Vastuullisen liiketoiminnan maakuva – Brasilia

1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen?

a. Järjestäytymisvapaus

Brasilian perustuslaissa on turvattu oikeus järjestäytymisvapauteen. Lain mukaan kaikki voivat kokoontua rauhanomaisesti, ilman aseita, yleisessä paikassa lupaa hakematta ja toisia häiritsemättä, mutta kokoontumisesta tulee ilmoittaa viranomaiselle. (1)

b. Lapsityövoima

Lapsityövoima Brasilian perustuslaki kieltää alle 16-vuotiaiden työskentelyn, poikkeuksena oppisopimuskoulutuksessa työskentely 14-vuotiaasta alkaen. Vaarallisen, epäterveellisen ja yötyön teko on kielletty alle 18-vuotiailta.(2)

Brasilian tilastokeskuksen vuosia 2016-2019 käsittelevän tutkimusten mukaan noin 1,8 miljoonaa, eli 4,6 % Brasilian 5-17-vuotiaista oli lapsityövoiman kohteena. Heistä noin 700.000 työskenteli vaarallisissa olosuhteissa.(3) Tarkasteluissa kävi ilmi, että lapsityövoimasta 24,2 % työskenteli maatalouden, 27,4 % kaupan ja korjaamisen, 7,1 % kotitalouspalveluiden ja 41,2 % muiden toimintojen parissa. Lapsityövoiman arvioitu osuus oli linjassa Unicefin ja ILO:n aiempien havaintojen kanssa. (4)

c. Pakkotyö

Brasilian perustuslaki kieltää epäinhimillisen ja halventavan kohtelun, kuten pakkotyön.(5) Maan rikoslaissa mainitaan rangaistavaksi teoksi toisen alistaminen pakkotyöhön, epäinhimillisiin työoloihin tai työhön pakottaminen velan takaukseksi.(6) Lisäksi Brasilian hallitus on viime vuosikymmeninä luonut useita mekanismeja pakkotyön vähentämiseksi, ml. maahanmuuttajien valistaminen ja apujärjestöjen yhteystietojen jakaminen heille, julkinen lista pakkotyötä toimitusketjussaan käyttäneistä toimijoista (7) sekä monipuolinen julkinen data pakkotyön yleisyydestä, vaikuttavista tekijöistä ja ilmenemispaikosta.(8)(9)

ILO:n mukaan n. 55.000 ihmistä vapautettiin Brasiliassa pakkotyöstä vuosina 1995-2020. Suurin osa heistä on maan sisäisiä tai ulkomaalaisia maahanmuuttajia ja useimmiten 18-30-vuotiaita miehiä. (10) Tilastojen mukaan valtaosa pakkotyössä olevista työskentelee maatalouden alalla ja maaseutualueilla. Vuosittain pakkotyöstä pelastetaan noin 2000 ihmistä. (11) Ongelmaan liittyy myös joissain tapauksissa ihmiskauppaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä. (12)

d. Elämiseen riittävä palkka

Brasiliassa on säädetty lailla minimipalkasta 1940-luvulta lähtien. Minimipalkkaa tarkastetaan inflaation mukaan. (13) Vuoden 2022 minimipalkka on 1212 realia kuukaudessa (nykykurssilla noin 240 euroa), (14) maan mediaanipalkan ollessa 2548 realia (nykykurssilla noin 500 euroa). (15) Maan liittojen tilasto- ja sosioekonomisen tutkimusosaston (DEESF) mukaan kohtuulliseen elintasoon riittävä palkka olisi vuonna 2022 ollut 6338,55 realia kuukaudessa (nykykurssilla noin 1270 euroa). (16)

e. Syrjintä

Kansallinen- ja kansainvälinen lainsäädäntö sitoo liittovaltion hallitusta takaamaan kaikille ihmisille syrjinnästä vapaan kohtelun Brasiliassa. Kansallisessa laissa eritellään mm. rangaistusasteikko rikoksiin, joihin on vaikuttanut ihmisen rotu, ihonväri, etnisyys, uskonto tai kansalaisuus. (17) Perhe-, naisten- ja ihmisoikeuksien ministeriö on vastuussa yhdenvertaisuuden edistämisestä ja teoista syrjinnän estämiseksi.(18) Amerikan valtioiden ihmisoikeuksien komissio raportoi erityisesti afrikkalaistaustaisten brasilialaisten kokevan syrjintää ja olevan aliedustettuja esimerkiksi politiikassa ja yritysten johdossa. Lisäksi heidän köyhyysasteensa on kaksi kertaa korkeampi kuin muulla väestöllä. (19)

f. Sukupuolten tasa-arvo

Brasilian perustuslakiin on kirjattu kaikkien olevan tasa-arvoisia ja tähän perustuslain pykälään perustuu myös sukupuolten tasa-arvo. (20) Naisten oikeuksia on pyritty turvaamaan myös mm. rikoslaissa. (21) Tästä huolimatta naiset ovat esimerkiksi aliedustettuina parlamentissa (15,2 %) (22) ja miehet ansaitsevat noin 30 % naisia enemmän. (23) Positiivista on tasa-arvon toteutuminen koulutuksessa. (24)

g. Työturvallisuus ja –terveys

Brasilian perustuslakiin on kirjattu työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä pykäliä. Perustuslaki suojaa työntekijää mielivaltaiselta kohtelulta, vaatii työnantajaa noudattamaan vähintään säädettyä minimipalkkaa ja maksamaan palveluajantakuurahastoon summan, josta voidaan turvata työntekijän mahdollinen työttömyys. Tämän lisäksi työantajan tulee pyrkiä vähentämään työssä ilmeneviä riskejä sekä tarjota korvaus vaarallisista työoloista. Työnantajan tulee myös maksaa työtapaturmavakuutus. (25)

Perustuslain ohella Brasiliassa on työlainsäädäntö, jossa määritellään lisää lakipykäliä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden ylläpitämiseksi. Lakiin on esimerkiksi kirjattu työnantajien vastuu laatia ja toteuttaa työterveyslääkärin valvontaohjelma, jonka tavoitteena on edistää työntekijöiden terveyttä. Laissa on lisäksi määritelty erityisiä kriteerejä tiettyjen alojen tai työtehtävien suhteen. Kansallisen lainsäädännön ohella osavaltioilla voi olla omia lakeja liittyen työturvallisuuteen ja –terveyteen, joita alueella toimivan yrityksen tulee noudattaa. (26)

h. Korruptio ja lahjonta

Brasilian laeilla pyritään ehkäisemään korruptoitunutta toimintaa. Rikoslain mukaan Brasiliassa voi saada vankeusrangaistuksen ja sakon kohtuuttoman edun tarjoamisesta paikalliselle tai ulkomaalaiselle virkamiehelle. Näiden lisäksi rangaistavia tekoja ovat vaikuttaminen virkamiehen päätöksiin oman tai kolmannen osapuolen edun saavuttamiseksi, virkamiehen oma pyyntö lahjuksen vastaanottamisesta ja ryhmissä toteutetut korruptiiviset toimet. (27) Rikoslain lisäksi monissa eri laeissa on korruption ehkäisyyn liittyviä pykäliä. Korruption vastaisessa laissa on esimerkiksi mainittu, että korruptioon osallistuneen yrityksen tulee korvata saamansa laittomat edut ja maksaa sakko. (28) Korruption vastainen laki asettaa yrityksen vastuuseen myös sen työntekijöiden korruptiivisista toimista. (29)

Brasilian menestys kansainvälisissä korruptiovertailuissa on kuitenkin heikkoa ja maan korruptio laajamittaista. (30)

i. Maankäyttöoikeudet

Brasilian perustuslaissa on vuodesta 1988 alkaen suojattu alkuperäiskansojen oikeuksia, ml. maankäyttöoikeus. Heitä ei saa poistaa mailta kuin hätätapauksessa, esimerkiksi luonnon katastrofissa. Tämän lisäksi alkuperäiskansojen mailla saa louhia ainoastaan luvanvaraisesti. (31) Alkuperäiskansojen alueiden laiton hyödyntäminen luonnonvarojen hankkimiseen on kuitenkin viime vuosina lisääntynyt. (32) Nykyhallituksen kaudella on myös nähty poliittisia aloitteita maankäyttöön liittyvän sääntelyn keventämiseksi. (33)

Vuonna 2022 Brasilian senaatissa on keskusteltu maankäyttöön vaikuttavista laeista. Laeilla laajennettaisiin osavaltioiden ja kuntien oikeuksia myöntää ympäristölisenssejä toimijoille sekä kasvatettaisiin yksilöjen mahdollisuuksia saada metsäalueita hallintaansa. Näiden lakien haasteena ovat ympäristönsuojelu ja alkuperäiskansojen oikeuksien turvaaminen.(34)

j. Ympäristönsuojelu erityisesti yritystoiminnan osalta

Brasilian perustuslakiin on kirjattu kaikkien ihmisten oikeus ekologiseen ja terveyden kannalta välttämättömään ympäristöön. Perustuslaki määrittelee yleisesti, että ympäristöä tulee suojella haitallisilta toimilta. (35) Brasiliassa on säädetty ympäristörikosten laki, joka mahdollistaa oikeushenkilöiden rankaisemisen ympäristörikkomuksista. (36) Kansallisen ympäristöpolitiikka lainsäädännössä velvoitetaan ympäristön saastuttajaa korvaamaan ympäristölle aiheutuneet vahingot. (37) Uusi metsälaki puolestaan määrittää missä ja millä tavalla Brasilian alkuperäistä kasvillisuutta voidaan hyödyntää. Tämä tarkoittaa, että suojeltujen alueiden hyödyntämiselle tarvitaan lupa toimivaltaiselta elimeltä. (38) Kansallinen vesi- ja sanitaatiovirastolla on toimeenpanovalta Kansallisen vesivarantojen hallintajärjestelmän suhteen, jonka tarkoituksena on huolehtia vesistöjen kestävästä käytöstä. Virasto tarkkailee lain mukaisesti vesivarojen käyttöoikeuksia, veden keräämistä ja jätevesien poistoa. (39)

Brasiliaa on kritisoitu riittämättömistä toimista Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi. Vastauksena kritiikkiin maa on mm. lanseerannut hiljattain ”vihreän kasvun” –ohjelman, ”kansallisen metaanipäästöjen vähennys” –ohjelman sekä ”kiinteän jätteen kierrätyssuunnitelman” ja siihen liittyvät Recicla+ ja SINIR+ -miljardihankkeet. Lakiin kirjattiin vuonna 2022 myös kasvihuonepäästöjä vähentävän SINARE-järjestelmän perustaminen ja hiilimarkkinamekanismi, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yritysten ja maiden välinen päästökauppa. Lanseerattuja hankkeita on kuitenkin kritisoitu konkretian puutteesta, ja maan metsäkatolukemien on raportoitu olevan korkeaa tasoa. Negatiivista huomiota on saanut myös kongressin käsittelyssä ollut ympäristöön ja maankäyttöön liittyvä viiden lakialoitteen paketti.

2) Onko maassa olemassa riskiä siitä, että yritystoiminta voisi linkittyä valtion tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin (esimerkiksi väestönsiirrot, yksityisyydensuojan rikkominen, vähemmistöjen syrjintä)?

Brasilialla on katsottu olleen haasteita metsiensuojelua ja alkuperäiskansojen oikeuksia toteuttavan lainsäädännön valvonnassa. Euroopan Unionilla on pyrkimys hillitä metsien kaatamista uuden aloitteen avulla. Aloitteella kiellettäisiin lihan, puun, palmuöljyn, soijan, kahvin ja kaakaon tuominen Eurooppaan alueilta, joista on kaadettu metsää vuoden 2020 jälkeen. Kielto koskisi niin laitonta kuin laillista metsän kaatamista.


3) Miten vapaasti kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeuspuolustajat voivat toimia maassa? Onko tiedossa kansalaisjärjestöjä, joiden vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää tietämystä maahan
suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva yritys voisi hyödyntää?

Kansalaisyhteiskunnan autonomia on olennainen osa Brasilian perustuslakia ja kansalaisjärjestöjen toiminta on verrattain vapaata. Vuonna 2014 Brasiliassa hyväksyttiin kansalaisjärjestöjä koskeva lainsäädäntö (laki 13.019/2014 ja myöhemmin asetus 8.726/16), joka luo oikeudelliset puitteet julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen välisille kumppanuuksille.

4) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact -verkostoa?

Brasiliassa on toiminut vuodesta 2003 saakka paikallinen Global Compact –verkosto. Verkosto pyrkii kokoamaan maan liike-elämää yhteen ja toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Toiminnassa hyödynnetään virastojen tietämystä ja pyritään viranomaisten, oppilaitosten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen. Parhaillaan on meneillään noin 40 aloitetta, ja niissä on mukana YK:n virastoja ja yrityksiä. Verkoston sivulla kerrotaan yritysten olevan kasvavassa määrin mukana kestävän kehityksen edistämisessä. (40)

5) Miten yleistä yritysten vastuullisuusraportointi on maassa?

Viime vuosina yritysten vastuullisuusraportointi on lisääntynyt. Brasilian pörssi suosittelee pörssiin listattuja yrityksiä raportoimaan ja julkaisee vuosittain listan yrityksistä, jotka ovat joko tehneet vastuullisuusraportin tai vaihtoehtoisesti antaneet selityksen sille, miksi he eivät ole raportoineet. Vuonna 2019 pörssiin listautuneista yrityksistä 30 % oli tällä listalla. Listalla olevista yrityksistä 87 % oli tehnyt vastuullisuusraportin ja 13 % oli antanut selityksen raportin tekemättä jättämisestä. (41)

6) Onko maassa vastuullisen liiketoiminnan toteuttamiseen ja/tai kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä tai haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi ympäristöön (jätehuolto, vesi ja sanitaatio, kiertotalous), terveyteen tai koulutukseen liittyen?

Heinäkuussa 2020 Brasiliassa hyväksyttiin uusi vesi- ja sanitaatiopalveluita koskeva lainsäädäntö, joka on osa liittohallituksen tavoitteita parantaa vesi- ja sanitaatiopalveluiden kattavuutta vuoteen 2033 mennessä. Lakiuudistus on madollistanut julkisten yritysten yksityistämishankkeet, mikä on tuonut yksityisille toimijoille uusia mahdollisuuksia markkinoilla palveluntarjoajina ja erityisesti teknologian toimittajina. (42) Brasilian hallituksen mukaan investointiennuste on jopa 114 miljardia euroa seuraavien 12 vuoden aikana.

Brasilia on yksi suurimmista jätteiden tuottajista. Vuonna 2018 Brasilian kaupungit tuottivat 79 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä, josta vain 59.5% vietiin saniteettikaatopaikolle. Saniteettikaatopaikkojen haasteena on, etteivät ne riitä hävittämään kaikkea syntyvää jätettä. Tämän lisäksi jätteiden lajittelujärjestelmän integroinnissa on ollut haasteita. (43)

Brasilia tuottaa 44,7 % energiastaan uusiutuvilla energialähteillä, joista yksi merkittävimpiä on vesivoima. Vesivoiman haasteena ovat kuivat vuodet. (44) Vesivoimaloilla tuotetun energian osuuden odotetaankin laskevan noin 8 % vuoteen 2031 mennessä (45), kun muiden uusiutuvien energianlähteiden ja vaihtoehtoisten energianlähteiden, kuten W2E-ratkaisujen odotetaan saavan entistä enemmän huomioita. Tuuli- ja aurinkovoimalla pyritään monipuolistamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä, ja niiden odotetaan jatkavan kasvuaan myös tulevina vuosina. Erityisesti merituulivoima on nähty Brasiliassa potentiaalisena tulevaisuuden markkinana. Tuuli- ja aurinkovoiman haasteena ovat olleet pitkät välimatkat energian kuljetuksessa.

Brasilian koulutusmarkkinat ovat valtavat. PISA tuloksissa Brasilia on sijoittunut OECD maiden keskiarvon alapuolelle, haasteina laatu ja tasapuolisuus. (46) Tarve opettajien täydennyskoulutuksille on kasvavaa. Brasilian uusimmat peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmat korostavat opettajien pedagogisia taitoja sekä digiosaamista, joihin opettajilla ei keskimäärin ole riittäviä valmiuksia. Lisäksi opetuksen tukena käytettäville tutkimusperustaisille koulutusalan digiratkaisuille on Brasiliassa kysyntää. Yksi Brasilian haasteista on lukiopudokkuus. Suomalainen malli, jossa yhdeksän vuoden oppivelvollisuuden jälkeen on mahdollista jatkaa suoraan ammattikouluun, voisi olla toimiva ratkaisu. Ongelmana on myös erityisesti heikommasta sosioekonomisesta taustasta tulevien lasten jääminen koulutuksen ulkopuolelle. (47)


7) Onko jotain muuta olennaista vastuulliseen liiketoimintaa liittyvää asiaa, esimerkiksi lainsäädännön ja sen toimeenpanon, verotuksen, yritystoimintaan liittyvän läpinäkyvyyden tai kuluttajansuojan suhteen, joka olisi hyvä tietää?

-

Lähteet
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS_565212/lang--pt/index.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
3 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101777_informativo.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
4 https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2019/10/XLS_Child-labour-database_May-2022.xlsx(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
5 https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-07/position-paper-trabalho-escravo.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
6http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.803.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
7 https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-detrabalho/inspecao/areas-de-atuacao/combate-ao-trabalho-escravo-e-analogo-ao-de-escravo(Linkki toiselle web-sivustolle.)      
8 https://www.cfr.org/blog/spotlight-brazil-what-works-address-modern-slavery(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
9 https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/brazil/(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
10 https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-escravo/lang--pt/index.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
11 https://smartlabbr.org/trabalhoescravo/localidade/0?dimensao=perfilCasosTrabalhoEscravo(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
12 https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/brazil/(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
13 https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_459960/lang--en/index.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
14 http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei14358_2022.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
15 https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/mercado-de-trabalho/(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
16 https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
17 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
18 https://www.gov.br/pt-br/temas/politica-e-legislacao-contra-a-discriminacao-racial(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
19 http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Brasil2021-en.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
20 https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:constituicao:1988-10-05;1988#/con1988_15.12.2016/art_5_.asp(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
21 https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/172426221/lei-13104-15(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
22 https://data.unwomen.org/country/brazil(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
23 http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Brasil2021-en.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
24 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
25 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
26 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6514.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
27 https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/codigo-penal-decreto-lei-2848-40(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
28 https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
29 https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/brazil/(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
30 https://transparenciainternacional.org.br/ipc/(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
31 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
32 https://www.ethos.org.br/cedoc/dialogo-sobre-violencia-contra-os-povos-indigenas-abre-mais-uma-semana-daconferencia-ethos/(Linkki toiselle web-sivustolle.)   33 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/146639(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
34 https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2021-12/WWF_briefing_legislative%20package_DEC21_updated.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
35 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
36 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
37 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
38 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
39 https://www.gov.br/ana/en(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
40 https://www.pactoglobal.org.br/no-brasil(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
41 https://www.b3.com.br/pt_br/b3/sustentabilidade/institucional/transparencia/transparencia.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
42 https://www.gov.br/mdr/pt-br/ultimas-noticias/marco-legal-do-saneamento-completa-dois-anos-nesta-sexta-feira-15(Linkki toiselle web-sivustolle.)  
43 https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/217-residuos-solidos-urbanos-no-brasildesafios-tecnologicos-politicos-e-economicos(Linkki toiselle web-sivustolle.)  
44 https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2022(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
45 https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2031(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
46 https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_BRA.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.) 
47 https://www.unicef.org/brazil/media/14881/file/out-of-school-children-in-brazil_a-warning-about-the-impacts-ofthe-covid-19-pandemic-on-education.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.)