Bred utvecklingsfinansiering

Bred utvecklingsfinansiering – Utökad finansiering av utvecklingssamarbete i samverkan med den offentliga och den privata sektorn samt civilsamhället (avautuu uuteen ikkunaan) (40 sidor, PDF, 2 MB)

Förändringar i den internationella omvärlden, som klimatförändringen, finans-, livsmedels och energikriserna samt andra globala säkerhetshot har satt fart på diskussionen om både utvecklingspolitikens mål och utvecklingsfinansieringens framtid.

Den traditionella finansieringen av utvecklingssamarbete räcker inte till för att man ska nå utvecklingsmålen. Regeringarna måste uppmuntra nya slags partnerskap mellan aktörer i den offentliga och den privata sektorn samt i det civila samhället. Regeringarna måste söka nya finansieringskällor både i den off entliga och den privata sektorn för att nå upp till de internationellt godkända utvecklingsmålen. Finland har åtagit sig att anslå 0,7 procent av sin årliga brutt onationalinkomst för offentligt utvecklingsbistånd fram till 2015.