Julkaisut aiheittain

Lapsiköyhyys ja lasten huono-osaisuus Suomen ulkopolitiikan haasteena

Lapsiköyhyys ja lasten huono-osaisuus Suomen ulkopolitiikan haasteena (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF,  1,12 Mt)

Lapsen oikeuksien edistäminen ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentäminen ovat Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan yksi prioriteetti. Lapsen oikeudet, lasten hyvinvointi ja lasten köyhyyden vähentäminen eivät kuitenkaan ole näkyneet ulkosuhteissa prioriteettikysymyksen edellyttämällä tavalla. Vaikka YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus, sen velvoitteet eivät näkyvästi ohjaa maiden ulko- ja kehityspolitiikkaa. On Suomen linjan mukaista osoittaa aloitteellisuutta myös tämän yleissopimuksen noudattamisen vahvistamisessa.

Ulkoministeriö haluaa nostaa lapsen oikeuksien edistämisen ja lapsiköyhyyden vähentämisen keskeisempään asemaan Suomen ulkopolitiikassa ja kansainvälisessä dialogissa. Tämän pyrkimyksensä tueksi Ulkoministeriö on teettänyt tutkimuksen lapsiköyhyydestä kansainvälisestä ihmisoikeus - näkökulmasta.

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä lapsiköyhyydestä ilmiönä ja haasteena sekä koota tältä pohjalta toimintasuosituksia, joiden avulla lasten köyhyyden ehkäisemistä ja vähentämistä voidaan entistä tuloksellisemmin ja johdonmukaisemmin tukea Suomen ulkopolitiikan keinoin. Tutkimus on perustunut tutkimusraporttien ja politiikkadokumenttien analyysiin sekä lapsen oikeuksia ajavien järjestöjen sekä muiden asiantuntijatahojen haastatteludialogeihin.

Tämä yhteenveto kiteyttää raportissa esiinnousseet haasteet A. avainviesteiksi ja B. ulkoministeriölle suositeltaviksi toimintalinjoiksi ja lyhyen aikavälin ajankohtaisiksi toimiksi.