angle-left Kehitysevaluoinnin vuosiraportti

Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2017

Kehitysevaluoinnin tarkastelu kolmen vuoden ajanjaksolla antaa hyvän yleis­kuvan siitä, miten tuloksia kehitystyössä saadaan aikaan ja mitkä ovat ne keskeiset haasteet, joiden kanssa kehityspolitiikka painii tällä hetkellä. Evaluoin­tien tehtävänä on ensisijaisesti tuottaa tietoa kehitysyhteistyön toteutuksesta sen kehittämistä varten.

Kansikuva_vuosiraportti_2017

Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2017 kattaa poikkeuksellisesti useampia vuo­sia.  Vuosiraportissa on koottu yhteen vuosina 2015–2017 tehdyt strategisen ja poliittisen tason laajat evaluoinnit. Se kattaa ulkoministeriön uuden kehi­tysevaluoinnin normin (normi 1/2015) aikana tehdyt keskitetyt evaluoinnit, selvitykset sekä evaluointien johdon vastineet. Syy poikkeuksellisen laajaan raporttiin on, että evaluointitietoa halutaan käyttää myös osana eduskunnalle annettavaa tuloksellisuusraporttia, joka kattaa viimeisimmän kehityspoliitti­sen selonteon tuloksien seurannan vuosina 2015–2017.

Vuosiraportissa kiteytetään myös ulkoministeriön kehitysevaluoinnin yksikön (EVA-11) vuosina 2015–2017 toimeenpanemien evaluointien suositukset ja johdon vastineet eli esille tulee se, miten ministeriö on vastannut evaluointien suosituksiin. Rapor­tin aineisto muodostuu 19 pääraportista (13 evaluoinnista, 3 evaluoitavuussel­vityksestä ja 3 temaattisesta selvityksestä) ja kahdeksasta johdon vastineesta.

Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2017