Vastuullisuusmuistio – Saudi Arabia

Saudi Arabia on monarkia ja GCC-alueen suurin kansantalous, on yksi maailman suurimmista petrokemian toimijoista ja keskeinen OPEC-maa. Öljyteollisuuden vaikutus maan kehitykseen on ollut ja tulee vielä lähivuosikymmeninä olemaan merkittävä. Öljyn maailmamarkkinahinnan nousu auttaa Saudi-Arabiaa monipuolistamaan talousrakennettaan ja suuntaamaan yhteiskuntaansa ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan, EU:n vihreän siirtymän tavoin. Uudet energiamuodot kuten sininen/vihreä vety ja aurinkoenergia sekä kiertotalous mahdollistavat Saudi-Arabian talouden uudistumisen ja samalla luovat mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. Huomioitavaa on, että Saudi-Arabian bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan vuonna 2022 noin 10% ja kasvua on odotettavissa seuraavinakin vuosina.

 

Yritysvastuullisuus (corporate social responsibility, CSR) käsitteenä alkaa olla Saudi-Arabiassa tunnettu. Osana kruununprinssi Mohammed bin Salmanin käynnistämää Saudi Vision 2030 -ohjelmaa on perustettu National Competitiveness Centre, joka toimii yksityisen ja julkisen sektorin vastuullisen toiminnan mahdollistajana ja kehittäjänä:

 

The National Competitiveness Center, is an independent government center, established in 2019, and enjoys an independent legal personality, under the Council of Economic and Development Affairs.

 

The center aims to improve and develop the competitive environment in Saudi Arabia, moving from the stage of facilitating the business environment to global competitiveness. That is in its most comprehensive concept, based on productivity, sustainability, and inclusiveness, and keeping pace with global trends towards climate change, carbon neutrality, the transition to a "green economy", and motivating the private sector to adopt practices in environmental, social, and governance "ESG".

 

Alla on kuvattu tarkemmin eri yhteiskunnan osa-alueiden tämän hetken tilannetta ja suhdetta yritysvastuullisuuteen.    

Järjestäytymisvapaus

Maahan on muodostunut historian aikana erilaisia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, jotka ovat auttaneet helpottamaan julkista toimintaa ja yhteistyötä. Valtiolliset instituutiot ovat omaksuneet keskitetyn hallinnollisen lähestymistavan ja luoneet esteitä itsenäiselle kansalaistoiminnalle ja yhdistymiselle. Saudi-Arabiassa on tällä hetkellä satoja kansalaisjärjestöjä, joista yli puolet on hyväntekeväisyysjärjestöjä ja useat ovat sidoksissa hallitukseen.

 

Saudi-Arabia ei ole ratifioinut YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, jonka artikla 21 takaa oikeuden rauhanomaiseen kokoontumiseen. Saudi-Arabia on kuitenkin mukana vuonna 2004 laaditussa ”Arab Charter of Human Rights” –lauselmassa, jonka artikla 24(6) mukaan kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen.

Lapsityövoima

Saudi-Arabia asetti 15 vuotta työnteon kansalliseksi ikärajaksi alkuvuodesta 2021. Kuitenkin myös tätä nuoremmat, 13-15-vuotiaat voivat työskennellä kevyissä työtehtävissä rajallisena työaikana, joka ei saa heikentää lapsen oikeuksia koulunkäyntiin ja leikkimiseen.

 

Lapsityövoiman arvioidaan olevan yleisintä Mekan alueella ja toiseksi yleisintä Riadissa. Valtaosa työtä tekevistä lapsista ei ole ollut Saudi-Arabian kansalaisia, koska Saudi-Arabian kansalaisille tarjotut sosiaalietuudet ovat riittäneet takamaan perheen minimitoimeentulon. Lapsityöläiset ovat olleet usein vähävaraisista ja laittomasti maassa oleskelevista perheistä muun muassa Egyptistä, Jemenistä, Malista sekä Aasian maista. Erityisesti tytöt, jotka työskentelevät kotitaloustyöntekijöinä, voivat olla alttiita lapsityövoiman pahimmille muodoille, sillä he voivat altistua rikoksille, jotka eivät tule viranomaisten tietoon. Laittomasti maassa oleskelevat lapset eivät myöskään todennäköisesti hae viranomaisapua, sillä pelkäävät joutuvansa karkotetuiksi.

 

Myös maan koulujärjestelmä voi osaltaan lisätä lasten mahdollisuutta joutua tekemään työtä, sillä koulupäiviä on vuodessa vain 182. Tämä jättää lapsille paljon vapaa-aikaa, jota voidaan erityisesti matalan tulotason perheissä pyrkiä täyttämään työllä.

Sukupuolten tasa-arvo

Saudi-Arabiassa on vuodesta 2016 alkaen viety läpi useita lakiuudistuksia, joilla on ollut vaikutusta naisten asemaan.  Raskaana olevien naisten työsuhteiden päättämien on kielletty, minkä lisäksi vuonna 2019 otettiin käyttöön seksuaalisen ahdistelun kriminalisointia täsmentäviä säädöksiä. Lokakuussa 2019 muutettiin naisiin kohdistuvaan holhousjärjestelmään liittyviä lakeja monilta osin. Saudinaiset voivat hakea passia ja henkilöllisyystodistusta ilman miespuoliselta holhoojalta vaadittavaa lupaa, minkä lisäksi matkustamiseen tai omaan asuntoon muuttamiseen ei vaadita holhoojan lupaa. Uudistusten jälkeenkin holhoojan lupaa edellytetään edelleen moniin naisten elämään vaikuttaviin päätöksiin.

 

Naisten liikkumista rajoittanut autonajokielto purettiin kesäkuussa 2018. Naisten työllistyminen julkiselle sektorille on helpottunut, myös aiemmin vain miehille varattuihin virkoihin esim. oikeusministeriössä, julkisessa syyttäjänvirastossa ja puolustusvoimissa. Uudistusten myötä saudinaisten osallistuminen työmarkkinoille työntekijöinä ja työnhakijoina oli kohonnut 36% vuoden 2021 lopussa. Naisten ja miesten välinen palkkakuilu on kuitenkin merkittävä miesten eduksi. Korkeakouluissa naisia opiskelee tällä hetkellä yhtä paljon kuin miehiä.

Pakkotyö

Vierastyöläisten osuus 35-miljoonaisesta Saudi-Arabian väestöstä on edelleen noin neljännes eli arviolta yhdeksän miljoonaa. Vierastyövoiman maassaolo on 1950-luvulta saakka nojannut ns. kefala-järjestelmään, joka edellyttää, että jokaisella maassa olevalla ulkomaisella on paikallinen sponsori, josta oleskelulupa on riippuvainen. Ulkomaalaisilla työntekijöillä tämä sponsori on ollut työnantaja; ulkomaalaisten työntekijöiden perheenjäsenet ovat perheenpään sponsoroinnin alla. Työpaikan vaihtaminen ilman sponsorin lupaa on aiemmin ollut mahdotonta, minkä lisäksi maasta poistumista varten on tarvittu työnantajan hakema viisumi.

 

Saudi-Arabian maaliskuussa 2021 voimaan astuneen työreformin jälkeen yksityisen sektorin ulkomaalaiset työntekijät eivät enää tarvitse työnantajan lupaa työpaikan vaihtamiseen, eikä maasta poistumiseen oikeuttava viisumi ole enää kiinni työnantajan suostumuksesta. Uudistus kattaa toistaiseksi vain rajallisen osan yksityisen sektorin työvoimasta. Toistaiseksi uudistuksen ulkopuolelle jäävät 1) kotitaloustyöntekijät (taloudenhoitajat, lastenhoitajat, kuljettajat), 2) maataloustyöntekijät, paimenet ja puutarhurit, 3) pienaluksilla työskentelevät merimiehet, 4) lyhytaikaiset kausityöntekijät, 5) ammattiurheilijat ja –valmentajat ja 6) työnantajan perheenjäsenet, jotka ovat perheyrityksen ainoita työntekijöitä. Saudi-Arabian vierastyöntekijöistä kaksi kolmasosaa jäi tässä vaiheessa uudistuksen ulkopuolelle. Saudi-Arabia on indikoinut, että reformia on tarkoitus laajentaa myöhemmin.

 

Käytäntöjä alimpien palkkaluokkien ulkomaalaisen työvoiman maahantuomiseksi on viime vuosina pyritty kiristämään esimerkiksi ulkomaisten työntekijöiden maahantuomiselle asetettujen maksujen avulla, ja monia laittomasti maahan oleskelemaan jääneitä työntekijöitä on karkotettu.

Korruptiosta

Transparency Internationalin indeksissä (Corruption Perception Index) Saudi-Arabia sijoittui vuonna 2021 sijalle 51/180. Asteikolla 0-100 (0=korruptiovapaa, 100 erittäin korruptoitunut) Saudi-Arabia sai arvon 47. 

 

2) Onko maassa olemassa riskiä siitä, että yritystoiminta voisi linkittyä valtion tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin?

Esimerkiksi telekommunikaatio-liiketoimintaan voi liittyä riski tiettyjen laitteiden käytöstä kansalaisten valvontaan yksityisyydensuojaa rikkovalla tavalla. 

 

3) Miten vapaasti kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeuspuolustajat voivat toimia maassa?

Saudi-Arabiassa ei ole kokoontumis- tai järjestäytymisvapautta turvaavaa lainsäädäntöä, eikä kansalaisjärjestöjen toimintaa voi pitää vapaana. Saudi-Arabia vapautti vuonna 2021 useita aiemmin pidätettyjä ihmisoikeuspuolustajia, joiden vapauttamiseksi EU oli vedonnut. Monille vapautetuista asetettiin maastapoistumiskielto. Edelleen vangittuina on ihmisoikeuspuolustajia ja aktivisteja, jotka edustavat monenlaisia taustoja. Saudi-Arabiassa on käytössä kuolemantuomio, joita viime vuosina on langetettu henki- ja terrorismirikoksista tuomituille. 

 

4-5) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact –verkostoa ja miten yleistä yritysten vastuullisuusraportointi on maassa?

Saudi-Arabian yritysvastuullisuusraportointi on toistaiseksi kehittymätöntä. Raportointia tehdään health&safety-tasolla mutta vastuullisuusraportoinnin kokonaisuus vaatii kehittämistä. Jonkin verran laajempaa raportointia tehdään rahoitus –ja yrityskonsultoinnin liiketoiminnoissa. Saudi Arabia on jäsenenä UN Global Compact verkostossa. Tällä hetkellä listattuna on 42 toimijaa (yritystä ja/tai yhdistystä)

 

6) Onko maassa vastuullisen liiketoiminnan toteuttamiseen ja/tai kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä tai haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa?

Saudi-Arabiassa on meneillään monia kestävän kehityksen/vihreän siirtymän ohjelmia ja sitä kautta liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

 

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Saudi-Arabiassa ovat suuret. Maassa ei ole tällä hetkellä kattavaa kotitalousjätteiden kierrätysjärjestelmää ja myös rakennusjätteiden kierrätyksessä on paljon mahdollisuuksia ja kehitettävää. Myös vesihuollon (puhdas/jätevesi) parannus –ja kehittämistarpeita on lukuisia.

 

Aurinko- ja tuulienergiaprojekteja on käynnistetty, mm. yli 35 tuulienergiapuistoa vuoteen 2030 mennessä, ja uusia projekteja on tulossa tarjousvaiheeseen eri puolilla maata. Lisäksi tiedossa on useita investointimahdollisuuksia mm. prosessiautomaatioratkaisussa ja ns. smart/advanced manufacturing -sektorilla.

 

7) Onko jotain muuta olennaista vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää asiaa joka olisi hyvä tietää?

Kruununprinssi Mohammed bin Salman ilmoitti 8.2.2021 Saudi-Arabian ottavan tulevina vuosina merkittäviä askelia lainsäädännön kehittämiseksi. Tavoitteena on kodifioida oikeusjärjestelmä säädöspohjaiseksi, systemaattiseksi oikeudeksi. Kodifiointi alkaa seuraavista: kauppaoikeudellisia suhteita säätelevä laki (”civil transactions law”), rikoslaki (“penal code for discretionary sentences”), todistelua koskeva laki (“law of evidence”) sekä henkilöoikeuslaki (”personal status law”). Kodifiointihankkeen voi nähdä jatkumona niille taloudellisille ja sosiaalisille reformeille, joita maassa on toteutettu Saudi Vision 2030-agendan mukaisesti. NEOM-alueelle on suunnitteilla uutta ja modernia lainsäädäntöä, joka olisi voimassa ainoastaan siellä, tässäkin taustalla kilpailukyvyn kasvattaminen ja turvaaminen.

 

Lähteet:

Saudi Vision 2030 -ohjelma

NCC, National Competitiveness Centre https://www.ncc.gov.sa/en/Pages/default.aspx(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UN Global Compact https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/mena/saudi%20arabia(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Saudi Green Initiative (https://www.saudigreeninitiative.org(Linkki toiselle web-sivustolle.))

GASTAT

Arab News

MISA (Ministry of Investments) – Invest Saudi

MoC (Ministry of Commerce)

Transparency International