Julkaisut aiheittain

Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.–31.12.2012

Lue julkaisu (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)Kertomuksessa kuvataan Suomen hallituksen toimia EU-tuomioistuin- ja EU-rikkomusasioissa vuonna 2012

EU-tuomioistuinasioilla 

tarkoitetaan Euroopan unionin tuomioistuimen käsittelemiä asioita.

Jäsenvaltiot voivat osallistua ennakkoratkaisupyyntöjen käsittelyyn ja niillä on oikeus tehdä väliintulo vireillä olevissa kanneasioissa.

Jäsenvaltiot esiintyvät tuomioistuimessa vastaajina komission nostaessa niitä vastaan kanteen, kantajina nostaessaan itse kanteen toimielintä vastaan ja valittajina hakiessaan muutosta tuomioistuimen antamaan tuomioon. 

Kertomuskaudella unionin tuomioistuin antoi tuomion yhdessä Suomea vastaan nostetussa kanneasiassa, suomalaisten tuomioistuinten tekemiä ennakkoratkaisupyyntöjä oli kuusi ja suomalaisiin ennakkoratkaisupyyntöihin perustuvissa asioissa annettiin kaksi tuomiota. Tuomioistuimessa oli vireillä asiakirjajulkisuutta koskeva Suomen tekemä valitus. Suomi esiintyi väliintulijana muun muassa matkatoimistoihin sovellettavassa arvonlisäveroasiassa.

EU-rikkomusasioilla

tarkoitetaan Euroopan komission jäsenvaltioita vastaan käynnistämää, jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevaa hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saavuttaa jäsenvaltion ja komission välinen yhteisymmärrys ilman tuomioistuinta.

Kertomuskaudella komission Suomea vastaan käynnistämistä rikkomusmenettelyistä määrällisesti suurin osa koski direktiivien täytäntöönpanon viivästymistä, unionin oikeuden virheelliseen soveltamiseen liittyen komissio antoi viisi perusteltua lausuntoa ja viisi virallista huomautusta. Huomautusten aiheina olivat muun muassa uimavesien laadun hallinta ja kaivannaisteollisuuden jätehuolto. Lausunnot koskivat muun muassa sähkömarkkinadirektiivin ja maakaasun sisämarkkinoista annetun direktiivin puutteellista ja viivästynyttä täytäntöönpanoa.  

Mahdolliset tiedustelut sähköpostiosoitteeseen: OIK-30@formin.fi  

Julkaisu:

Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.–31.12.2012 (pdf, 56 sivua, 773 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

EU
kansainvälinen oikeus