Internationella uppdrag som finansieras av utrikesministeriet

Med anslagen för utvecklingssamarbete finansierar utrikesministeriet finländares uppdrag som biträdande experter vid FN och dess underorgan (Junior Professional Officer, JPO), som FN-volontärer (UN Volunteer, UNV), vid internationella finansiella institut och vid vissa forskningsinstitutioner. Enheten för FN:s utvecklingsfrågor planerar och finansierar expertuppdragen. Dessutom finansieras sakkunniga som biträder FN:s landskoordinatorer (Special Assistant to the Resident Coordinator, SARC) vid landskoordinatorernas byråer.

Utrikesministeriets enhet för FN:s utvecklingsfrågor planerar och finansierar expertuppdragen. De väljer uppdragen och placeringarna i samarbete med andra enheter inom utrikesministeriet, ambassaderna och internationella organisationer.

Uppdragen styrs av riktlinjerna i Finlands utvecklingspolitiska program.

Målet är att placera experter i multilaterala uppdrag så att

  • de har möjlighet att fortsätta med internationella uppdrag inom FN eller andra internationella organisationer
  • mängden finländare med kunskap om utvecklingssamarbete ökar, likaså mängden kunniga finländare som senare kan gagna hela det finländska samhället
  • finländska experters kunskap om multilateral utvecklingspolitik kartläggs.

Finländsk expertis och finländska värderingar inom organisationer medför också indirekt att Finlands inflytande i internationella organisationer ökar.

Kontaktuppgifter

Enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik

UN Volunteers

Herman Ehlers Strasse 10
D-53113 Bonn, Germany
Leslie Loch
Tfn +49 228 8152308
e-post: leslie.loch@unv.org
webbplats: www.unv.org