Evaluointiraportti: Yhteisevaluointi YK-järjestelmän koronatoimista

Evaluointi totesi, että YK:n reformi on tukenut YK-järjestelmää toimimaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti lievittääkseen covid-19 pandemian aiheuttamia sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia. Toimissa on huomioitu haavoittuvimmassa asemassa olevia kuten vammaisia henkilöitä, naisia, pakolaisia, nuoria, vanhuksia ja siirtotyöläisiä. Sen sijaan haasteita on ollut varmistaa toimien ympäristökestävyys, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen.

Evaluoinnissa arvioitiin YK:n järjestelmän laajuisia sosiaalis-taloudellisia koronatoimia ja miten YK-reformi on edesauttanut ja/tai rajoittanut näitä toimia. Lisäksi tarkasteltiin, miten hyvin koronatoimiin on sisällytetty YK:n keskeiset periaatteet ihmisoikeuksista, sukupuolten tasa-arvosta, inkluusiosta ja ”ketään ei jätetä” (”leave no-one behind”). Evaluointi identifioi myös esteitä ja teki suosituksia siitä, miten YK-järjestelmä voi edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä Agenda 2030 toteutusta.

Evaluoinnin mukaan YK-reformin pyrkimys vahvistaa YK:n maajohtajien roolia on auttanut tukemaan yhteistä suunnittelua ja johdonmukaisia toimia. Reformin yleinen edistyminen on edesauttanut ratkaisevasti YK-järjestelmän koronatoimia maatasolla. YK:n maatiimien johdonmukaiselle toiminnalle on kuitenkin vielä esteitä kuten kilpailu resursseista sekä tilivelvollisuus omalle päämajalle eikä esim. maajohtajille. Maatiimien ja kansainvälisten rahoituslaitosten johdonmukaisuudessa ja koordinoinnissa on myös haasteita.

Evaluointi totesi, että yhteiset rehoitusmekanismit olivat merkittäviä luomaan uudentyyppisiä ohjelmia ja kumppanuuksia maatasolla. Rahoitus on kuitenkin rajallista, mikä aiheuttaa haasteita kuten rahoituksen vähyys suhteessa suunnittelun vaatimiin resursseihin.

Koronatoimissa on sitouduttu vahvasti sukupuolten tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja Leaving No-one Behind -periaatteeseen. Sen sijaan ympäristön kannalta kestävä kehitys ja ilmastotoimet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Osittain tämä on johtunut siitä, että kumppanimaiden huomio oli välittämissä koronatoimissa tukea työllisyyttä ja vahvistaa sosiaalista suojelua.

Ulkoministeriön evaluointiyksikkö tuki evaluointia rahallisesti sekä osallistui evaluoinnin ohjaamiseen.

Tiivistelmä

Précis: The System-Wide Evaluation of the United Nations Development System Socio-Economic Response to COVID-19 (englanniksi, pdf, 4 sivua, 185 kt)

Evaluointiraportti

System-Wide Evaluation of the UNDS Socio-economic Response to COVID-19(Linkki toiselle web-sivustolle.)