Yritysjohdolle maksettavia palkkioita rajoitetaan Saksassa

Saksan liittohallitus ehdottaa yritysjohtajille maksettavien palkkioiden
rajoittamista lainsäädännöllisin keinoin.

Saksan liittohallitus on pitkien keskustelujen jälkeen 11. maaliskuuta 2009 tehnyt esityksen koskien yritysjohtajien palkkioiden rajoittamista Saksassa. Ehdotuksen mukaan vastaisuudessa johdolle maksettavien palkkioiden tulee olla asianmukaisessa suhteessa johdon suorituimiseen tehtävässään sekä yleiseen palkkatasoon.

Aikaväliä optioiden saamisesta niiden lunastamiseen ehdotetaan pidennettäväksi. Yhtiöiden hallitusten mahdollisuudet pienentää johdon palkkioita laajenevat ja samalla hallituksen vahingonkorvausvastuu yhtiötä kohtaan tiukkenee.

Sääntelyllä on tarkoitus ohjata yritysten johtoa toimimaan pitkäjännitteisemmin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja näin ollen turvata mahdollisimman paljon työpaikkoja. Asian käsittelyn liittopäivillä odotetaan olevan valmis kesätaukoon mennessä.

Keskeisiä muutosehdotuksia nykyiseen tilanteeseen nähden on
seitsemän.

  • Johtajan palkkion tulee olla asianmukaisessa suhteessa työsuoritukseen ja alan yleiseen palkkiotasoon nähden. Palkkion suuruutta tulee tarkastella lisäksi yrityksen omaa palkkatasoa vasten. Palkkion tason kohtuullisuus koskee myös suoritussidonnaisia palkkioita.
  • Johdon saamat osakeoptiot on mahdollista muuttaa rahaksi aikaisintaan neljän vuoden kuluttua nykyisen kahden vuoden aikarajan sijaan.
  • Yhtiön hallituksen mahdollisuuksia pienentää johtajan palkkiota sopimuksen voimassaoloaikana laajennetaan. Tähän katsotaan tarvittavan tarkkaa laintasoista säätelyä, koska puututaan voimassa oleviin sopimuksiin.
  • Vastaisuudessa koko hallitus yhdessä päättää johdon palkkioista. Päätösvaltaa ei enää näin ollen voitaisi delegoida erityiselle lautakunnalle.
  • Hallituksen vastuu tiukentuu ehdotetun sääntelyn perusteella. Mikäli hallitus päättää palkkioista, jotka todetaan asiattoman suuriksi, tulee hallitus yhtiötä kohtaan vahingonkorvausvelvolliseksi.
  • Yritysten tulee julkistaa johtajien palkkiot johtajan toimen päättyessä. Osakkeenomistajat saavat siten tarkemman kuvan johtohenkilöitä koskevista sopimuksista.
  • Aiemmat johtohenkilöt eivät saa kolmeen vuoteen toimensa loppumisen jälkeen toimia
    tilintarkastuslautakunnan jäsenenä intressikonfliktien välttämiseksi.


Oikeusministeri Zypries (SPD) perusteli rajoittamisen tarpeellisuutta nykyisellä taloudellisella tilanteella, johon hän pitää suurena yksittäisenä syynä yritysjohtajien toimintaa. Oikeusministeri katsoo, että nykyinen palkkiojärjestelmä kannustaa johtoa nopean voiton tavoitteluun, mikä on johtanut omalta osaltaan nykyiseen talouskriisiin.

Uudella palkkioita koskevalla sääntelyllä onkin tarkoitus motivoida yritysjohtajia panostamaan yrityksen menestykseen pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin panostamisen uskotaan säästävän työpaikkoja. Oikeusministeriö odottaa myös yritystoiminnan läpinäkyvyyden lisääntyvän, koska yritykset eivät enää vastaisuudessa voi päättää johtajien palkkioista pienissä lautakunnissa, vaan päätös on koko hallituksen tekemä ja koko hallitus on siitä myös yhdessä vastuussa.

Liittohallitus ei päässyt yhteisymmärrykseen johtajien palkkakatosta ja oikeusministeri katsookin, että palkkakatto ei ole tarpeellinen. Tärkeää on nimenomaan palkkioiden asettaminen oikeaan suhteeseen.

Laki ei tarvitse liittoneuvoston hyväksyntää. Aikataulullisena tavoitteena on parlamentaarisen käsittelyn vieminen loppuun ennen kesätaukoa.

Muutosehdotuksen käsittely tiedotusvälineissä

Financial Times Deutschland (12.3.2009) kommentoi ehdotettuja muutoksia ja nostaa esiin vuosikausia toimineen Corporate Governance -hallituskomission, joka on työstänyt hyvää ja vastuullista yritysjohtamista koskevaa itsesäätelyyn perustuvaa säännöstöä. Ongelmana on kuitenkin ollut jatkuvat säännöstöön tehdyt muutokset sekä sen heikkous itsesäätelynä vailla varsinaista oikeudellista voimaa.

Palkkiojärjestelmä nostetaan esiin moraalisena ongelmana, jota ei voida ratkaista lailla eikä itsesäätelylläkään. Tämän osoittaa nykyinen taloudellinen tilanne, johon on osaltaan päädytty kasvaneiden palkkioiden takia, vaikka sääntelyä onkin ollut olemassa. FTD peräänkuuluttaa myös malttia politiikkaan. Yhtenä vaihtoehtona esitetään nykyisen Corporate Governance -säännöstön sitovuuden
vahvistamista ja komission jäsenten valintaa entistä demokraattisemmalla tavalla komission päätösten legitimoimiseksi. Komission tulisi myös aiempaa voimakkaammin osallistua julkiseen keskusteluun nimenomaan toimielimenä, ei vain yksittäisten jäsenten suulla.

FTD:n uutisoinnin mukaan keskustelu johtajien palkkioiden verovähennyskelpoisuuden rajoittamisesta jatkuu edelleen. SPD:n ehdotus on, että palkkio voitaisiin vähentää verotuksessa liiketoimintakuluna miljoonaan euroon asti. Lisäksi ehdotetun sääntelyn voidaan lainsäädäntöprosessin aikana tiukentuvan.
Ehdotettua tiukempaa sääntelyä FTD:n mukaan puoltavat SPD:n lisäksi Baijerin ja Saarlandin pääministerit Horst Seehofer (CSU) ja Peter Müller (CDU) sekä muutamat CDU:n liittopäiväedustajat.

Frankfurter Allgemeine Zeitung noteerasi uutisen 12.3.09 etusivun maininnalla ja pienimuotoisella uutisoinnilla talousosiossa. Lehden arvion mukaan muutokset ehdotukseen prosessin edetessä ovat mahdollisia mutta varsin epätodennäköisiä.

Uutisessa viitataan myös työnantajajärjestö Gesamtmetallin näkemykseen, jonka mukaan nykyisessä taloustilanteessa ei johtavaakaan henkilöstöä voida
sulkea säästötoimenpiteiden ulkopuolelle.

Radiokanava Deutschlandfunkin (DLF) Informationen am Morgen -lähetyksessä 12.3.09 haastateltu Peter Struck, SPD:n liittovaltiopäiväedustaja ja SPD:n liittopäiväryhmän puheenjohtaja, kertoo, että johtajien palkkiot tulevat olemaan yksi SPD:n vaaliteemoista tulevissa vaaleissa. SPD kytkee johtajien palkkojen rajoituksen vaaliohjelmansa veropoliittiseen konseptiin, johon kuuluu rikkaiden verotuksen
kiristäminen.

DLF:n talouselämän toimittaja Gerhard Schröder pitää kommentissaan 11.3.09 ehdotusta riittämättömänä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä mahdollisuus itse johdon asettamiseen vastuuseen virheistään jätettiin käyttämättä.