Yhdysvaltain taloustilanne syksyllä 2006

Yhdysvaltain talous on edelleen siirtymävaiheessa kohti hitaampaa kasvua. Ennusteiden mukaan lasku tulee olemaan pehmeä.

Bernanke arvioi asuntomarkkinoiden hiljentymisen hidastavan Yhdysvaltain talouskasvua kolmanneksen tämän vuoden toisella puoliskolla ja leikkaavan BKT:n kasvusta prosenttiyksikön.

Öljyn hinnan aleneminen on vaikuttanut myönteisesti talouskasvuun sekä inflaatioon. Toisaalta kireät työmarkkinat luovat inflaatiopainetta työvoimakustannusten kohoamisen kautta.

Inflaatio on hidastuneita asuntomarkkinoita suurempi uhka taloudelle Bernanken mukaan.

Talous edelleen siirtymävaiheessa

Yhdysvaltain talous on edelleen siirtymävaiheessa kohti hitaampaa kasvua. Ennusteiden mukaan lasku tulee kuitenkin olemaan pehmeä. Optimististen arvioiden mukaan asuntomarkkinoiden hiljentyminen sekä autoteollisuuden heikkoudet hidastavat talouskasvua toisella vuosipuoliskolla mutta talouskasvu tulee palaamaan kolmen prosentin vuosivauhtiin suhteellisen nopeasti. Pessimistisempien näkemysten mukaan kyseisillä tekijöillä on suurempi ja pidempiaikainen vaikutus, mikä painaa talouskasvun alle 2,5 prosentin (mutta yli 2 %) pitkälle vuoteen 2007. Keskuspankin pääjohtaja Bernanke arvioi 4. lokakuuta, että BKT:n kasvusta voi leikkautua yksi prosenttiyksikkö toisella vuosipuoliskolla, mikä käytännössä tarkoittaisi noin kahden prosentin vuosivauhtia kolmen prosentin sijaan.

Talouskasvu pysynee hyvänä

Yhdysvaltain keskuspankki päätti syyskuun lopussa pitää viitekorkonsa ennallaan 5,25 prosentissa toista kertaa peräkkäin. Osa katsoo, että keskuspankki tulee nostamaan korkoja lähikuukausina, koska talous on tällä hetkellä vahva eikä inflaatio näytä hellittävän. Toiset taas pitävät inflaatiohuolia ylimitoitettuna, koska talous on hidastumassa, joten tarvitaan korkojen alentamista kasvun turvaamiseksi. Kolmannen vaihtoehdon mukaan keskuspankki pitää viitekoron ennallaan myös lähiaikoina. Viimeisimpien lukujen mukaan inflaatio näyttäisi hieman hellittävän alkuvuoteen verrattuna ja talouskasvu näyttäisi pysyvän hyvänä. Erityisesti kuluttajien kysyntä on pysynyt vahvana hidastuneista asuntomarkkinoista huolimatta. Tämän näkemyksen mukaan keskuspankilla ei ole syytä koronnostoihin tai -laskuihin niin kauan kuin kyseinen trendi jatkuu. Keskuspankin avomarkkinakomitea kokoontuu seuraavan kerran lokakuun lopulla.

Öljyn hinnan aleneminen

Öljyn hinnan aleneminen on yksi suurimmista syistä sekä talouskasvun että inflaation myönteisen kehityksen kannalta. Raakaöljyn hinta on pudonnut lähes 20 prosenttia heinäkuun 77 dollarin huippulukemista. Bensiinin tukkuhinta on pudonnut 35 prosenttia elokuun alusta. Myös kuluttajahinnat ovat laskeneet, mutteivät yhtä nopeasti. Öljyn hintakehitys helpottaa inflaatiohuolia samanaikaisesti, kun se lisää kuluttajien ostovoimaa. Karkean arvion mukaan bensiinin 20 prosentin hinnanalennus kolmannen neljänneksen ja viimeisen neljännekseen välillä vapauttaisi 65 miljardia dollaria kotitalouksien nettovaroja joko kulutukseen tai säästämiseen.

Bernanke: Asuntomarkkinoiden hiljentyminen hidastaa Yhdysvaltain talouskasvua

Keskuspankin pääjohtaja Bernanken mukaan asuntomarkkinoiden hiljentyminen hidastaa Yhdysvaltain talouskasvua kolmanneksen tämän vuoden toisella puoliskolla. Asuntojen hintakehitys on ollut hitainta 30 vuoteen. Keskimääräiset asuntojen hinnat nousivat vain 1,17 prosenttia ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen välillä. Asuntojen hinnat laskivat joka neljännessä Yhdysvaltain 275 metropolialueesta toisella vuosineljänneksellä. Hintakehityksen hidastuminen on seurausta korkeammista koroista, myytävänä olevien asuntojen lisääntymisestä sekä keinottelun vähenemisestä. Asuntojen rakentaminen ja myynti on hidastunut jyrkästi. Uusien asuntojen rakentaminen (1,8 milj. vuositaso) on alimmillaan sitten marraskuun 2004 ja rakennuslupien määrä (1,75 milj. vuositaso) sitten elokuun 2002. Sekä uusien että käytettyjen asuntojen myynti on hidastunut huomattavasti.

Asuntomarkkinoiden lasku vaikuttaa myös työllisyyteen

Asuntojen myynnin ja rakentamisen vähentyessä, työllisyyden kasvu ao. sektorilla näyttää alkavan laskea, erityisesti alueilla, joissa rakentamisvauhti on ollut kovinta. Esimerkiksi Kaliforniassa rakennussektorin työntekijöiden määrä on vähentynyt 11 000:lla kuuden kuukauden aikana.

Työmarkkinat edelleen kireät

Toisaalta työmarkkinat ovat edelleen kireät. Työttömyysaste on viime kuukaudet vaihdellut 4,6 - 4,8 prosentin välillä, mikä käytännössä tarkoittaa täystyöllisyyttä. Hallituksen ilmoitus 6. lokakuuta siitä, että uusia työpaikkoja syntyi edelleen elokuussa (188 000) ja syyskuussa (51 000) kolmatta vuotta peräkanaa, sai osakemarkkinat laskuun. Pelkona on, että kireiden työmarkkinoiden seurauksena työvoimakustannukset kasvavat, mikä vaikuttaa inflaatioon ja luo painetta koronnostolle inflaation hillitsemiseksi. Tuotantotekijöiden tuntipalkka oli elokuussa 3,9 prosenttia suurempi verrattuna viime vuoden elokuuhun. Kaikki työntekijät sekä muutkin etuudet kuin palkkatulot kattavan mittarin mukaan tuntikorvaus on kasvanut 7,7 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Työvoimakustannus tuotantoyksikköä kohti, keskeinen inflaatiotekijä, kasvoi 5 prosenttia viimeisen vuoden aikana.

Kuluttajien kysyntä

Yhden näkemyksen mukaan hidastuneet asuntomarkkinat vaikuttavat huomattavasti kuluttajien kysyntään. Toisen arvion mukaan mikään ei oikeastaan indikoi, että kotitalouksien varallisuus olisi kärsinyt hiljentyneiden asuntomarkkinoiden seurauksena. Kolmannen vuosineljänneksen alussa tuotteiden ja palvelujen menojen/kulutuksen (inflaatioon mukautettuna) kuukausittainen nousu oli suurinta tämän vuoden aikana. Kotitalouksien kulutus näyttäisi myös kontribuoivan talouskasvuun kolmannella vuosineljänneksellä toista neljännettä enemmän. Alentunut öljyn hinta sekä kasvaneet ansiotulot ovat vahvistaneet kuluttajien ostovoimaa.

Yritysten toiminta keskeinen talouskasvua ylläpitävä tekijä

Yritysten toiminta (tuotanto, työpaikat, tuotto) on keskeinen talouskasvua ylläpitävä tekijä toisella vuosipuoliskolla. Yrityksillä näyttää olevan valmius laajentaa toimintaansa ja investoida uusiin tehdas- ja toimistorakennuksiin. Toimitilarakentaminen kasvoi 22 prosentin vuosivauhtia toisella neljänneksellä. Tämä on lähes kaksinkertainen kasvu aikaisempaan arvioon verrattuna sekä vahvin neljännesvuosittainen kasvu 12 vuoteen. Kotimainen kysyntä näyttää kestävän ja vienti vetää vahvan ulkomaisen kysynnän avulla. Alentunut öljyn hinta on auttanut myös yrityksiä.

Kauppataseen alijäämä oli heinäkuussa ennätyssuuri

Kauppataseen alijäämä oli heinäkuussa ennätyssuuri 68 miljardia dollaria (tammi-heinäkuu yht. 453 mrd. dollaria). Alijäämän kasvu näyttäisi taittuvan Yhdysvaltain ulkopuolisen talouskasvun sekä dollarin arvon alenemisen vuoksi. Kauppataseen alijäämän merkittävä pieneneminen ei ole näköpiirissä.

Suomen suurlähetystö, Washington D.C