Vastuullisen liiketoiminnan maakuva - Kiina

Oheinen muistio sisältää yritysvastuutietoa Kiinasta kiinnostuneille suomalaisyrityksille.

1.Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen?

Järjestäytymisvapaus

Kiinassa on lainsuoja järjestäytymisvapaudelle, mutta todellisuudessa oikeus toteutuu rajoitetusti. Kiinan kansallisella ammattiliittoyhdistyksellä (eng. All-China Federation of Trade Unions) on monopoli ammattiyhdistystoimintaan. Itsenäiset ammattiliitot on kielletty eikä työntekijöillä ole käytännön mahdollisuutta mennä lakkoon omasta aloitteestaan.

Lapsityövoima

Kiinan hallitus on sitoutunut lapsityövoiman lopettamiseen. Kiina on allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja ILO:n vähimmäisikää koskevan sopimuksen sekä säätänyt lukuisia kansallisia lakeja lapsityövoiman estämiseksi. Lapsityövoiman määrä on vähentynyt.

Pakkotyö

Kiina on kieltänyt pakkotyövoiman käytön. Käytännössä kiellon valvominen on osoittautunut vaikeaksi ja viranomaiset suhtautuvat kielteisesti riippumattomiin tarkastuksiin. Laaja-alaisen pakkotyövoiman käytön Kiinassa arvioidaan keskittyvän Xinjiangin autonomiselle alueelle, johon liittyvät ihmisoikeusrikkomukset ovat viime aikoina olleet runsaasti esillä.

Kiina ratifioi keväällä 2022 ILO:n pakkotyövoimaa koskevat yleissopimukset 29 ja 105. Sopimusten on tarkoitus astua voimaan Kiinassa vuoden 2023 aikana.

Elämiseen riittävä palkka

Elintaso vaihtelee suuresti Kiinan sisällä. Maassa ei ole käytössä kansallista vähimmäispalkkaa vaan vähimmäispalkat on sidottu alueellisen elintasoon. Elintaso ja palkat ovat nousseet Kiinassa ripeästi, mutta tulojen jakautuminen on edelleen epätasaista. Vähimmäispalkkoja eri puolilla Kiinaa voi seurata Wage Indicatorin Kiina-osiosta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Syrjintä

Kiina on ratifioinut ILO:n yleissopimukset tasa-arvoisesta palkkauksesta sekä työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvasta syrjinnästä.  Syrjintää raportoidaan kuitenkin esiintyvän edelleen esimerkiksi iän, sukupuolen, kansalaisuuden, poliittisen toiminnan ja uskonnon johdosta, ja myös asuinpaikkajärjestelmä (eng. hukou) asettaa rajoituksia kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin.

Sukupuolten tasa-arvo

Vaikka naisten asema on kommunistisessa Kiinassa asetettu lain edessä tasa-arvoiseksi, monilla osa-alueilla esiintyy kuitenkin edelleen haasteita. Naisten historiallisesti korkea työelämään osallistumisaste on laskenut viime vuosikymmenien aikana (vuoden 1990 73.2% osallistumisaste on laskenut 60.5%:n vuoteen 2019 mennessä) ja palkka- ja urakehitys yleisesti hitaampaa kuin miehillä. Naiset ovat edelleen aliedustettuja poliittisissa johtorooleissa sekä yritysjohdossa.

Tiukasta syntyvyydensääntelystä on luovuttu ja valinnanvapaus tältä osin on vahvistunut.  Yleisellä tasolla tiukasta syntyvyydensääntelystä luopumisen arvioidaan voivan kuitenkin vaikuttaa myös heikentävästi naisten asemaan työmarkkinoilla.

Työturvallisuus ja terveys

Kiinan työturvallisuuslain viimeisimmät uudistukset astuivat voimaan vuonna 2021 ja asiaan on kiinnitetty viime vuosina huomiota. Työtapaturmia ja -kuolemia tapahtuu silti verrattain paljon. Esimerkiksi vuonna 2020 julkaistun tilaston mukaan Kiinassa tapahtui 75 kuolemaan johtavaa työtapaturmaa joka päivä. Suurin osa työtapaturmista tapahtuu heikosti säädellyllä rakennusalalla. Uusien palvelualojen työntekijöiden kuten lähettikuskien työtapaturmat ovat yleisiä.

Korruptio ja lahjonta

Politiikan tasolla Kiina on ottanut tiukkoja askelia korruption kitkemiseksi, mutta on epävarmaa, kuinka pysyviä vaikutuksia korruption vastaisella kampanjoinnilla on saavutettu. Lahjusten antaminen on Kiinassa tiukasti kiellettyä. Sitä esiintyy kuitenkin esimerkiksi yritystoiminnassa sekä koulutuksen ja terveydenhuollon parissa.

Maankäyttöoikeudet

Maankäyttöoikeudet ovat Kiinassa merkittävä yhteiskunnallisen epätasa-arvon juuritekijä. Yksityishenkilö ei voi omistaa maata ja maassa olevat resurssit, esimerkiksi mineraalit, kuuluvat valtiolle. Maata voi kuitenkin vuokrata pitkäaikaiseen käyttöön ja sitä voi käyttää liiketarkoituksissa.

Ympäristönsuojelu erityisesti yritystoiminnan osalta

Ympäristönsuojeluun kiinnitetään Kiinassa kasvavaa huomiota ja se on keskeisiä teemoja myös nykyisessä viisivuotissuunnitelmassa. Kiina on mukana Pariisin ilmastosopimuksessa ja on ilmoittanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2060 mennessä.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa energiasektorin uudistamista.  Maan hiilidioksidipäästöt ovat maailman suurimmat ja saastumiseen liittyvät ongelmat maassa edelleen yleisiä. Yritystoiminnan kannalta seurannassa on kestävyyteen ja päästöihin liittyvien kysymysten lisäksi energian ja  vihreän sähkön saatavuuteen liittyvät kysymykset.

2. Onko maassa olemassa riskiä siitä, että yritystoiminta voisi linkittyä valtion tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin (esimerkiksi väestönsiirrot, yksityisyydensuojan rikkominen, vähemmistöjen syrjintä)?

Merkittävimpiin riskeihin kuuluu yritystoiminnan linkittyminen pakkotyövoiman teettämiseen. Lisäksi luotettavan tiedon saaminen yhteistyökumppaneista, toimitusketjuihin liittyvistä kysymyksistä tai tuotteiden loppukäytöstä voi olla vaikeaa.

Yksityisyydensuojan osalta valtio voi vaatia yrityksiä vastaamaan työntekijöidensä käytöksestä sosiaalisessa mediassa tai vapaa-ajalla.

3. Miten vapaasti kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeuspuolustajat voivat toimia maassa? Onko tiedossa kansalaisjärjestöjä, joiden vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi hyödyntää?

Kansalaisjärjestöjen toiminta Kiinassa on rajoitettua. Kansalaisjärjestöjä koskevat varainkeruu- ja toimialakohtaiset säädökset pakottavat useimmat, erityisesti sensitiivisillä aloilla toimivat järjestöt rekisteröitymään yrityksinä. Järjestöt joutuvat raportoimaan toiminnastaan säännöllisesti vastuuviranomaisille ja hakemaan lupaa yhteistyöhön ulkomaalaisten toimijoiden kanssa. Mitä poliittisempi toimiala (ihmisoikeudet, kansalaisvaikuttaminen, koulutus, oikeustyö) sitä vaikeampaa järjestöjen on toimia omaehtoisesti ja toiminnan jatkuvuus on paikoin epävarmaa. Ympäristökysymyksiin keskittyvillä organisaatiolla taas toimintaedellytykset ovat tyypillisesti helpommat.

Suomalaisyrityksille on suositeltavaa kääntyä paikallisissa yritysvastuukysymyksissä Kiinassa pitkään toimineiden ja siten vakiintuneen aseman saavuttaneiden järjestöjen puoleen. Kentällä toimii myös joukko kansainvälisiä organisaatioita, joilla on hyvä ymmärrys paikallisesta lainsäädännöstä ja siitä viestimisestä kansainvälisille yrityksille.

4. Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact -verkostoa?

Maassa toimii joitakin verkostoja ja kansainvälisiä organisaatioita. Verkostojen toimintamahdollisuudet vaihtelevat.

5. Miten yleistä yritysten vastuullisuusraportointi on maassa?

Kiinassa ei ole voimassa erillistä yritysvastuulainsäädäntöä. Paikallisten yritysten vastuullisuusraportointia koskevat tiedot ovat rajallisia ja käytännöt vaihtelevat. Raportointia tekevien yritysten määrä Kiinassa on kasvanut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Määrän arvioidaan kuitenkin edelleen olevan suppeahko. Valtio-omisteisiin yhtiöihin kohdistuu hallinnon taholta raportointivelvoitteita. Pääosin raportointi on vapaaehtoisuuteen perustuvaa.

6. Onko maassa vastuullisen liiketoiminnan toteuttamiseen ja/tai kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä tai haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön (jätehuolto, vesi ja sanitaatio, kiertotalous), terveyteen tai koulutukseen liittyen?

Kiina ilmoitti syksyllä 2020 uusista ilmastotavoitteistaan ja on tämän jälkeen kertonut useista ilmastoa ja energiaa koskevista toimista. Ilmastotavoitteiden toteuttaminen edellyttää maan energiasektorin laaja-alaista uudistamista.

Suomen Kiinan Team Finland –työn painopisteissä vihreä siirtymä ja kestävä kehitys painottuvat vahvasti. Kiertotalous on yksi lähitulevaisuuden avainalueista.

Myös terveys ja koulutus lukeutuvat Team Finland -työn yhteistyöalueisiin Kiinassa.

7. Onko jotain muuta olennaista vastuulliseen liiketoimintaa liittyvää asiaa, esimerkiksi lainsäädännön ja sen toimeenpanon, verotuksen, yritystoimintaan liittyvän läpinäkyvyyden tai kuluttajansuojan suhteen, joka olisi hyvä tietää?

Kiinan liiketoimintaympäristön kehitys edellyttää huolellista seurantaa yrityksiltä, ja yritysvastuu- ja ihmisoikeuskysymyksissä riskienhallinta on tärkeää. Yritysten on tärkeä olla tietoisia niihin vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista muutoksista Kiinan politiikassa, yhteiskunnassa, talouskehityksessä ja liiketoimintaympäristössä.