Kehityspoliittinen tilausselvitys: Afrikan poliittinen ja taloudellinen integraatio – ja miten Suomi voisi tukea sitä?

Ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osasto teetti vuonna 2019 kaksi Afrikkaa koskevaa niin sanottua kehityspoliittista tilausselvitystä. Tämän selvityksen aiheena on Afrikan poliittinen ja taloudellinen integraatio – ja miten Suomi voisi tukea sitä? Tekijänä on tutkija Eva Nilsson Svenska Handelshögskolanista.

Afrikan integraatio (suomeksi, PDF, 12 sivua, 867 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Afrikan integraatio -julkaisun kansikuva

Tilausselvitykset eivät ole varsinaisesti tieteellisiä tutkimuksia, vaan nimensä mukaisesti selvityksiä. Niiden tekijät ovat kuitenkin akateemisesti päteviä tutkijoita ja ne perustuvat tutkimustietoon. Selvitys käsittelee Afrikan poliittisen ja taloudellisen inte­graation nykytilaa ja tulevaisuut­ta. Poliittista yhdentymistä tar­kastellaan hallinnon ja rauhan ja turvallisuuden teemojen kautta. Lisäksi selvityksessä käsitellään mantereen alueellisten järjestö­jen institutionaalisia heikkouksia ja vahvuuksia. Taloudellista yh­dentymistä käsitellään erityises­ti äskettäin hyväksytyn Afrikan vapaakauppa-alue -sopimuksen sekä Afrikan eri alueiden talousin­tegraation valossa.

Afrikan yhdentymistä varjos­tavat useat jakolinjat. Ensinnäkin Afrikalle on tyypillistä jako ”viralliseen” ja ”epäviralliseen” politiik­kaan. Virallisten politiikkatoimien ja julkilausumien sekä epäviralli­sen integraation välillä on usein kuilu. Suuri osa Afrikan maiden välisestä kaupasta on epäviral­lista, useimmiten naisten har­joittamaa ja virallisten tilastojen ulkopuolista.

Toiseksi jakolinja demokraattisten ja autoritaaristen tai ”anokraattisten” (eli demo­kraattisten ja yksinvaltaisten vä­limuotoa edustavien) hallintojen välillä on syvenemässä. Tämä vaikeuttaa sekä poliittista että ta­loudellista yhdentymistä, ainakin lyhyellä aikavälillä. Tämän vuok­si demokraattisen kehityksen ja integraation tukeminen alueiden ja valtioiden tasolla on keskeisen tärkeää. Näin voidaan luoda poh­jaa koko mantereen integraatiolle. Kaupunkilaisnuorison määrän kasvun uskotaan muuttavan po­litiikkaa ratkaisevalla tavalla. Ly­hyellä aikavälillä se voi kuitenkin aiheuttaa poliittista epävakautta.

Afrikan yhdentymisen aju­rina on vahva panafrikkalainen ideologia ja halu löytää ”afrikka­laisia ratkaisuja afrikkalaisiin on­gelmiin”. Tätä tahtotilaa varjostaa kuitenkin muun muassa riippuvuus ulkoisesta rahoituksesta.

Tilausselvityksen tarkoituksena on tukea ja vahvistaa Suomen Afrikka-politiikkaa. Sitä varten se sisältää myös suosituksia Afrikan yhdentymisen tukemista varten.