Venäjä odottaa talouskasvunsa elpymistä – avainasemassa uudet investoinnit

Venäjä odottaa talouskasvunsa elpymistä – avainasemassa uudet investoinnit

Venäjän talouskasvu hidastui selvästi vuoden 2012 lopulla, koko vuoden kasvu jää alle neljään prosenttiin. Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon talouskasvu oli vielä 4,5 prosenttia, mutta toisen kasvuluvuksi odotetaan vain 2,5 prosenttia. Talouskasvua on painanut alas maailmantalouden lisääntynyt epävarmuus, jonka seurauksena viennin kasvu on hiipunut ja investointiaktiivisuus vähentynyt.

Matryoshka dollOptimistisimmat ennustavat Venäjän talouskasvun palaavan ensi vuonna yli neljään prosenttiin. Kuva:Flickr/Fobiofabio

Venäjän talouskehitys ja ennuste vuodelle 2013

Venäläisten pankkien ja talousasiantuntijoiden konsensusennuste vuoden 2013 talouskasvuksi on 3,2 prosenttia. Suurin osa kuitenkin odottaa, että alkuvuosi tulee olemaan vaisu; sen kasvuennuste on vain 2,5 prosenttia. Useimmat odottavat, että jonkinasteinen elpyminen alkaisi kesällä, ja syksyllä talouskasvu voisi palata 3–4 prosentin tasolle, joka on myös Venäjän keskipitkän aikavälin kasvuennuste.

Kasvua ovat hidastaneet vientikysynnän hiipuminen, tuotantokapasiteetin rajoitukset ja uusien investointien puute. Palvelualan kasvu on kuitenkin jatkunut hyvänä, ja yksityisen kulutuksen kasvu on pysynyt jopa ripeänä.

Yksityisen kulutuksen taustalla ovat ennätyksellisen alhainen työttömyysaste, reaalipalkan nousu ja nopeasti kasvavat kulutusluotot. Yhä suurempi osa kulutuksen kasvusta on luotonannon kasvun ansiota. Yksityistalouksien luotonanto nousi vuoden 2012 aikana lähes 40 prosenttia, kun yritysten luotonanto kasvoi 12 prosentilla. 

Keskiössä yksityinen kulutus

Venäjän talouskehitysministeriön arvion mukaan maan talous kasvaa alkaneena vuonna 3,7 prosenttia, mikä on optimistisempi ennuste kuin markkinoilla. Kasvun moottorina toimii edelleen yksityinen kulutus, jonka arvioidaan kasvavan yli 5 prosenttia. Inflaation ennustetaan hidastuvan alle 5 prosenttiin, mikä tuntuu optimistiselta, kun otetaan huomioon elintarvikkeiden hintakehitys ja rahamäärän lisäys.

Teollisuustuotannon arvioidaan kasvavan keskimäärin 3,7 prosenttia. Koska teollisuus toimii lähes täydellä kapasiteetilla, tämä vaatii uusia investointeja. Ministeriö arvioi, että investoinnit voisivat vuonna 2013 kasvaa yli 7 prosenttia. Yritysten investointivalmius riippuu pitkälti maailmantalouden kehityksestä ja hallituksen talouspolitiikasta. Tällä hetkellä sekä maailmantaloudessa että hallituksen talouspolitiikassa vallitsee epävarmuus.  

Talouskehitysministeriön talousennuste vuodelle 2013:

 • BKT:n kasvu 3,7 %
 • Inflaatio  5 %
 • Vähittäiskaupan kasvu 5,4 %
 • Teollisuustuotannon kasvu 3,7 %
 • Investointien kasvu 7,2 %
 • Öljyn hintaennuste (USD/barreli) 97
 • Ruplan arvo (RUB/USD) 32,4

Markkinoiden konsensusennuste, joka on keskiarvo noin 30 pankin ja taloustutkimusjärjestön ennusteista, on siis virallista ennustetta varovaisempi ennustaessaan ensi vuodelle keskimäärin 3,2 prosentin kasvua.  Talouskehityksen odotetaan pysyvän erityisen heikkona vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, koska sekä kuluttajien että sijoittajien luottamus pysyy heikkona ulkopuolisten tekijöiden takia. Vuoden toisella puoliskolla talouden ennustetaan kasvavan ripeämmin – oletuksena on, että sekä sisäinen että ulkoinen kysyntä elpyvät.

Optimistisimmat ennustavat, että talouskasvu palaa ensi syksynä yli 4 prosenttiin. Kaikkien ennusteissa korostuvat kuitenkin ulkopuoliset riskitekijät, ensisijaisesti maailmantalouden heikko kehitys, jotka tulevat vaikuttamaan raaka-aineiden kysyntään ja markkinahintaan. Myös kotimaan talouspolitiikassa nähdään riskejä. Eri tahot – talouskehitysministeriö, finanssiministeriö ja keskuspankki – näyttävät olevan erimielisiä talouspolitiikan prioriteeteista, mikä lisää epävarmuutta markkinoilla. 

Konsensusennuste vuodelle 2013

 • BKT:n kasvu 3,2 %
 • Inflaatio 6,3 %
 • Öljyn hinta (USD/barreli) 104
 • Ruplan arvo (RUB/USD) 32,4

Maailmantalouden kehitys edelleen epävarma

Venäjän talouskehitykseen vaikuttavat monet ulkopuoliset epävarmuustekijät. Suurimmat riskit liittyvät euroalueen kriisiin ja sen aiheuttamaan sijoittajien heikkoon luottamukseen; nämä hidastavat talouskasvua vientikysynnän heikkenemisen ja investointien vähäisyyden kautta. EU on Venäjän suurin vientimarkkina (noin puolet viennistä) ja myös suurin ulkomainen sijoittaja (noin kolme neljäsosaa ulkomaisista sijoituksista). 

Investointikysynnän puute ja tuontikysynnän heikentyminen ovat hidastaneet myös maailmankaupan kasvua. Kasvu hidastui vuonna 2012 sekä kehittyneissä että kehittyvissä talouksissa. Venäjälläkin tuonnin ja viennin kasvu hidastui syksyn mittaan, WTO-jäsenyydestä huolimatta.  

Energiasektori yhä viennin veturi 

Energiatuotteiden osuus Venäjän viennistä on suotuisan hintakehityksen ansiosta noussut yli 70 prosenttiin. Energiasektorin verot kattavat merkittävän osan myös budjetin tuloista. Venäjän talouskehitys on siis edelleen riippuvainen raaka-aineiden hintakehityksestä.

Raakaöljyn barrelihinta on vuonna 2012 vaihdellut 90 ja 126 US-dollarin välillä. Kevään hintarallin jälkeen raakaöljyn hinta sukelsi kesällä, kun EU:ssa ei löytynyt sopua Kreikan kriisiin, ja USA:n republikaanit ja demokraatit kiistelivät liittovaltion velkakatosta. Öljyn hinta kuitenkin elpyi syksyn mittaan ja Brents-laadun hinta ylittää taas 110 dollarin rajan.

Lyhyellä tähtäimellä öljyn hinta pysynee korkeana, mutta keskipitkällä aikavälillä öljyn hinnan ennustetaan hieman laskevan, 12 kuukauden futuurihinta on tällä hetkellä 109 dollaria. Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) on myös alentanut öljyn kysyntää koskevia ennusteitaan, kun maailmantalouden tilanne on heikentynyt. 

Venäjän talouskehitysministeriön vuoden 2013 talousennusteen oletuksena on vain 97 dollaria (Urals-laadun hinta) ja myös vuoden 2013 budjetissa on käytetty  konservatiivista hintaennustetta. Markkinoiden vuoden 2013 ennuste vastaa nykyistä futuurihintaa eli 109 dollaria barrelilta. Monet ennustavat, että lyhyellä tähtäimellä öljynhinta voi pysyä vahvana, vaikka pitkäaikainen trendi onkin laskusuuntainen. Tämä antaisi Venäjän hallitukselle mahdollisuuden toteuttaa tarvittavia rakenteellisia uudistuksia, jotka mahdollistaisivat potentiaalisen talouskasvun nostamista keskipitkällä aikavälillä.

Talouskasvu elpyy vain uusien investointien avulla

Ilman uusia investointeja Venäjän talouden potentiaalinen kasvu on lähivuosina noin kolme prosenttia. Investointien puute on jo hidastanut talouskasvua alle kolmen prosentin (toisella ja kolmannella neljänneksellä 2012) ja vaimea kasvuvauhti jatkunee vuoden 2013 alkupuolella. Tämän jälkeen kehitys riippuu pitkälti maailmantalouden tilasta ja Venäjän omasta talouspolitiikasta. Venäjän hallitus on jo sisäistänyt sen, että vanha kasvumalli, joka perustui osittain öljyn hinnan ja öljyntuotannon nousuun, ei jatkossa enää toimi. Investointien elvyttämiseksi on aloitettu mittava liiketoimintaympäristön kehittämisohjelma. On vielä epävarmaa, miten tehokkaasti ohjelmaa toteutetaan.

Markkina-analyytikoiden mielestä investointeihin kohdistuu edelleen suuria epävarmuuksia. Yksityiset pankit luotottavat hyvin varovaisesti: tähän vaikuttavat investointihankkeiden riskit ja osittain myös se, että keskuspankin odotetaan kiristävän varantovaatimuksia ensi kesänä. Valtion pankit luotottavat yksityisiä pankkeja voimakkaammin. Keskuspankin tukiluototus pankeille kasvoi vuoden 2012 aikana. Suuret venäläiset yhtiöt ovat hankkineet lisää rahoitusta kansainvälisiltä velkakirjamarkkinoilta, mutta keskisuurten ja pienten yhtiöiden rahoitusmahdollisuudet ovat heikot. 

Yrityskyselyt indikoivat, että venäläisten yritysten investointisuunnitelmat vuodelle 2013 ovat varovaiset. Ulkomaisten yritysten investointisuunnitelmat ovat sen sijaan pysyneet lähes ennallaan. Tämä luo pientä toivoa siitä, että talous voisi vuonna 2013 kehittyä ennustettua paremmin. Pitkällä tähtäimellä myös Venäjän WTO-jäsenyys ja mahdollinen tuleva OECD-jäsenyys tukevat investointien kasvua. 

Venäjän pörssivuosi 2013 näyttää lupaavalta

Vaikka makrotalouden mittarit näyttävät heikolta, vuoden 2013 pörssikehitys voi olla positiivinen yllätys. Tämä johtuu useammasta odotetusta muutoksesta. Ensinnäkin uusi keskitetty arvopaperirekisteri
helpottaa ulkomaalaisten pääsyä Venäjän velkakirjamarkkinoille. Euroclear on jo ilmoittanut aloittavansa suoran kaupankäynnin. Lisäksi kaikki listatut yhtiöt joutuvat jatkossa raportoimaan kansainvälisten standardien mukaisesti (IFRS). Tämä parantaa venäläisyritysten raportoinnin laatua ja vertailukelpoisuutta.

Vuodelle 2013 on myös suunnitteilla useita merkittäviä listauksia muun muassa rahoitus- ja telekommunikaatioalalla, jotka voivat kiinnostaa ulkomaisia sijoittajia. Pörssitoimien kustannusten ennustetaan laskevan, kun prosessit helpottuvat yhdistetyn pörssin ja keskitetyn arvopaperirekisterin ansiosta. Hallitus on myös aikeissa siirtää osan eläkevaroista (hyvinvointirahaston varoista) venäläisiin
osakkeisiin, mikä vilkastuttaisi kaupankäyntiä.

Suunnitellut muutokset huomioiden –mukaan lukien rahamäärän lisäys, raportointijärjestelmän kehitys ja ulkomaalaisten pääsy velkakirjamarkkinoille – Venäjän pörssivuosi näyttää kohtuullisen lupaavalta. Samalla täytyy muistaa, että ennusteiden toteutuminen on kiinni monesta tekijästä, ja maariski on edelleen korkea.