Synteesiraportti: Tansanian metsäohjelmien ulkoinen arviointi ja evaluointi

Tansanian metsähankkeiden seuranta ja evaluointi (External Review and Evaluation of forestry programmes in Tanzania, ERET) on kolmen vuoden (2020-2023) toimeksianto, joka kattaa Tansanian kolmen metsähanketta: Yksityismetsätalousohjelman toinen vaihe (Participatory Plantation Forestry Programme phase 2, PFP2), Metsätalous ja arvoketjujen kehittämishanke (Forestry and Value Chain Development Programme FORVAC) sekä Sopimusmetsityksen tukiohjelma (Tree Outgrowers Support Programme, TOSP). Synteesiraportti tiivistää aikaisempien ERET-raporttien löydökset ja suositukset sekä antaa suosituksia niin nykyisille hankkeille kuin mahdolliselle tulevalle metsäalan yhteistyölle Tansaniassa.

Evaluointiraportin kansi, jossa on valokuvia hankkeesta. ERET-raportin mukaan erityisesti PFP2 ja FORVAC ovat olleet relevantteja hankkeita, ja ne ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Hankkeet ovat tukeneet hyödynsaajien työllistymistä metsäsektorilla ja kasvattaneet metsistä saatavia myyntituloja. Tuloksekkaiden arvoketjujen luominen on kuitenkin ollut vaikeaa, ja tähän osa-alueeseen tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

Synteesiraportti antaa suosituksia PFP2:n ja FORVACin viimeiselle toimintavuodelle ja painottaa, että mahdollisen tulevan yhteistyön tulisi pohjautua kokemuksiin PFP2:n ja FORVACin sekä niiden edeltäjien osalta. Mahdollisessa tulevassa hankkeessa tulisi painottaa muun muassa toimintatapojen ja tulosten kestävyyttä, biologisen monimuotoisuuden suojelua ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistamista.

Synteesiraportti kokoaa yhteen kokemuksia ERETin lähestymistavasta. Yhteistyötahot pitivät lähestymistapaa hyvänä. Arvioiden ja evaluointien tiivistynyt tahti tukivat hankkeiden tehokkaampaa ja vaikuttavampaa toimeenpanoa. Raportti antaa myös suosituksia ERETin tai vastaavan lähestymistavan suunnittelulle tulevaisuudessa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää muun muassa riittäviin resursseihin, aikataulutukseen, datan oikea-aikaiseen saatavuuteen, hankkeiden seuranta- ja evaluointijärjestelmiin sekä tiimin raportointivaatimuksiin.

Evaluointiraportti

External Review and Evaluation Services of Forestry Programmes in Tanzania: Synthesis report (PDF)