Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1965)

Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1965)

Syftet med konventionen är att förhindra diskriminering på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung. Staterna skall med alla till buds stående medel sträva efter att förhindra rasism i allmänhet och att kriminalisera rasdiskriminering och hets mot folkgrupp i synnerhet.


Periodiska rapporter och rekommendationer

Periodisk rapport

Rapportens
olika
språk-
versioner


Rapportens behandling

Slutsatser
och rekommenda-
tioner

23rd Periodic Report of the Government of Finland

Suomen 23. määräaikaisraportti

Concluding observations on the twenty-third periodic report of Finland (pdf, 8 pages)

Loppupäätelmät Suomen 23. määräaikaisraportista (pdf, 8 sivua)

Slutsatser av Finlands 23:e periodiska rapport (pdf, 8 sidor)

Loahppaárvalusat Suoma 23. mearreáigeraporta (pdf)

20.-22. rapporten
november 2011
 

engelska
bilag: engelska

finska
 

på finska (PDF)
bilag 
och länkor på finska:

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2009/20090084

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2007/20070978

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2009/20080690
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2011/20110511


engelska 
(PDF)

finska 
(PDF)

svenska 
(PDF)

samiska 
(PDF)

17.-19. rapporten
augusti 2007

finska,
engelska

Bilagor: finska,
engelska

 25.–26.2.
2009
 
5.3.2009 (på finska)

25.-26.2.2009:
svenska
engelska
samiska

16.  rapporten
oktober 2001

finska
engelska
 14.-15.8.2003  22.8.2004
en, fi, sv, samiska

15. rapporten
augusti 1999

 finska,
engelska
 1.-2.8.2000  1.5.2001

13.-14. rapporten
november 1997

 engelska  3.-4.3.1999  7.4.1999

På andra webbplatser

Aktuellt