Publikation: Afrika i Finlands utvecklingspolitik - Finlands utvecklingspolitiska ramprogram

Afrika i Finlands utvecklingspolitik - Finlands utvecklingspolitiska ramprogram

Afrika i Finlands utvecklingspolitik - Finlands utvecklingspolitiska ramprogram (PDF, 2,18 Mbyte, 44 sidor)

Afrikka Suomen kehityspolitiikassa – kehityspoliittinen puiteohjelma (PDF, 5,2 Mt, 44 sivua)

Africa in Finnish Development Policy - Finland's development policy framework programme (PDF, 2,1 MB, 44 pages)

Politique de développement Afrique de la Finlande - Programme-cadre de la Finlande en matière de développement (PDF, 2,2 MB)


Ramprogrammet ”Afrika i Finlands utvecklingspolitik” har som mål att skapa en strategisk referensram för arbetet genom att stärka partnerskapet mellan Finland och Afrika med utvecklingspolitiska medel. Afrikaprogrammet bygger på statsrådets
utvecklingspolitiska program och styr hur detta omsätts i praktiken.