Vastuullisen liiketoiminnan maakuva: Mosambik

Vastuullisen liiketoiminnan maakuvaraportin tarkoituksena on tarjota suomalaisille yrityksille luotettavaa ja kohdennettua tietoa tueksi kauppaan, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvien vastuullisuusriskien hallintaan Mosambikissa.

Järjestäytymisvapaus

Mosambikissa järjestäytymisvapaus on taattu maan perustuslaissa. Kansalaisyhteiskunnan järjestäytymistä säädellään kansallisessa lainsäädännössä ml. järjestöjen rekisteröinti. Käytännössä järjestöjen rekisteröinti voi olla pienille järjestöille monimutkaista, eikä järjestöjä aina ole kohdeltu tasavertaisesti.

Lapsityövoima

Mosambik on ratifioinut lapsityövoiman käyttöön liittyviä kansainvälisiä perussopimuksia, kuten alaikärajaan liittyvän konvention sekä kaikkein räikeintä lapsityövoimaa koskevan sopimuksen. Vuoden 2007 työlain mukaan alle 15-vuotiaat eivät voi tehdä töitä, eivätkä 15-18-vuotiaat voi työskennellä raskaissa tai vaarallisissa tehtävissä. Vaaralliset tehtävät on listattu vuoden 2017 virallisessa määräyksessä. Myös muulla lainsäädännöllä on pyritty suojelemaan lapsityövoimaa. UNICEF:n arvion mukaan noin 22% lapsista on kuitenkin töissä, erityisesti maataloudessa, kaivostoiminnassa sekä kalastuksessa. Epävirallisella sektorilla lapsityövoiman käyttöä on vaikea valvoa. Myös lasten rekisteröinnissä on paljon puutteita (syntymätodistukset).

Pakkotyö

Mosambik on ratifioinut useita pakkotyön kieltäviä tai siihen viittaavia kansainvälisiä perussopimuksia. Myös perustuslaissa kielletään pakkotyö. Suoraa kansallista lainsäädäntöä asiasta ei ole, joskin viittauksia on muussa lainsäädännössä. Lainsäädäntöä pidetään kansainvälisten standardien mukaisena, mutta pakkotyötä esiintyy. Esimerkiksi naiset ja lapset saattavat joutua tekemään töitä kotiapulaisina pakkotyön kaltaisissa olosuhteissa. Pakkotyöhön liittyy usein ihmiskauppaa ja –salakuljetusta, jota pyritään rajoittamaan lainsäädännöllä, mutta jonka valvonta on vaikeaa.

Elämiseen riittävä palkka

Mosambikissa maan hallitus määrittelee minimipalkat eri sektoreiden työntekijöille. Viralliset minipalkat voivat vaihdella esimerkiksi kalastussektorin alle 5000 Meticalin (alle 80 euroa/kk) minimipalkasta noin 14.000 Meticalin (noin 220 euroa/kk) pankkisektorin kuukausipalkkaan. Useimmiten minimipalkat ovat hyvin pienet suhteessa elinkustannuksiin erityisesti kaupungeissa. Palkkaerot maassa ovat suuret. Yksityinen sektori ja kansainvälistä rahoitusta saavat kansalaisjärjestöt sekä kansainväliset järjestöt maksavat erityisesti asiantuntijoille minimipalkkoja monikertaisesti suurempia palkkoja. Suuri osa työvoimasta työskentelee epävirallisella sektorilla ilman työsopimuksia.

Syrjintä

Sukupuoleen perustuva syrjintä on yleistä. Naiset ja tytöt kohtaavat syrjintää koulussa ja työelämässä. Seksuaalinen häirintä ja väkivalta kouluissa ja työpaikalla on yleistä. Seksuaalinen suuntautuminen dekriminalisoitiin vuonna 2015, mutta seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset kohtaavat vakavaa syrjintää. LGTBQ+ ihmisten oikeuksia ajava kansalaisjärjestö ei ole vieläkään voinut rekisteröityä virallisesti. Myös albinismin kanssa elävien ihmisten syrjintä on yleistä.  Kansallisuuteen tai rotuun liittyvää syrjintää raportoidaan esiintyvän.

Sukupuolten tasa-arvo

YK:n sukupuolten välistä tasa-arvoa mittaavassa tilastossa Mosambikin sijoitus on 127/162. Naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä: kolmasosa 15-vuotiaista tytöistä kertoo kokeneensa fyysistä väkivaltaa ja 70 prosenttia heistä kertoo tulleensa häirityksi koulussa. Mosambikissa lapsiavioliittoja on 10:ksi eniten maailmassa ja lapsi/teiniraskauksien määrä on suhteellisesti mitattuna maailman korkeinta, mistä syystä suuri osa tytöistä ei suorita peruskoulua. Naisten osallistuminen työelämään on varsin korkeaa (77%), mutta suuri osa naisista työskentelee epävirallisella sektorilla, erityisesti maataloudessa (63%). Vain kuusi prosenttia naisista on palkkatyössä (miehet 24%). Poliittisen osallistumisen osalta tilanne on mantereen parhaita: viime parlamenttivaaleissa 2019 naisedustajien määrä nousi 42 prosenttiin (aiemmin 30%) kansanedustajista ja puolet (11/22) hallituksen ministereistä on naisia.

Työturvallisuus ja –terveys

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevaa erityislainsäädäntöä on vähän, joskin viittauksia työturvallisuuteen löytyy mm. vuoden 2007 työlaista. Osa yksityisen sektorin toimijoista tarjoaa työntekijöille yksityisen terveysvakuutuksen ja pääsyn yksityisen terveydenhuollon piiriin, koska julkinen terveydenhuolto on varsin heikkolaatuista. Työntekijöiden sosiaaliturvaa on kehitetty. Työnantajien on rekisteröidyttävä työministeriössä ja maksettava työntekijöiden sosiaali-ja eläkemaksut kansalliselle sosiaaliturvalaitokselle (INSS).

Korruptio ja lahjonta

Korruptio on Mosambikissa yleistä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Transparency Internationalin korruptioindeksissä Mosambik sijoittui sijalle 147 yhteensä 180sta maasta. Järjestön korruptiobarometrin mukaan 49% vastaajista katsoi korruption lisääntyneen viimeisen vuoden aikana. Barometrin mukaan 35% julkisen sektorin palvelujen käyttäjistä kertoi maksaneensa lahjuksia palvelujen saamisen yhteydessä. Korruption kirjo on laaja laittomista koulu- ja terveyskeskusmaksuista laajamittaiseen taloudellis-poliittiseen korruptioon.

Maankäyttöoikeudet

Mosambikin lainsäädännön mukaan maa kuuluu valtiolle, mutta yksityiset henkilöt, yhteisöt ja yritykset voivat rekisteröidä maata käyttöönsä (ns. DUAT). Lain mukaan rekisteröinnin yhteydessä yhteisöjä täytyisi konsultoida maankäyttöoikeuksista.  Suuri osa maaseudun köyhistä ihmisistä ei tunne oikeuksiaan. Maankäyttöoikeuksien myöntämiseen ja siirtoon liittyy epäselvyyksiä ja korruptiota. Sektorin hallinto on heikkoa.

Ympäristönsuojelu erityisesti yritystoiminnan osalta

Mosambikin perustuslain mukaan kansalaisilla on oikeus elää tasapainoisessa ympäristössä.  Maan ympäristönsuojeluun liittyvä lainsäädäntöä on kehitetty.  Investoinnit ja hankkeet vaativat usein viranomaisten luvan, joihin liittyy eri asteisia ympäristövaikutuksen arviointeja riippuen niiden suuruudesta ja sisällöstä.  Lainsäädännön toteutusta ja valvontaa ml. lupakäytäntöjä vaikeuttaa kuitenkin heikko hallinto ja korruptio.

Onko maassa olemassa riskiä siitä, että yritystoiminta voisi linkittyä valtion tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin (esimerkiksi väestönsiirrot, yksityisyydensuojan rikkominen, vähemmistöjen syrjintä)?

Mosambikissa on olemassa riski, että yritystoiminta voisi linkittyä valtion tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin. Riskit voivat liittyä Mosambikin runsaiden luonnonvarojen hyödyntämiseen ja maaoikeuksiin yhdistettynä maan poliittiseen järjestelmään, jossa valtapuolueen, valtion ja talouselämän edut ovat usein linkittyneet toisiinsa. Erityisen herkkä tilanne on maan pohjoisosassa, jossa luonnonvarojen käyttöä pidetään alueen konfliktin yhtenä taustatekijänä.

Miten vapaasti kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeuspuolustajat voivat toimia maassa? Onko tiedossa kansalaisjärjestöjä, joiden vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi hyödyntää?

Kansalaisjärjestöt voivat toimia maassa suhteellisen vapaasti, mutta niiden toimintakenttä on kansalaisyhteiskunnan mukaan viime vuosina kaventunut. Ihmisoikeuspuolustajien järjestäytynyt toiminta on maassa voimistumassa. Maassa toimii useita vastuullisuutta vahvistavia kansalaisjärjestöjä, joista suurlähetystö antaa tarvittaessa mielellään lisätietoja.

Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact –verkostoa?

Tietojen mukaan Mosambikissa ei toimi Paikallista Global Compact –verkostoa, ja vain muutama mosambikilainen yritys on rekisteröitynyt globaaliin verkostoon. Maassa on ollut kiinnostusta teemaan ml. kansallisen toimintasuunnitelman laatimiseen. Viime aikoina kansalaisyhteiskunta, maan hallitus ja yritykset ovat tehneet yhteistyötä ”Voluntary Principles for Security and Human Rights”-aloitteen edistämiseksi Mosambikissa kansainvälisten kumppaneiden tuella.

Miten yleistä yritysten vastuullisuusraportointi on maassa?

Yritysten vastuullisuusraportointi on maassa varsin harvinaista, sitä kuitenkin tehnevät suuret sekä kansainväliset/monikansalliset Mosambikissa toimivat yritykset.

Onko maassa vastuulliseen liiketoiminnan toteuttamiseen ja/tai kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä ja haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön (jätehuolto, vesi ja sanitaatio, kiertotalous), terveyteen tai koulutukseen liittyen?

Mosambik on yksi maailman köyhimmistä maista, joten kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä haasteita on lukuisia. Suomalaiset yrityksen voinevat auttaa mm. ympäristöön, terveyteen tai koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Yrityksiä auttaa toiminnassa paikallisten olosuhteiden sekä rahoituslähteiden tuntemus sekä relevantit referenssit. Hankkeet Mosambikissa ovat useimmiten kansainvälisten kumppaneiden (YK, Maailmanpankki, muut kv. rahoituslaitokset, EU) rahoittamia.

Onko jotain muuta olennaista vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää asiaa, esimerkiksi laisäädännön ja sen toimeenpanon, verotuksen, yritystoimintaan liittyvän läpinäkyvyyden tai kuluttajansuojan suhteen, joka olisi hyvä tietää?

Mosambikin liiketoimintaympäristö on varsin haasteellinen. Mosambikin hallitus on elokuussa 2022 lanseerannut talouden kehittämispaketin, joka lupaa joitakin uudistuksia myös liiketoiminnan helpottamiseksi ml. viisumikäytäntöjen yksinkertaistaminen. Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin uudelleen alkanut budjettituki luo painetta Mosambikin hallitukselle uudistaa talouttaan ja julkista taloushallintoa ml. verotus.

Lähteet:

Freedom in the World 2022 – Mozambique(Linkki toiselle web-sivustolle.)

U.S. Department of Labour - Child Labor and Forced Labor Reports, Mozambique(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UNICEF - Situation of the Children in Mozambique(Linkki toiselle web-sivustolle.)

ILO – Mozambique(Linkki toiselle web-sivustolle.)

ILO - Ratifications for Mozambique(Linkki toiselle web-sivustolle.)

ILO – Legislation on Child Labour(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Antislavery in Domestic Legislation – Mozambique(Linkki toiselle web-sivustolle.)

DLA Piper Africa - Minimum Salaries for 2022(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Joint Submission to the UN Universal Periodic Review – Mozambique(Linkki toiselle web-sivustolle.) (pdf)

CIVICUS – Monitor Tracking Civic Space(Linkki toiselle web-sivustolle.)

USAID - LandLink Report on Land Tenure and Property Rights(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Transparency International  Mozambique – Country Data(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UNDP Mozambique - Country Data(Linkki toiselle web-sivustolle.)

The World Bank - Time for Bold Action to Advance Gender Parity in Mozambique(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Statista - Proportion of Seats Held by Women in the National Parliament of Mozambique from 2000 to 2020(Linkki toiselle web-sivustolle.)

National Action Plans on Business and Human Rights – Mozambique(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Voluntary Principals on Security and Human Rights(Linkki toiselle web-sivustolle.)

APIEX Invest in Mozambique – Environmental Regulations(Linkki toiselle web-sivustolle.)