Finlands utvecklingssamarbete

Finlands utvecklingssamarbete (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 0,5 Mbyte)

Suomen kehitysyhteistyö (PDF, 0,5 Mbyte)

Finland´s Development Cooperation (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 0,5 Mbyte)

La Coopération internationale finlandaise (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 0,5 Mbyte)

La Cooperación Internacional de Finlandia (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 0,5 Mbyte)