Evaluointi Suomen tuesta hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksia edistäville kansalaisjärjestöille Nicaraguassa

Evaluointi Suomen tuesta hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksia edistäville kansalaisjärjestöille Nicaraguassa

Life in Democracy Programme in Nicaragua, final evaluation (PDF, englanninkielinen)

Institutional Support to Civil Society Organisations in Nicaragua, final evaluation (PDF, englanninkielinen)

Institutional Support to Civil Society Organisations in Nicaragua, final evaluation (PDF, englanninkielinen)

Evaluointi tarkastelee Suomen tukea nicaragualaiselle kansalaisyhteiskunnalle hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi 2010–2012. Evaluoinnin kohteena ovat institutionaalinen tuki kolmelle hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien alalla toimivalle järjestölle. sekä usean toimijan muodostama Elämä demokratiassa -ohjelma. Evaluoinnin teki kilpailutuksen voittanut Impact Consulting Oy Ltd.

Institutionaalinen tuki tarkoitti käytännössä budjettitukea kolmelle järjestölle niiden strategisten suunnitelmien toteuttamiseksi. Järjestöt ovat läpinäkyvyys- ja korruption vastaista työtä tekevä Ética y Transparencia, budjettianalyysiin, sosiaaliohjelmien ja kansalaisturvallisuuden tutkimukseen erikoistunut tutkimuslaitos IEEPP sekä ihmisoikeusjärjestö CENIDH. Evaluointi pitää järjestöjen valintaa erittäin onnistuneena, sillä niillä on selkeä profiili ja strateginen rooli oikeusvaltion edistämisessä vastaten Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan painopisteitä. Budjettituki oli evaluoinnin mukaan oikea instrumentti, sillä se mahdollisti järjestöjen toiminnan joustavan suunnittelun ja ylipäätään toiminnan jatkumisen. Järjestöille itselleen annettiin johtava rooli toiminnan strategisessa suunnittelussa. Suomi avunantajana olisi voinut ottaa suuremman roolin strategisessa ohjauksessa, toisaalta tilintarkastusten kautta tehtyä seurantaa pidetään liiankin yksityiskohtaisena.

Avun tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden suhteen järjestöjen strategiset suunnitelmat osoittautuivat tavoitteiltaan kunnianhimoisiksi suhteessa realiteetteihin ja järjestöjen vaikutusmahdollisuuksiin. Kansalaisjärjestötuen kestävyys on myös suhteellisen heikkoa. Esimerkiksi kapasiteettien vahvistamisella on kestävyyttä, mutta itse toiminta on riippuvaista ulkoisesta avusta. Tuki on ollut kuitenkin perusteltua, ja sen kautta Suomi on vaikuttanut kansalaisvastuun rakentamiseen ja ylläpitänyt oikeusvaltioteemaa julkisella agendalla.

Evaluointi suosittaa järjestöjen tuen jatkamista, jottei niiden toiminta keskeytyisi taloudellisista syistä. Kaikissa kolmessa tapauksessa institutionaalinen tuki on suositeltavin mekanismi, sillä se tarjoaa riittävästi joustavuutta ja itsenäisyyttä. Suomalaisen osaamisen hyödyntämistä suositellaan lisättävän esimerkiksi koulutuksen muodossa.
.
Evaluoinnin mukaan Elämä demokratiassa -ohjelman konsepti on erittäin kiinnostava ja vastaa hyvin niin Suomen kuin Nicaraguan kehityspolitiikkaa keskittymällä naisten ja nuorten taloudelliseen ja poliittiseen voimaannuttamiseen sekä lisäämällä medioiden huomiota näiden ryhmien kehityshaasteisiin. Käytännössä ohjelma kuitenkin osoittautui liian monimutkaiseksi käsittäen seitsemän eri toimijaa, joilla ei ollut aiempaa yhteistyökokemusta ja joiden toiminta kohdistunut samoille maantieteellisille alueille. Vaikka yksittäiset aktiviteetit olivat tuloksekkaita, niiden ja ohjelmatavoitteiden välinen kuilu oli liian leveä, ottaen huomioon rajoitetun toteutusajan, rahoituksen epävakauden sekä toimintojen maantieteellisen hajautumisen.

Kestävimmät tulokset saavutettiin tutkivan journalismin edistämisessä sekä nuorisoryhmien voimaannuttamisessa. Toimittajien taitoja tutkivan journalismin saralla vahvistettiin ja monet mediat ovat alkaneet avautua enemmän tutkivalle ja sosiaalisia aiheita käsittelevälle journalismille. Aihe on myös saatu sisällytettyä UCA-yliopiston opetussuunnitelmiin. Nuorisoryhmissä havaittiin asennemuutoksia ja useita nuorten pienyrityksiä saatiin käyntiin.

Evaluointi suosittelee avunantajia jatkamaan tutkivan journalismin rahastoa mediapluralismin turvaamiseksi sekä maantieteellisesti kohdistettua nuorten yrittäjyyden tukemista. Evaluointi muistuttaa toteuttajajärjestöjä voimaannuttamistoimintojen systemaattisuuden ja jatkuvuuden tärkeydestä.