna 2005 ulkoasiainministeriön toiminta pohjautuu tänä vuonna valmisteltavan UM-strategia 2010:n linjauksiin. Strategian pohjalta on määritelty ulkoasiainhallinnon keskeiset tavoitteet:

- Suomen kansainvälisen aseman vahvistaminen ja talouden kansainvälisten toimintaedellytysten parantaminen,
- suomalaisten etujen ja suomalaisuuden edistäminen maailmalla,
- vakauden, turvallisuuden ja yhteistyön lisääminen lähialueilla,
- Euroopan unionin laajentaminen ja kehittäminen sekä
- kansainvälinen vakaus, turvallisuus ja hyvinvointi sekä globalisaation hallinnan kehittäminen.

Kaikessa ministeriön toiminnassa tähdätään näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja voimavarat kohdennetaan niiden mukaisesti. Ulkoasiainministeriö panostaa tavoitteidensa saavuttamisen seurantaan kehittämällä vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointimenetelmiä.
Ulkoasiainministeriön toimintamenoihin esitettiin 176 miljoonaa euroa. Hallintoa kevennetään 25 henkilötyövuodella nykymuotoisen edustustoverkon ylläpitämiseksi sekä tehokkaamman politiikkavalmistelun mahdollistamiseksi.

Kansainväliseen kehitysyhteistyöhön talousarvioesityksessä esitettiin yhteensä 600,1 miljoonaa euroa, joka vastaa 0,39 prosenttia bruttokansantulosta. Tästä ulkoasiainministeriön pääluokkaan esitettiin 460,2 miljoonaa euroa. Lisäys vuoteen 2004 verrattuna on kokonaisuudessaan 54,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa valtioneuvoston helmikuussa hyväksymän kehityspoliittisen ohjelman mukaista määrärahojen kasvusuunnitelmaa. Ohjelman mukaan kehitysyhteistyömäärärahoja on tarkoitus lisätä noin 220 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Nykyisillä bruttokansantuloarvioilla noin 0,44 prosentin bruttokansantulo-osuus saavutettaisiin vuonna 2007. Suomi on sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteisiin, josta merkittävin on äärimmäisen köyhyyden ja nälän lievittäminen. Yhteistyön vaikuttavuutta lisätään muun muassa keskittämällä sitä yhä harvempiin maihin, tärkeimpiin järjestöihin ja suurempiin ohjelmiin. Kehitysmaiden asemaa pyritään kehitysyhteistyön ohella parantamaan ottamalla niiden edut huomioon kaikilla ulkopolitiikan lohkoilla sekä muun muassa kauppa-, ympäristö-, maa- ja metsätalous-, sosiaali-, siirtolais- ja tietoyhteiskuntapolitiikassa.

Valtioneuvosto vahvisti uuden lähialueyhteistyöstrategian 22. huhtikuuta 2004. Lähialueyhteistyön tavoitteena on edistää alueellista vakautta ja tukea lähialueiden tasapainoista taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Lähialueyhteistyön ensisijainen kohde on Luoteis-Venäjän federaatiopiiri, erityisesti Karjalan tasavalta, Leningradin ja Murmanskin alueet sekä Pietari. Lähialueyhteistyötä toteutetaan erityisesti seuraavilla aloilla: ympäristö, maa- ja metsätalous, sosiaali- ja terveydenhuolto, oikeuslaitos, liikenne ja tietoliikenne, energia, ydinturvallisuus sekä koulutus ja kansalaisyhteiskunta. Lähialueyhteistyöhön esitetään 24,2 miljoonaa euroa, mikä ylittää kehyksen 0,7 miljoonalla eurolla. Ylitys aiheutuu Suomen liittymisestä G8-maiden Global Partnership -aloitteeseen.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kehitetään eduskunnalle syksyllä 2004 annettavan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitoon ja siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan esitetään määrärahoja kehyksen mukaisesti. Kyseisillä momenteilla on kohdistamatonta määrärahaa yhteensä 16,3 miljoonaa euroa mahdollisiin uusiin hankkeisiin tai nykyisten hankkeiden lisämenoihin tai niiden jatkamiseen. Rauhanturvatoiminnan määrärahat on mitoitettu rauhanturvajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti. Rauhanturvatehtävissä on arvioitu olevan noin 1 000 sotilasta. Jäsenmaksuihin esitetään 74,5 miljoonaa euroa, mikä ylittää kehyksen 5,8 miljoonalla eurolla. Ylitys aiheutuu Suomen maksuosuuden kasvusta YK:n rauhanturvajoukoille.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Pekka Mattila, puh: 160 55850
Kehitysyhteistyön osalta yksikön päällikkö Sinikka Antila, puh: 160 56283
Lähialueyhteistyön osalta ylitarkastaja Sari Kantola, puh: 160 55610
Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2005 (html)

pdf.jpg Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2005 (pdf, 421kt) (avautuu uuteen ikkunaan)