EU-domstolen och EU-överträdelseärenden

Enheten för EU-domstolsärenden vid utrikesministeriets rättstjänst representerar Finland vid de överträdelseärenden som Europeiska kommissionen inlett mot Finland och i domstolsärenden som är anhängiga vid EU-domstolen.

EU-tuomioistuin_kuva: Court of Justice of the European Union
Många av unionens centrala principer har uppstått ur EU-domstolens rättsförfaranden. Medlemsstaterna har rätt att delta i alla ärenden som behandlas av EU-domstolen och kan på så sätt försöka påverka domstolens beslut. Domstolens beslut preciserar och skapar klarhet i unionsrättens innehåll. Bild: Court of Justice of the European Union.

EU-domstolsärenden

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har som uppgift att se till att lag och rätt följs vid tolkningen och tillämpningen av unionens grundfördrag.  Domstolen säkerställer att unionsrätten tolkas och tillämpas på samma sätt i hela EU.

EU-domstolen består av domstolen, tribunalen och EU:s personaldomstol. Alla domstolarna finns i Luxemburg.

En medlemsstat kan uppträda i flera olika roller vid EU-domstolen:

  • En medlemsstat kan väcka talan mot ett EU-organ eller en annan medlemsstat.
  • En medlemsstat kan tvingas uppträda som svarande vid domstolen i ett ärende som gäller fördragsbrott med Europeiska kommissionen som kärande.
  • En medlemsstat har rätt att lämna synpunkter i förhandsavgöranden där den nationella domstolen har bett om EU-domstolens avgörande i tolkningen av unionsrätten eller dess behörighet i ett huvudmål som är anhängigt vid den nationella domstolen.
  • En medlemsstat har rätt att uppträda som intervenient i alla mål som är anhängiga vid EU-domstolen.

Överträdelsemål

Med ett överträdelsemål avses ett förfarande som kommissionen inlett mot en medlemsstat, om den anser att medlemsstaten har begått ett fördragsbrott. Förfarandet har som syfte att nå ett samförstånd mellan medlemsstaten och kommissionen, utan att ärendet förs till domstolen för avgörande.

Ett överträdelseförfarande inleds med att kommissionen skickar en formell underrättelse till en medlemsstat. Om medlemsstatens svar på den formella underrättelsen inte tillfredsställer kommissionen lämnar den ett motiverat yttrande till medlemsstaten varefter den kan väcka talan mot medlemsstaten i EU-domstolen.

Finlands statsombud i EU-domstolen är chefen för enheten för EU-domstolsärenden vid utrikesministeriet.

Finlands regerings åtgärder i EU-domstolen och EU-överträdelsemål 2010-2014 (på finska):

 

Sidansvarig

Enheten för EU-domstolsärenden

EU
internationell rätt