Gränsöverskridande samarbete mellan Finland och Ryssland

Finland och Ryssland har bedrivit projektsamarbete på båda sidorna av sin över 1 300 kilometer långa gräns. Programmen för gränsöverskridande samarbete har kombinerat finansiering från Europeiska unionen och nationell finansiering. EU och de länder som deltar i programmen har finansierat programmen på ett likvärdigt sätt. Parterna har tillsammans utsett såväl målen som projekten.

Satama. Kuva: Helsingin kaupunki

Många projekt har syftat till att göra trafiken vid gränsövergångsställena smidigare. Bild: Helsingfors stad

Projekten inom ramen för programmen har främjat programområdenas ekonomiska utveckling, miljösamarbete, smidiga gränsövergångar samt utbildnings-, forsknings- och kultursamarbete.

Finansiering från programmen har använts förutom till utvecklingsprojekt också till investeringsprojekt, som särskilt har syftat till att göra gränsövergångsställena mer fungerande.

I gränsområdena mellan Finland och Ryssland genomfördes åren 2014–2020 tre program för gränsöverskridande samarbete som finansierades med medel ur det europeiska grannskapsinstrumentet:

  • Kolarctic
  • Karelia
  • Sydöstra Finland–Ryssland

Programmen har administrerats av Finlands landskapsförbund. Inom ramen för de tre programmen har sammanlagt 160 utvecklingsprojekt och 14 investeringsprojekt finansierats. Finansieringen från programmen uppgår till sammanlagt 178,7 miljoner euro.

Samarbetsprogrammen har avbrutits

Till följd av Rysslands militära aggression mot Ukraina har EU avbrutit samarbetet med Ryssland och dess allierade Belarus inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentets program för gränsöverskridande samarbete (ENI CBC). Detta innebär bland annat att Ryssland eller Belarus inte längre har fått finansiering.

Avbrottet har haft en direkt inverkan på nio av ENI CBC-samarbetsprogrammen, inklusive programmen Sydöstra Finland–Ryssland, Karelia och Kolarctic, i vilka Ryssland och Belarus deltagit under programperioden 2014–2020.

I reglerna för ENI CBC-programmen föreskrivs om avbrytande av samarbete med tredjeländer vid brott mot internationell rätt, de mänskliga rättigheterna, demokratins principer och rättsstatsprincipen.

Samarbetet med Ryssland och Belarus avbryts också i programmen under den nya programperioden 2021–2027.

Närområdessamarbetet mellan Finland och Ryssland 1992–2012

År 1992 undertecknade Finland och Ryssland en överenskommelse om samarbete i Murmanskområdet, Republiken Karelen, Sankt Petersburg och Leningradområdet. Detta närområdessamarbete pågick framgångsrikt i över 20 år.

Under denna tid anvisade Finland närmare 330 miljoner euro för samarbetet. Med dessa pengar finansierades årligen ungefär 200 utvecklingsprojekt.

Centrala mål för samarbetet var att främja regional stabilitet, stödja ekonomisk och samhällelig utveckling, utveckla rättsstaten och reformera förvaltningen och lagstiftningen.

Utrikesministeriet ansvarade för den allmänna samordningen, övervakningen och finansieringen av projektverksamheten. Merparten av projekten administrerades av ministerier i Finland.

Också finländska civilsamhällesorganisationers och små och medelstora företags projekt i nordvästra Ryssland finansierades med närområdesmedel.

Sammankopplingen av den bilaterala närområdesfinansieringen med mer omfattande internationell verksamhet har haft betydande fördelar. Ett exempel på detta är stora internationella samprojekt för rening av avloppsvatten i Sankt Petersburg. Dessa projekt har i huvudsak finansierats genom lån från internationella finansinstitut och genom lokal finansiering med gåvofinansieringen som ett viktigt incitament.

I en oberoende utvärdering (Impact Consulting Oy, 2011) konstaterades det att närområdessamarbetet även internationellt sett har varit exceptionellt lyckat och resultatrikt. Ett viktigt resultat är fungerande samarbetsnätverk inom nästan alla förvaltningsområden.

Närområdessamarbetet mellan Finland och Ryssland stod också som modell för det gränsöverskridande samarbetet vid EU:s yttre gränser.

Närområdessamarbetet upphörde genom beslut av parterna 2012. Samma år ingick Finland och Ryssland ett nytt avtal om gränsöverskridande samarbete med målet att utveckla regionerna på båda sidorna av gränsen.

Sidansvarig