Vastuullisen liiketoiminnan maakuva - Kongon demokraattinen tasavalta

1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen?

a. Järjestäytymisvapaus: Kongon demokraattisen tasavallan (tässä lyh. KDT tai Kongo) lainsäädäntö takaa järjestäytymisvapauden, mutta viranomaiset puuttuvat mielivaltaisesti ryhmien järjestäytymiseen. Kongon kansalaisilla on oikeus ammattiliittoihin ja suurimmalla osalla ammattiryhmistä myös lakkoihin. Heikko työlainsäädännön noudattaminen kuitenkin usein heikentää työntekijöiden järjestäytymisvapautta.

b. Lapsityövoima: KDT:n lainsäädäntö kieltää lapsityövoiman käytön. Käytännössä kuitenkin lapsityövoima on hyvin yleistä KDT:ssä, etenkin kaivosteollisuudessa. UNICEF:in 2018 tilastojen mukaan 14,7% 5-17-vuotiaista kongolaisista lapsista joutuu tekemään töitä. Noin 20% Kongon kaivosteollisuudesta koostuu pienkaivoksista, jotka enimmäkseen toimivat lapsityövoimalla. Työskentelevien lasten työolot ovat usein erittäin huonot, suojavarusteita ei ole ja työpäivät ovat pitkiä. Päiväpalkka voi olla n. 1-2 US dollaria. Lapsityövoima Kongossa kohdistuu erittäin vaarallisiin työmuotoihin esimerkiksi kullan, tinan, koltaanin ja kobaltin kaivannassa. Lapsia pakotetaan työskentelemään myös aseellisissa konflikteissa. Koronapandemia on ajanut lapsityövoiman käytön entistä pahempaan tilanteeseen. Vuodesta 2020 lähtien KDT:n hallitus on kuitenkin pyrkinyt aktiivisemmin kitkemään pakkolapsityövoiman, sekä siihen liittyvän ihmiskaupan ja seksuaalisen väkivallan pahimpia muotoja.

c. Pakkotyö: KDT:n lainsäädäntö kieltää pakkotyön, mutta ei käytännössä aseta rangaistuksia sen käytölle. Pakkotyön, etenkin pakkolapsityövoiman käyttö on yleistä KDT:ssä. Laittomien aseistettujen joukkojen kidnappausten uhrit päätyvät usein pakkotyöhön, ihmiskauppaan tai seksuaaliväkivallan uhreiksi. Kidnappaukset ovat yleisiä etenkin maan koillis- ja itäosissa pohjois- ja etelä-Kivun provinsseissa. Näillä alueilla myös poliisivoimat pidättävät mielivaltaisesti henkilöitä ja pakottavat heidät työhön. Kongon lainsäädäntö ei langeta tarvittavia rangaistustoimenpiteitä pakkotyötä harjoittaville.

d. Elämiseen riittävä palkka: KDT:n hallitus asettaa minimipalkkavaatimuksia, mutta niiden noudattamatta jättämisestä ei juurikaan ole langetettu rangaistuksia työnantajille. Yleisesti ottaen keskipalkka ei ole riittävä esimerkiksi perheen elättämiseen. Kongon elinkustannukset ovat korkeat. Palkanmaksun viivästymiset tai palkkojen maksamatta jättäminen on yleistä.

e. Syrjintä: KDT:n laki kieltää sukupuoleen, rotuun, äidinkieleen ja yhteiskunnalliseen statukseen kohdistuvan syrjinnän. Lainsäädäntö ei erityisesti estä uskontoon, ikään, poliittiseen suuntautumiseen, kansalaisuuteen, vammaisuuteen, raskauteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, tai HIV-statukseen liittyvää syrjintää. Käytännössä syrjintää esiintyy ja yhteiskunnalliset stigmat ovat yleisiä työelämässä esimerkiksi vammaisiin, etnisiin vähemmistöihin ja albiinoihin kohdistuen.

f. Sukupuolten tasa-arvo: Naisiin ja tyttöihin kohdistuu vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Raiskaukset ja muu seksuaalinen väkivalta ovat yleisiä, etenkin konfliktialueilla sodankäynnin välineenä sekä kotiväkivallan muodossa. Tämä asettaa tytöt ja naiset erityisen haavoittuvaiseen asemaan Kongossa. Raiskauksia ei usein ilmoiteta poliisille. Avioliitossa tapahtuva raiskaus ei ole kriminalisoitu Kongossa. Kongolaisten naisten taloudelliset mahdollisuudet ovat merkittävästi miehiä huonommat: vain 16 % kongolaisista naisista on käynyt toisen asteen koulutuksen ja lapsiavioliitot ja –raskaudet ovat yleisiä. Naisten työvoimaosallisuus on arvioitu olevan n. 62% luokkaa, joka kohdistuu suurimmaksi osaksi maataloussektorille. Naisilla on heikommat oikeudet omistaa maata Kongossa.

g. Työturvallisuus ja –terveys: Kongon työlainsäädäntö erittelee työturvallisuuteen ja terveyteen liittyviä säännöksiä. Kongon työministeriöllä on kuitenkin liian rajallinen määrä työlain valvojia, joten turvallisuusstandardeja rikotaan yleisesti. Kaivosalan ministeriö on kuitenkin asettanut minimivaatimukset työturvallisuudelle. Kuitenkin, lain mukaan työntekijä ei saa poistua vaaratilanteista. Kongon työvoimasta n. 90 prosenttia työskentelee epävirallisesti kaivos- tai maatalousalalla, jossa työturvallisuutta ja –terveyttä koskevia rikkomuksia esiintyy laajasti.

h. Korruptio ja lahjonta: Korruptio ja lahjonta ovat KDT:ssä vakavia ongelmia. Lainsäädäntö kieltää virkamiesten korruption, mutta käytännössä hallitus kiertää lakia. Vuonna 2019 80 prosenttia kansalaisista kertoi joutuvansa maksamaan lahjuksia viranomaisille julkisista palveluista. Presidentti Tshisekedin hallinnon aikana korruption kitkemiseksi on tehty nousevassa määrin toimenpiteitä, mutta myös Tshisekedin oman hallituksen piiristä on kuitenkin paljastunut vakavia korruptiotapauksia. Poliisien laittomissa tarkastuspisteissä kansalaisilta kerätään valheellisesti veroja ja pidätetään henkilöitä, jotka eivät maksa lahjuksia.

i. Maankäyttöoikeudet: Paikallisten kongolaisten oikeutta maankäyttöön ja -omistukseen rikkovat ja häiritsevät erityisesti konfliktit sekä suuryritysten taloudellinen luonnonvarojen hyväksikäyttö. KDT:ssä on vuonna 2021 otettu käyttöön uudet maankäyttölinjaukset. Tämän odotetaan parantavan maankäytön valvontaa, läpinäkyvyyttä ja maanomistukseen liittyvien konfliktien kitkemistä.

j. Ympäristönsuojelu erityisesti yritystoiminnan osalta: Ympäristönsuojelu on usein puutteellista KDT:ssä kaivosalalla, varsinkin pienkaivannaisalueilla. KDT on erityisen haavoittuvainen ilmastonmuutokselle (mm. kuivuus, tulvat, korkeat lämpötilat). Kongon ympäristöministeriö on laatinut uuden kansallisen suunnitelman (2020-2024 ajalle) mm. metsäkadon ja päästöjen vähennykseen tähdäten.

 

2) Onko maassa olemassa riskiä siitä, että yritystoiminta voisi linkittyä valtion tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin (esimerkiksi väestönsiirrot, yksityisyydensuojan rikkominen, vähemmistöjen syrjintä)?

Riski on olemassa.

3) Miten vapaasti kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeuspuolustajat voivat toimia maassa? Onko tiedossa kansalaisjärjestöjä, joiden vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi hyödyntää?

Kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeuspuolustajien toimintaa vaikeuttavat mielivaltainen häirintä, pidätykset ja toiminnan estäminen.

4) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact –verkostoa?

Global Compact DRC sijaitsee Kinshasassa. Lisätietoja heidän nettisivuiltaan: https://globalcompactnetwork-rdc.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

5) Miten yleistä yritysten vastuullisuusraportointi on maassa?

Yritysten vastuullisuusraportointi ei ole yleistä. Kaivossektorin toimijoille tuotetut erilaiset ohjeistukset vastuullisesta yritystoiminnasta ovat yleisimpiä.

6) Onko maassa vastuullisen liiketoiminnan toteuttamiseen ja/tai kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä tai haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön (jätehuolto, vesi ja sanitaatio, kiertotalous), terveyteen tai koulutukseen liittyen?

Suomalaisyrityksillä on mahdollisuuksia Kongossa liittyen kaikkiin edellä mainittuihin tavoitteisiin. KDT:ssä on massiivisista vesivarannoista huolimatta vakavia ongelmia sanitaatioon ja puhtaan veden saantiin liittyen. Kongon terveydenhuolto on hyvin rajallista, lääkäreitä ja hoitajia on vähän ja terveysasemien saatavuus heikkoa, etenkin maaseutualueilla. Laatu ja saatavuus ovat KDT:n koulutussysteemin suurimpia haasteita, huolimatta vuonna 2019 käyttöönotetusta ilmaisesta peruskoulutuksesta. Erityisesti kaivosteollisuuden parissa on mahdollisuuksia jätteen käsittelyyn ja metallien kiertotalouteen liittyen.

7) Onko jotain muuta olennaista vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää asiaa, esimerkiksi lainsäädännön ja sen toimeenpanon, verotuksen, yritystoimintaan liittyvän läpinäkyvyyden tai kuluttajansuojan suhteen, joka olisi hyvä tietää?

KDT:n markkina tarjoaa samaan aikaan suuria mahdollisuuksia sekä huomattavia haasteita yrityksille. Yleisimmin kaupankäyntiä hankaloittavat tekijät, eli esimerkiksi monimutkaiset viranomaisten määräykset, päällekkäiset hallintovirastot ja kapasiteetin sekä valvonnan puute voivat helposti vaikeuttaa vastuullisen liiketoiminnan harjoittamista.

 

Lähteet:

UN Human Rights report DRC (2021): https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/191/13/PDF/G2119113.pdf?OpenElement(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Privacy shield Framework Country Commercial Guide: https://www.privacyshield.gov/article?id=Congo-Democratic-Republic-Labor-PoliciesPractices#:~:text=The%20law%20prohibits%20discrimination%20in,%2C%20or%20HIV%2Dpositi ve%20status. https://www.privacyshield.gov/article?id=Congo-Democratic-Republic-Corporate-SocialResponsibility(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UNICEF Data - DRC: https://data.unicef.org/country/cod/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Humanium: The Impact of Covid-19 on Child Labour in Cobalt Mines in DRC (2021): https://www.humanium.org/en/the-impact-of-covid-19-on-child-labour-in-cobalt-mines-in-the-drc/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

U.S. Department of Labor - Child Labor and Forced Labor Reports (2020): https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2020/Congo-DemocraticRepublic-of-the.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.)

DRC Human Rights Report (2019): https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/CONGO-DEM-REP-2019-HUMAN-RIGHTSREPORT.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Global Land Tool Network - DR Congo Adopts National Land Policy (2022): https://gltn.net/2022/05/04/dr-congo-adopts-national-land-policy/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

World Bank: DRC Country Overview (2022): https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview(Linkki toiselle web-sivustolle.)

African Development Bank - DRC Economic Outlook (2022): https://www.afdb.org/en/countries-central-africa-democratic-republic-congo/democratic-republiccongo-economic-outlook(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Natural Resources Network - Land Rights and Nature Conservation in the Democratic Republic of the Congo: https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-06/tger_drc_final_-english.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Freedom House DRC 2022: https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2022(Linkki toiselle web-sivustolle.)