Finland ordförande i Nordiska ministerrådet 2016

Finland var ordförande för det mellanstatliga nordiska samarbetet år 2016.

Sekretariatet för nordiskt samarbete hade till uppgift att bereda Finlands nordiska ordförandeskap 2016 och att svara för att det genomförs i praktiken.

Nordiska ministerrådet