Euroopan neuvoston voimassa olevat ihmisoikeussopimukset

Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005)

Yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa siten, että taataan samalla sukupuolten välinen tasa-arvo.

Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (CETS No. 197) hyväksyttiin Euroopan neuvoston ministerikomiteassa toukokuussa 2005. Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1.2.2008.

Yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa siten, että taataan samalla sukupuolten välinen tasa-arvo.

Yleissopimuksen avulla pyritään suojaamaan ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia sekä varmistamaan ihmiskaupparikosten tehokas tutkinta ja syyttäminen. Siinä myös määritellään perusperiaatteet uhrien ja todistajien suojelemiselle ja auttamiselle.

Yleissopimuksen erityinen lisäarvo suhteessa muihin kansainvälisiin ihmiskauppaa koskeviin asiakirjoihin on sen ihmisoikeusperustaisessa lähestymistavassa ja uhrien suojelua koskevassa painotuksessa.

Yleissopimuksen täytäntöönpanoa seuraa ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings; GRETA). Yleissopimuksen osapuolten komitea voi antaa suosituksia GRETAn raportissaan antamien näkemysten täytäntöönpanemiseksi.

Yleissopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.9.2012; laki ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (SopS 43/2012(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja  ja asetus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 44/2012(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

2. valvontakierros

2. kierroksen kyselylomake

Suomen vastaus

GRETAn raportti ja hallituksen kommentit

Osapuolten komitean suositukset

Hallituksen raportti suositusten täytäntöönpanosta (tulossa)

1. valvontakierros

1. kierroksen kyselylomake

Suomen vastaus ja liitteet

GRETAn vierailua seuranneet kysymykset

GRETAn raportti ja hallituksen kommentit

Osapuolten komitean suositukset

Hallituksen raportti suositusten täytäntöönpanosta ja liite

Tämän sivun sisällöstä vastaa