Finland i FN:s periodiska granskning 2017

Situationen för mänskliga rättigheter i Finland granskas för tredje gången när arbetsgruppen för periodisk granskning (Universal Periodic Review, UPR), underställd FN:s råd för mänskliga rättigheter, sammanträder i Genève den 1–12 maj 2017. Arbetsgruppens dialog med Finland infaller den 3 maj och då kan också allmänheten följa granskningen i direktsändning på webben.

FN:s råd för mänskliga rättigheter sammaträder i Genève. Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré. www.unmultimedia.org/photo/
FN:s råd för mänskliga rättigheter sammaträder i Genève. Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré. www.unmultimedia.org/photo/

Omedelbart efter dialogen sammanställer UPR-arbetsgruppen en rapport. Rapporten är ett sammandrag av diskussionen under granskningen och innehåller rekommendationer. Finland kan uttrycka sina preliminära ståndpunkter om rekommendationerna i samband med att rapporten godkänns den 5 maj.

Den universella periodiska granskningen är ett system för inbördes utvärdering som inrättats i samband med FN:s råd för mänskliga rättigheter. Rådet granskar med cirka fyra års mellanrum hur skyldigheter och åtaganden om de mänskliga rättigheterna genomförts i FN:s medlemsstater. Läget för de mänskliga rättigheterna i varje medlemsstat granskades under de två första omgångarna (2008–2011 och 2012–2016). UPR har under en kort tid utvecklats till en viktig politiskt mekanism som kompletterar FN:s övriga förfaranden för att övervaka de mänskliga rättigheterna.

UPR-granskningen är ett förfarande i flera steg där den mellanstatliga dialogen står i centrum. Under dialogen framför FN-staterna frågor och rekommendationer till den stat som granskas. Tre dokument sammanställs inför granskningen.

Den stat som granskas sammanställer en rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna och hur rekommendationerna från föregående omgång har genomförts. FN sammanställer slutsatser och rekommendationer av andra organ som övervakar de mänskliga rättigheterna och gör också ett sammandrag av de synpunkter som det nationella människorättsorganet och icke-statliga organisationer har lämnat in. Efter dialogen ska varje stat som granskats i tillämpliga delar verkställa de rekommendationer staten har godtagit.

Den aktuella granskningen avslutas när UPR-arbetsgruppens rapport godkänns av rådet för mänskliga rättigheter vid dess 36:e session i september 2017. Senast då måste Finland ta ställning till rekommendationerna. Då får också det nationella människorättsorganet och frivilligorganisationerna delta i dialogen och kommentera granskningen och rekommendationerna. Det att rekommendationerna godtas skapar inga juridiska förpliktelser utan det är frågan om ett politiskt åtagande.

Utrikesministeriet samordnar arbetet med Finlands tredje nationella rapport och förberedelserna inför granskningen. Det är en av prioriteringarna i Finlands arbete för mänskliga rättigheter under den närmaste framtiden att UPR-granskningen genomförs och lyckas väl. Detta är ett projekt som gäller hela statsrådet och alla förvaltningsområden deltar.

Finlands principer för arbetet inför granskningen är bland annat öppenhet, bred konsultation, beredskap till en naturlig dialog och självkritisk granskning samt samstämmighet mellan den nationella och internationella verksamheten för mänskliga rättigheter. Med sitt exempel strävar Finland efter att uppmuntra andra stater att följa de här viktiga principerna i sina granskningar.

Finlands nationella rapport

För Finlands UPR-granskning utarbetas tre dokument, ett är den nationella rapporten. Finlands lämnade sin tredje nationella rapport den 3 februari. Rapporten med bilagor:

Finlands tredje nationella UPR-rapport (Öppnar nytt fönster) (på engelska, PDF, 114 kb)

Bilaga om verkställandet av de tidigare rekommendationerna (Öppnar nytt fönster) (på engelska, PDF, 291 kb)

I rapporten redogörs för hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland och hur rekommendationerna från den andra granskningen (2012) genomförts. Rapporten presenterar resultat, bästa praxis, utmaningar och begränsningar. När rapporten sammanställdes kunde man utnyttja materialet för den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter som bereddes samtidigt. I bilagan redogörs mer detaljerat om genomförandet av rekommendationerna från föregående granskningsomgång.

Om UPR-förfarandet

Den universella periodiska granskningens andra omgång inleddes i maj 2012 och avslutades med UPR-arbetsgruppens 26:e session i november 2016 då situationen för mänskliga rättigheter i alla FN-stater hade granskats. Den tredje granskningsomgången börjar i maj 2017 och sträcker sig fram till 2021. Finland är bland de första staterna som granskas.

Det land som står i tur att granskas sammanställer en kort rapport om hur skyldigheter och åtaganden angående de mänskliga rättigheterna genomförts nationellt. Också FN:s fackorgan, program och fonder, rapportörer för mänskliga rättigheter, regionala organisationer, nationella organ för mänskliga rättigheter och andra aktörer, däribland icke-statliga organisationer, kan bidra med material till granskningen. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter sammanställer sedan ett arbetsdokument som publiceras på webben.

Öppen dialog

Den egentliga granskningen sker i Genève i form av en dialog i UPR-arbetsgruppen som är underställd rådet för mänskliga rättigheter. Alla FN:s medlemsstater kan delta i arbetsgruppens sessioner. Dialogen kan också följas i direktsändning på FN:s webbplats. För varje land lottas det ut en rapportörsgrupp på tre medlemsstater, en så kallad trojka, som bistår med granskningen och med att utarbeta rapporten.

Mellan den stat som granskas och de andra deltagande staterna förs det sedan en dialog som räcker tre och en halv timme där människorättsläget i det berörda landet granskas öppet. Det reserveras 70 minuter taltid för delegationen från den stat som granskas och de övriga dialogstaterna får dela jämnt på 140 minuter. Som bas för dialogen finns de tre beredningsdokumenten.

Antalet rekommendationer ökar

Efter dialogen sammanställer UPR-arbetsgruppens sekretariat, trojkan och den granskade statens delegation en rapport. Rapporten är ett sammandrag av diskussionen och innehåller rekommendationer till den granskade staten. Staten kan meddela sin preliminära ståndpunkt om rekommendationerna redan när arbetsgruppen godkänner rapporten.

Rapporten ska ännu godkännas i rådet för mänskliga rättigheter vid dess följande ordinarie session och senast då ska staten meddela sin ståndpunkt i förhållande till de givna rekommendationerna. I samband med detta förs ytterligare en timmes diskussion då det nationella människorättsorganet och frivilligorganisationerna får delta i diskussionen och kommentera rapporten och rekommendationerna. Staterna är själva ansvariga för att genomföra de rekommendationer de godkänt och ska rapportera om genomförandet till rådet när staten granskas följande gång.

Under de två första granskningsomgångarna har UPR-mekanismen utvecklats och antalet rekommendationer till staterna ökat betydligt. Rekommendationerna till Finland kommer sannolikt att mångdubblas under den tredje granskningen.

Finland deltar också aktivt i granskningen av andra stater genom att ställa frågor om läget och ge rekommendationer i syfte att främja de mänskliga rättigheterna.

Materialet från Finlands första och andra granskning finns att läsa på webbplatsen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.