Uruguayn ilmasto- ja energiapolitiikka

Uruguayn osuus maailman päästöistä on vain 0,04 %. Pienestä koostaan huolimatta Uruguay on Latinalaisen Amerikan maista yhdeksänneksi suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja nopean talouskasvunsa ja maassa olevan tuotannon ansiosta. Uruguayn taloudellinen perusta on maataloudessa, joten maa on alttiina ja erittäin haavoittuvainen ilmastonmuutoksen haitoille.

Uruguay on aktiivinen kestävän kehityksen puolestapuhuja. Kioton pöytäkirjan allekirjoittamisesta vuonna 1997 lähtien Uruguay on yllättänyt Etelä-Amerikan naapurimaansa kasvavalla luettelolla ympäristönsuojelullisista onnistumisistaan ml. alkuperäismetsien suojelu, biodiversiteetin suojeleminen ja ilmastopäästöjen vähentäminen. Maa on usein kansainvälisissä ulostuloissaan peräänkuuluttanut kehittyneiden maiden vastuuta auttaa kehittyviä valtioita ilmastonmuutokseen vastaamisessa.

Uruguayn strategiset suuntaviivat ilmastonmuutokseen reagoimiselle määritellään vuonna 2017 hyväksytyssä kansallisessa ilmastonmuutospolitiikassa (Política Nacional de Cambio Climático). Uruguayn tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tätä varten hallitus edistää mm. siirtymistä sähköajoneuvoihin ja vihreään vetyyn kuljetus- ja rahtiliikenteessä sekä pyrkii välttämään maataloustuotannon aiheuttamien metaani- ja typpioksidipäästöjen lisääntymistä. Päästöjen vähentämisen lisäksi ilmastonmuutokseen varautuminen on tärkeä osa maan strategiaa. Eroosion ja merenpinnan nousun arvioidaan tulevaisuudessa muuttavan suurta osaa maan maatalouspinta-alasta.

Vuoden 2021 lopussa hallitus esitteli Uruguayn pitkän aikavälin ilmastostrategian, joka pyrkii ennakoimaan tulevia skenaarioita osana valtion ilmastonmuutospolitiikan täytäntöönpanoa. Vuonna 2022 Uruguay julkisti Pariisin sopimukseen perustuvat päivitetyt kansallisesti määritellyt panokset (Nationally Determined Contribution, NDC). Panoksissa määritellään tavoitteet vuodelle 2030 keskittyen erityisesti lihantuotantoon ja maankäyttöön.

Erillinen ympäristöministeriö maahan perustettiin vuonna 2020. Sitä ennen ympäristöä koskevat asiat käsiteltiin asunto- ja aluesuunnittelu- ja ympäristöministeriössä.

Uruguayn energiapolitiikka

Maantieteellisesti Uruguay sijaitsee ihanteellisessa paikassa aurinkoenergian sekä tuuli- ja vesivoiman tuotantoon, kun taas perinteisiä energianlähteitä maassa ei juurikaan ole omasta takaa. Uruguayn energiapolitiikka on viimeisen 15 vuoden ajan keskittynyt voimakkaasti uusiutuviin energialähteisiin. Vuonna 2008 Uruguayn ministerineuvosto hyväksyi pitkän aikavälin (vuosien 2005-2030) energiapolitiikan linjaukset. Politiikan peruspilareita ovat mm. energiamatriisin monipuolistaminen painottuen erityisesti uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuden edistäminen sekä energian yleisen ja turvallisen saatavuuden varmistaminen.

Nykyään Uruguay on uusiutuvien energialähteiden käytössä maailman kärkikastia. Vuonna 2019 98% maan sähköstä oli peräisin uusiutuvista energialähteistä (vrt. 37% vuonna 2005). Energiamatriisin muutoksen ovat mahdollistaneet uusiutuvia energiamuotoja edistävät lainsäädäntöhankkeet, kuten aurinkoenergialainsäädäntö vuodelta 2009, sekä merkittävät energiainfrastruktuuri-investoinnit, kuten mittavien tuulipuistojen rakentaminen. Tänä päivänä Uruguay tunnetaankin yhtenä johtavista tuulivoiman tuottajista Tanskan, Irlannin ja Saksan ohella. Samalla Uruguay vie sähköä sekä Brasiliaan että Argentiinaan. Vientisähkö on erityisesti tuuli- ja vesivoimaa, jota maassa tuotetaan yli oman tarpeen.

Vuonna 2019 suurin osa, 55,6%, Uruguayn uusiutuvasta energiasta oli lähtöisin vesivoimasta. 33,6% vastasi tuulivoimaa, 6% biomassaa, 2,8% aurinkoenergiaa ja 2% maalämpöä. Viime vuosina tuulivoiman osuus kokonaismatriisista on kasvanut. Maa on lisäksi tunnistanut merkittäviä mahdollisuuksia lisätä energiantuotantoa maatalousteollisuuden tuottamasta biomassasta. Tulevaisuudessa maa tarvitsee ratkaisuja uusiutuvan energian varastointiin. Uruguayn energiantuotanto on haavoittuvainen muun muassa kuivuudelle. Esimerkiksi vuonna 2021 maa joutui turvautumaan energiantuotannossa fossiilisiin polttoaineisiin 18% osuudella.

Fossiilisten polttoaineiden osuus liikenteen ja teollisuuden käyttämästä energiasta on edelleen verrattain suuri. Uruguay on ilmoittanut lisätoimenpiteistä liikenteen päästöjen vähentämiseksi ml. sähköautojen latausverkon laajentaminen ja sähköisten kulkuneuvojen lisääminen julkisessa liikenteessä. Tavoitteena on, että vuonna 2035 kaikki kulkuneuvot olisivat päästöttömiä.

Uruguayn hallitus panostaa vahvasti vihreään vetyyn. Maa julkaisi vuonna 2021 ensimmäisen pitkän aikavälin suunnitelmansa vihreälle vedylle vuoteen 2040 asti. Projektin tavoitteena on, että käytössä olisi vuoteen 2025 mennessä vetyelektrolysaattoreita 1.5MW edestä. Esimerkiksi toukokuussa julkistettiin italialaisen autonosienvalmistaja ja paikallisen Saceem kehittävän yhdessä 40 miljoonan euron vihreän vedyn tuotantolaitoksen. Projektille on hyväksytty yhdeksän miljoonan euron rahoitus Uruguayn valtiolta.

Kiertotalousstrategiat

Kiertotalous on ollut yksi viime vuosien nousevista teemoista Uruguayssa. Siirtymä kiertotalouteen on alkanut esimerkiksi jätealalla, jossa käynnissä on useita kiertotaloutta edistäviä aloitteita. Vuonna 2021 julkaistiin mm. kansallinen jätehuoltosuunnitelma (Plan Nacional de Gestión de Residuos, PNGR), jolla pyritään parantamaan jätehuollon prosesseja koko maan tasolla.

Vuoden 2021 lopussa Uruguayn hallitus ilmoitti aloittavansa kansallisen kiertotalousstrategian suunnittelun. Tavoitteena on konsultoida laajasti eri ministeriöitä, maatalouden ja teollisuuden aloja, maan kehitys- ja innovaatiotoimijoita sekä kansainvälisiä toimijoita. Strategia on määrä esitellä vuonna 2023.