Viron markkinanäkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 Viron BKT:n kasvu on jäämässä ennusteiden mukaan lähelle nollaa. Inflaatio on kiihtynyt viime kuukausina yli 20 prosenttiin ennen kaikkea energiahintojen voimakkaan nousun vaikutuksesta. Vaikutusta on paitsi kotitalouksien toimeentuloon myös etenkin energiaintensiivisen yritystoiminnan kannattavuuteen. Lähivuosien suuret budjettipanostukset ohjataan kokonaisturvallisuuteen, jossa mm. energia ja maanpuolustus painottuvat. Merituulivoimasta on suurten projektisuunnitelmien myötä kehittymässä Viron vihreän siirtymän veturi ja keskeinen investointien kohde. Viron sitoutuminen ilmastotavoitteisiin ja tähän liittyvät energiasektorin muutokset tarjoavat paljon mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

Viro on pieni, avoin talous ja riippuvainen ulkomaisista investoinneista. Työmarkkinat ovat joustavat. Yrityssektorille maa tarjoaa vakaan toimintaympäristön. Virossa panostetaan paljon korkean teknologian yritystoimintaan, mukaan lukien digipalvelut ja tekoäly. Viron ulkomaankaupassa – niin vienti kuin tuonti – Suomi on selvästi tärkein maa. Myös ulkomaisten investointien kokonaismäärässä Suomi on suurin investointien lähtömaa Virossa. Suomalaisyritykset ovat läsnä laajalti, lauttaliikenteestä ja teknologiateollisuudesta aina metsä- ja elintarvikealoille. Maassa toimii myös paljon suomalaistaustaisia pienyrityksiä ja start-up-yrityksiä. Suomalaismatkailijat ovat olleet selvästi suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Virossa.

Viron sitoutuminen ilmastotavoitteisiin ja energiasektorin laajamittainen uudistaminen, eli palavankiven korvaaminen, irtautuminen Venäjän sähköverkosta sekä suuri kiinnostus mm. tuulivoimaa ja vetyenergiaa kohtaan, tarjoavat paljon mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Viro panostaa lähivuosina voimakkaasti maan itäisen maakunnan (Itä-Virumaa) yritystoiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen, painopiste pienen- ja keskisuuren yritystoiminnan kehittämisessä. Ulkomaisia toimijoita pyritään houkuttelemaan alueelle mm. tarjoamalla haettavaksi innovaatio- ja kehitysrahoitusta. Uudistusten toteutusta vauhdittavat Itä-Viroon kohdennetut EU-tuet. Kiinnostus suomalaistoimijoita ja –turisteja kohtaan on kasvanut alueella merkittävästi Venäjän hyökkäyssodan alettua.

Uusia mahdollisuuksia tarjoavat myös mm. Rail Baltica -rautatiehankkeeseen liittyvät tarjouskilpailut. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä on tulevina vuosina paljon kehittämistarpeita, ja digitaalisia ratkaisuja pyritään hyödyntämään entistä laajemmin. Samoin Tallinnan ja useiden muidenkin Viron kaupunkien pyrkimys kehittää älykkäitä kaupunkitilan ja liikkumisen ratkaisuja – esimerkkinä Smart Cities -projektit. Virolla on moniin keskeisiin hankkeisiin käytettävissään EU-rahoitusta.

Viron markkinoille pääsy on yleensä vaivatonta. Suomalaisten yritysten näkökulmasta Virossa on alhaisemmat työvoimakustannukset, ja sijainti lähellä Suomea antaa yrityksille mahdollisuuksia kehittää toimintaansa molemmissa maissa. Virolaisyrityksissä on totuttu toimimaan suomalaisyritysten kanssa, ja suomalaisosaamista arvostetaan. Yritysverotusmalli kiinnostaa kasvuyrityksiä. Virossa toimivien suomalaisten yrittäjien välillä on hyvät verkostot.