Julkaisut aiheittain

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Valtioneuvosto hyväksyi toukokuussa 2012 hallinnonalojen rajat ylittävän taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelman. Sen toimeenpanolla tuetaan työllisyyskehitystä Suomessa sekä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä.

Ohjelmassa luodaan yhteinen strateginen ja pitkäjänteinen ohjaus viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen pääministerin alaisuudessa toimivan strategisen ohjausryhmän ja sihteeristön avulla. Lisäksi vakiinnutetaan nykyistä parempaan yhteistoimintaan pystyvä verkostomainen Team Finland -toimintatapa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tavoitteena on myös tehostaa kauppapoliittista edunvalvontaa, kehittää viennin ja kansainvälistymisen edistämisen sisältöä sekä kohdentaa viennin ja kansainvälistymisen rahoitusta entistä tehokkaammin pk-yritysten tukemiseen, jotta varmistetaan suomalaisyritysten tasavertaiset toimintaedellytykset suhteessa kilpailijamaihin.

Vienninedistäminen on koko Suomen valtiojohdon tehtävä, ja valtioneuvosto tekee sitä läheisessä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa. Suomen edustustojen, Finpron ja FinNoden harjoittamaa ennakointitoimintaa tehostetaan ja laajennetaan sekä tiivistetään yksityisen ja julkisen sektorin sekä yliopistojen yhteistyötä ja hyödynnetään kehityspolitiikan toteuttamisen kautta suomalaiselle liiketoiminnalle avautuvia mahdollisuuksia.

Suomi-promootiota ja siihen liittyvää viestintäverkostoa kehitetään, Suomeen suuntautuvien investointien edistämistä tehostetaan sekä lisätään suunnitelmallisuutta Suomen etujen valvonnassa EU:n taloudellisissa ulkosuhteissa.

Toimintaohjelma perustuu hallitusohjelmaan sekä eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin toimeksiannosta taloudellisten ulkosuhteiden kehittämistä pohtineen työryhmän suosituksiin.