Finlands utvecklingssamarbete i konflikterna i Irak och Syrien

Finland stöder arbetet för att hantera konsekvenserna av kriserna i Irak och Syrien genom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Finlands bistånd styrs av den 2017 godkända strategin för Finlands utvecklingssamarbete och humanitära bistånd i kriserna i Irak och Syrien. Strategin omfattar åren 2017–2020.

Landsprogram för Irak och Syrien (på engelska):

Strategy for Development Cooperation and Humanitarian aid in response to the conflicts SYRIA AND IRAQ 2017–2020

Bistånd till Syrien

Finland har stött arbetet för att lösa krisen i Syrien genom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd med sammanlagt över 200 miljoner euro sedan 2011. Finlands mål är att biståndet ska uppgå till omkring 25 miljoner euro. Finlands årliga bistånd till arbetet för att lösa krisen i Syrien utgörs ungefär till hälften av humanitärt bistånd och till hälften av utvecklingsbistånd.

Humanitärt bistånd

Humanitärt bistånd beviljas särskilt till åtgärder för att skydda de syrier som har drabbats av krigsåtgärder och för att tillgodose deras basbehov, såsom näring, utbildning av barn och organisering av hälso- och sjukvården. Det humanitära biståndet kanaliseras via gemensamma appeller som FN samordnar, Internationella Röda Korset, Röda halvmånen och olika finländska partnerorganisationer. I den första fördelningen av humanitärt bistånd 2019 beviljade Finland sammanlagt 10,4 miljoner euro för arbetet för att lösa krisen i Syrien. Ungefär en tredjedel av det humanitära biståndet kanaliseras till Syriens grannländer som handhar merparten av de syriska flyktingarna.

Utvecklingssamarbete

Finlands utvecklingssamarbete med enskilda länder och områden omfattar särskilt arbete med att främja den politiska processen i Syrien och bistånd till arbetet mot straffrihet. Andra biståndsobjekt är de mest sårbara grupperna, såsom kvinnor och barn, i Syrien och dess grannländer Libanon, Jordanien och Turkiet. Dessutom stöder Finland bärkraften i Syriens grannländer som ger flyktingar logi så att länderna ska klara av att hjälpa över fem miljoner syriska flyktingar. Finland beviljar utvecklingsbistånd särskilt till arbete för att främja barnskydd och utbildning av syriska barn samt kvinnornas utkomst och rättigheter.

Bistånd till Irak

I Irak stöder Finland stabiliseringen av läget genom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd samt genom att delta i krishanteringen. Finlands bistånd till Irak är en del av det internationella arbetet i koalitionen mot IS. Medel för utvecklingssamarbete fördelas särskilt till arbete med att återuppbygga i regioner som har erövrats från IS. Sedan 2014 har Finlands utvecklingsfinansiering och humanitära bistånd till Irak varit sammanlagt cirka 30 miljoner euro.

Resultat

Fredsbyggande

 • Genom det återuppbyggande arbete som Finland bistår har syrier i olika delar av landet och i länder utanför Syrien skapat lokala, nationella och internationella plattformar och nätverk. På så sätt har de fått bättre förutsättningar att omvandla den våldsamma konflikten till en icke-våldsam samexistens.
 • De aktörer som Finland har bistått har gett utbildning i fredsmedling och fredsförhandling till syrier som arbetar i olika samfund i landet.
 • Kvinnornas roll i fredsprocessen har stärkts såväl på gräsrotsnivå som genom bistånd till utbildning och sammankomster av kvinnor i kvinnornas rådgivande nämnd (Women’s Advisory Board) som inrättats i anslutning till FN:s förhandlingar.

Barn och unga

 • Genom Finlands bistånd i Syrien kunde mer än 70 000 barn gå i skolan till exempel genom att man renoverade skolor.
 • Dessutom gynnade Finlands bistånd mer än 47 000 unga när dessa fick yrkesutbildning och utbildning i livsfärdigheter.
 • Finlands bistånd gynnade sammanlagt över 190 000 barn och unga i Syrien.

Dessutom stöder Finland utbudet av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa till syriska kvinnor. Över 9 000 syriska kvinnor har fått dessa tjänster genom Finlands bistånd.

På detta sätt stödde Finland barns skolgång i Syrien åren 2017–2018:

Riskhantering

Konflikterna i Syrien och Irak är svåra miljöer att arbeta i. Det är till exempel krävande att genomföra utvecklingssamarbetsprojekt på grund av kontexterna i bräckliga stater och för att konfliktdynamiken förändras kontinuerligt.

Riskerna hanteras och reduceras genom en kontinuerlig uppföljning av projekt och program, genom en kontinuerlig dialog med aktörer som genomför projekt och genom möjligheter att göra ändringar i genomförandet av projekt om det behövs. Finlands bistånd kanaliseras i regel via olika multilaterala organisationer, till exempel samfinansieringsmekanismer som samordnas av olika FN-organisationer, som har starka riskhanteringssystem. Det utförs också regelbundet externa granskningar och utvärderingar av de projekt som Finland finansierar.

Pågående utvecklingssamarbetsprojekt

Fredsmedling och fredsbyggande åtgärder

 • Finland stöder fredsmedling och fredsarbete genom bistånd till Finlands Missionssällskap och dess lokala partner Common Space Initiative, UN Women och stiftelsen Berghof-säätiö. Finlands bistånd till fredsmedlingen som hänför sig till krisen i Syrien uppgick 2019 till cirka 2,3 miljoner euro.
 • Finland bistår även verksamheten för FN:s internationella, opartiska och oberoende mekanism för Syrien (International Impartial and Independent Mechanism, IIIM). Åren 2017–2018 bistod Finland mekanismens verksamhet med en miljon euro, och planerar ett fortsatt bistånd.

Förbättring av syriska barns och ungas och kvinnors ställning

 • Finland bistår Unicefs initiativ No Lost Generations projekt i Syrien, Libanon, Jordanien och Turkiet. Projekten främjar skolgången för syriska barn. Finlands bidrag till NLG-initiativet har totalt varit 16,2 miljoner euro under åren 2015–2018. Via Unicef i Libanon genomförs ett projekt som ska främja barnskyddet och utbildningen av barn i Libanon åren 2019−2020. Stödet till det uppgår till 3,7 miljoner euro.
 • Finland bistår UN Womens verksamhet för att förbättra utkomsten för de syriska flyktingkvinnor som finns i Jordanien. Sedan 2013 har Finland bistått projektet med 2,3 miljoner euro. Finland planerar en tilläggsfinansiering av projektet för 2019.

Stärkande av Syriens och grannstaternas bärkraft

 • Finland finansierar ett regionalt program genomfört av FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Programmet bidrar särskilt till att Syrien och dess grannländer ska kunna skapa nya näringar och arbetstillfällen för både flyktingar och invånare i de lokala samfund som ger flyktingar logi. Under 2015–2019 har Finland bistått det av UNDP genomförda regionala programmet i syfte att stödja lokala samfunds bärkraft med sammanlagt 8 miljoner euro.
 • Sedan 2013 har Finland även bistått verksamheten för fonden för återuppbyggnad av Syrien (Syria Recovery Trust Fund) med sammanlagt 6 miljoner euro.
 • Finland deltar i finansieringen av EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet (Facility for Syrian Refugees in Turkey) som bistår syriska flyktingar i Turkiet. År 2019 beviljade Finland totalt 4,47 miljoner euro för flyktingfaciliteten.

Humanitär minröjning

 • Åren 2017–2020 bistår Finland humanitär minverksamhet i Syrien och Irak med sammanlagt 5,43 miljoner euro. Projekten genomförs av olika internationella organisationer, bland annat FN:s minröjningsenhet (UNMAS) och Internationella Rödakorskommittén (ICRC).