Loppuevaluointi: Binh Duongin jätteenkäsittelylaitos

Evaluointi on osa evaluointien sarjaa, jotka tehdään jo päättyneistä korkotukiluotolla toteutetuista hankkeista. Evaluoinneilla tuetaan investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentin (Public Sector Investment Facility, PIF) toteuttamista, kehittämistä ja johtamista.

Binh Duongin kiinteän jätteenkäsittelylaitoshankkeen tarkoituksena oli parantaa jätteenkeräystä ja -käsittelyä Vietnamissa. Evaluoinnin tarkoituksena oli arvioida 

1) oliko hanke toteutettu asianmukaisesti ja tehokkaasti 
2) kuinka hyvin se saavutti asetetut tavoitteet 
3) kuinka kestäviä hankkeen tulokset ovat.

Evaluointi totesi hankkeen olleen relevantti, sillä se vastasi alueen ja paikallisten ihmisten tarpeisiin ja oli yhdenmukainen Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa. Hankkeen relevanssia olisi kuitenkin parantanut toimintaympäristön systemaattinen analysointi pitkittyneen suunnittelun ja toteutuksen aikana.

Vahva paikallinen omistajuus ja sitoutunut hanketoteuttajat varmistivat hankkeen toteuttamisen tehokkaasti ja tuloksellisesti. Hanke tuottikin merkittäviä yhteiskunnallisia, terveydellisiä ja taloudellisia muutoksia.

Tulevia hankkeita ajatellen evaluointi suositteli kehittämään tulosjohtamista, jotta hankkeiden eri vaiheisiin määritellään selkeät tavoitteet. Lisäksi ulkoministeriön eri yksiköiden välistä koordinointia tulisi parantaa hankkeiden seurannan ja suunnittelun vahvistamiseksi. PIF-hankkeiden valinnassa tulisi harkita hankkeiden laajempia mahdollisuuksia esim. erityisen teknologian demonstroimiseksi.

Evaluointiraportti

Ex-Post Evaluation of Concessional Credit Scheme Project: Binh Duong Solid Waste Treatment Plant Projects (pdf, englanti, 111 sivua, 4,3 MB)

Annex 6: Field Review of Technologies (pdf, englanti, 81 sivua, 4,3 MB)