Finlands ordförandeskap i Europarådet

Finland var ordförande i Europarådets högsta beslutande organ ministerrådet från den 21 november 2018 till den 17 maj 2019.

I praktiken leddes mötena som hölls varje vecka i Strasbourg av Finlands ständiga representant vid Europarådet. Kommittén sammanträder på ministernivå en gång per år. Under Finlands ordförandeskap hölls utrikesministermötet den 16–17 maj 2019 i Helsingfors. Ordförandeskapet roterar mellan medlemsstaterna och Finland innehade senast ordförandeskapet 1997–1998. Ordförandeskapet koordinerades av utrikesministeriets enhet för politiska frågor om mänskliga rättigheter.

Ordförandeskapets prioriterade områden

Finland utarbetade ett program för sitt ordförandeskap i samarbete mellan flera ministerier och i dialog med civilsamhället. Programmet fokuserade på följande teman, som Finland ordnade olika evenemang kring:

  1. Att stärka systemet för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer
  2. Stöd för jämställdhet och kvinnors rättigheter
  3. Öppenhet och delaktighet samt fokus på ungdomar och förebyggande av radikalisering

Finland arbetar aktivt i Europarådet för ärenden som rör de mänskliga rättigheterna och har en stark roll i att utveckla de mänskliga rättigheterna. Under Finlands ordförandeskap diskuderade man bland annat att hur de mänskliga rättigheterna påverkas av artificiell intelligens.

Finland stöder Europarådets fokus på organisationens kärnuppgifter genom att arbeta konsekvent för att stärka rådets roll som försvarare av de mänskliga rättigheterna och för att trygga Europadomstolens verksamhet.

Finland har varit aktiv i så gott som alla aktuella människorättsfrågor som lyfts fram i Europarådet, särskilt i frågor som gäller mänskliga rättigheter för speciellt utsatta befolkningsgrupper, till exempel kvinnor eller romer. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har inrättats på Finlands initiativ och Finland stöder kommissionärens arbete.

Europarådet i ett nötskal

Europarådet är en mellanstatlig organisation som arbetar för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatsutveckling. Organisationen grundades 1949 och den har 47 medlemsstater – fler än till exempel Europeiska unionen. Den europeiska flaggan med gula stjärnor på blå botten var först Europarådets symbol, senare började också EU använda den.

Foto: Mia Spolander

Europarådets primära uppgift är att främja de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer. Europarådets viktigaste verktyg i detta arbete är bindande konventioner och övervakningen av dem. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), Europeiska sociala stadgan, Europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och flera andra konventioner utgör en stark grund för det europeiska arbetet för mänskliga rättigheter. Finland har ratificerat 112 av Europarådets konventioner.

Organ

Ministerkommittén är Europarådets beslutsfattande organ. Kommittén består av medlemsstaternas utrikesministrar eller ständiga representanter, det vill säga ambassadörer vid Europarådet. Ministerkommittén godkänner avtal och olika rekommendationer som utarbetats av Europarådet. Den för också politisk dialog om aktuella frågor. Ministerkommittén övervakar att Europakonventionens konventionsstater verkställer domar av Europadomstolen som gäller dem.

Den parlamentariska församlingen är ett rådgivande organ som framlägger initiativ för ministerkommittén. Den består av representanter som utnämnts av medlemsstaternas parlament. Finlands delegation består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter.

Europarådets kommunalkongress är ett rådgivande organ som består av representanter för medlemsstaternas lokala och regionala förvaltning. Kongressens huvudsyfte är att främja lokala och regionala myndigheters självstyrelse samt att försvara de mänskliga rättigheternas på lokalt plan.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) är rådets viktigaste funktion. Den övervakar verkställandet av Europakonventionen. Europadomstolens domar är bindande för den berörda staten. Till domstolen väljs en domare från varje medlemsstat.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter inrättades ursprungligen på Finlands initiativ. För närvarande är Dunja Mijatović kommissionär. Kommissionären ska arbeta för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses.