Unkarin elpymisrahaston painopisteinä terveydenhuollon uudistaminen sekä vihreä liikenne

Unkari jätti korjatun elpymis- ja palautumissuunnitelmansa Euroopan komissiolle 11.5.2021. Suunnitelman esittelyä edelsi intensiivinen vuoropuhelu Unkarin kansallisten viranomaisten ja komission välillä. Unkari on päättänyt jättää lainaosuuden toistaiseksi käyttämättä, mutta ilmoittanut, että lainaosuus saatetaan nostaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään vuonna 2023.

Unkarin osuus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) on 16,839 mrd. euroa. Unkari on pyytänyt RRF:stä yhteensä 7,2 miljardia euroa avustuksia.

Unkarin suunnitelma on rakennettu vihreän siirtymän, terveydenhuollon, koulutuksen sekä tutkimuksen, digitaalisen yhteenkuuluvuuden ja julkishallinnon keskeisten aiheiden ympärille. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä kestävän liikenteen, energiansiirtymän ja kiertotalouden aloilla. Suunnitelman projektit kattavat RRF: n koko eliniän vuoteen 2026 asti.

Kohteet mrd  HUF mrd €
Yhteensä 2511,00 7,176
Terveydenhuolto 857,04 2,450
Kestävä vihreä liikenne 631,00 1,803
Korkeasti koulutettu, kilpailukykyinen työvoima 281,00 0,803
Energia-ala 262,49 0,750
Demografia ja koulutus 230,69 0,659
Vihreä kiertotalous 103,00 0,294
Kehittyvät kunnat 77,47 0,221
Vesitalous 44,35 0,127
Maakohtaiset suositukset 24,21 0,069


Unkarin elpymissuunnitelma sisältää seuraavat kohteet:

A. Demografia ja koulutus

Unkarin tavoitteena on, että keskipitkällä aikavälillä syntyneiden määrä kasvaisi 2,1:en synnytysiässä olevaa naista kohti, jotta maan väestömäärä saataisiin nousuun. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä palveluverkoston vahvistamiseksi. Alle 3-vuotiaiden lasten päivähoitopaikkojen lisääminen edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. Uudet päivähoitopaikat luovat uusia työpaikkoja samalla kun mahdollistavat alle 3-vuotiaiden vanhempien aikaisemman paluun työmarkkinoille.

Koulutuksen alalla päätavoitteena on taata tasokas opetus heikommassa asemassa oleville, haavoittuville yhteiskuntaryhmille.

Koulubussipalvelu vähemmän kehittyneillä alueilla helpottaa pääsyä opetuksen piiriin ja samalla auttaa vanhempia sekä taloudellisesti että vapautuvan työajan muodossa.

Koululaitoksessa tavoitteena on digitalisaatio ja vihreä siirtymä. Etäopetuksen laajentamiseksi Unkari aikoo jatkaa välinehankintoja ja -vaihtoja sekä kehittää opetukseen tarkoitettuja internetyhteyksiä. Tavoitteena on, että kaikkien valtion kustantamien oppikirjojen sisältö olisi kaikille saavutettavissa ja soveltuisi sekä läsnä- että etäopetukseen.

B. Korkeasti koulutettu, kilpailukykyinen työvoima

Tavoitteena on yliopisto-opetuksen kilpailukyvyn parantaminen sekä ammatti- ja aikuisopetusjärjestelmän kokonaisvaltainen uudistamien, jotta ne vastaisivat joustavasti työvoimamarkkinoiden tarpeisiin.

Unkari on perustamassa ”Tiede- ja innovaatiopuistoja” sekä kansallisia laboratorioita, jotka mahdollistavat akateemisen tiedon hyödyntämisen kaupallisessa ympäristössä.

C. Kehittyvät kunnat

Tarkoituksena on 300 köyhimmän kunnan kokonaisvaltainen ja integroitu kehittäminen. Toimenpiteiden fokuksessa ovat kunnissa asuvat lapset, heidän perheensä, sekä siellä työskentelevät asiantuntijat. Ohjelmaan otetaan 5000 ihmistä, jotka koulutetaan paikallisten tarpeiden määräämiin ammatteihin. Perustamalla viljelymaita, pajoja ja pieniä tuotantolaitoksia

edistetään paikallista yritystoimintaa. Jotta toimenpiteiden vaikutus olisi kestävä, asukkaiden omavaraisuutta on vahvistettava.

Näissä kunnissa ei aina ole omalääkäriä, tai lääkärit ovat lähellä eläkeikää. Ongelman ratkaisemiseksi on suunnitteilla mobiililääkärivastaanotto sekä mobiililaboratorio.

D. Vesitalous

Tavoitteena on Unkarin maatalouden kilpailukyvyn vahvistaminen lisäämällä kastelualueita, sekä ilmastomuutoksen vaikutusten vähentäminen tasoittamalla epätasaisesti jakautuvia vesivarastoja. Tiukentamalla vedenottosääntöjä Unkari suojelee pohjavesiä ja pintavesien elinympäristöä.

E. Kestävä ja vihreä liikenne

Uudistusohjelma sisältää kolme osa-aluetta:

Infrastruktuuriuudistuksen tavoitteena on junamatkustajien ja liikennöivien junien määrän kaksinkertaistaminen, jotta rautatie olisi kilpailukykyinen vaihtoehto sekä suurkaupunkien lähiliikenteessä, että kaupunkien välillä.

Palveluiden uudistamisen tähtäimessä on koko liikenneverkoston yhdistäminen yhdeksi järjestelmäksi integroidulla aikataululla ja yhdenmukaisella matkalippujärjestelmällä.

Logistisen uudistuksen tavoitteena on, että Unkarin kautta kulkevien rautateiden risteyspiste olisi kapasiteetiltaan riittävä, ja että tavarantoimittajien käytössä olisi korkealaatuinen varastologistiikka.  

Näiltä toimenpiteiltä odotetaan merkittävä ”modal shift” kaupunkien alueilla, jolla on suuri merkitys kasvihuonekaasujen vähentämisessä ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

”Vihreä Bussi” -ohjelman puitteissa Unkari aikoo vaihtaa liikenteessä olevat bussit sähköbusseihin samalla kun se kehittää kotimaista bussien tuotantoa. Muutos vähentää liikenteessä olevien bussien keski-ikää, liikenteen päästöjä ja ajoneuvojen ylläpitokustannuksia sekä parantaa palveluiden tasoa.

F. Energia-ala (vihreä siirtymä)

Tavoitteena on energiasektorin hiilineutraaliuden saavuttaminen, vuoden 2020 [onkohan vuosiluku oikein? 2050?] ilmastotavoitteiden täytäntöönpano, sekä energiasektorin digitalisointi älylaitteiden käyttöönoton avulla. Uudistusten kolme aluetta ovat:

  1. Energiajärjestelmän joustavuuden lisääminen, säästä riippuvan sähkötuotannon integroinnin edistäminen älykkään sähköverkon avulla
  2. Energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotto, energiaköyhyydessä elävien perheiden asuinrakennusten peruskorjaamisen tukeminen
  3. Uusiutuvan energian käytön edistäminen väestön keskuudessa keskittyy kahteen alueeseen: aurinkopaneelien hankinnan tukemiseen sekä asuintalojen lämmitysjärjestelmän sähköistämisen tukemiseen.

G. Siirtyminen kiertotalouteen

Keskeisiä aiheita ovat jätteenkäsittely ja alle 2000 asukkaan kuntien jäteveden käsittely. Jätteiden viemistä kaatopaikoille sekä niiden polttamista rajoitetaan sekä lainsäädännön että taloudellisten kannustimien avulla. Jätteiden lajittelu, ruokahävikin vähentäminen, sekä toiminnanohjausjärjestelmien (EPR) parantaminen palvelevat samaa tarkoitusta.

H. Terveydenhuolto

Unkarin elvytyssuunnitelmassa terveydenhuoltoon kiinnitetään erityistä huomiota. Päämääränä on nostaa hoidon tasoa ja väestön yleistä terveystilaa. Suunnitteilla on kehittää perushoitoa, lisätä lähipalveluita sekä omalääkäreiden roolia.. Suurin osa terveydenhuoltoon osoitetusta rahasta käytetään kuitenkin infrastruktuurin sijasta kotilääkäreiden viime vuonna luvattuun palkankorotukseen. Hallitus esitti ehdotuksen otsikolla ”kehittämissuunnitelma lahjusten lopettamiseksi”. Komissio mitä todennäköisemmin tulee hyväksymään suunnitelman, ottaen huomioon omalääkäreiden merkityksen pandemian hoidossa.

Unkarin terveydenhuollolle on ominaista matala kynnys sairaalaan sijoittamiselle, sekavat/läpinäkymättömät potilasreitit, sairaalassa vietettyjen päivien korkea määrä, aktiivisten sairaalavuoteiden alikäyttö, alueelliset epätasaisuudet hoidon saannissa, infrastruktuurissa sekä teknologian korkea ikä. Yhä kasvava pula lääkäreistä ja hoitohenkilökunnasta lisää ongelmia.

Unkarin elvytyssuunnitelman terveydenhuolto-osion tavoitteena on vahvistaa omalääkärien roolia. Perushuollossa korostetaan seulonnan ja hoidon merkitystä, pitkäaikaissairaiden hoitoa sekä potilaalle annettavaa etähoitoa.

Elpymisrahastosta Unkari aikoo kehittää sairaalaverkostoa ja lisätä sairaalavuoteiden käyttöastetta, aktiivihoito tapahtuisi aluesairaaloissa.  Korkeatasoinen, erikoisosaamista vaativa hoito keskitetään valtakunnallisiin keskussairaaloihin, samoin kuin laboratoriodiagnostiikka.

COVID-pandemia on osoittanut, että tartuntakontrolli ja potilasturvallisuuden kehittäminen ovat välttämättömiä, siksi Unkari aikoo uudistaa kokonaan tartuntatautiosastojen hoitopaikkojen infrastruktuuria. Lisäksi kommunikaatiota helpottavien audiovisuaalisten laitteiden hankintaa ja ns musta-valkoisten pukuhuoneiden (työvaatteisiin vaihto suihkun kautta) rakentamista tullaan tukemaan.

Uudistustoimenpiteisiin kuuluu oleellisesti palveluiden digitalisaatio. E-health -ratkaisujen tavoitteena on potilaiden parempi tiedonsaanti sekä tietoon pohjautuvan päätöksenteon edellytyksien luominen.

I. Erinäiset maakohtaiset suositukset

Suositusten tavoitteena on innovaatiota edistävän yritysympäristön parantaminen.

Toimenpiteet käsittävät kolme aluetta:

  1. Korruptiovastaisen taistelun tehokkuuden nostaminen, yrittäjien ja kansalaisten luottamuksen lisääminen.
  2. Julkisten hankintojen parantaminen puuttumalla sekä tarjouspyynnön, että tarjouksen jättämisen järjestelyihin
  3. Tekoälyyn perustuvien teknologioiden käyttöönotto julkishallinnon palveluissa sekä päätöksenteossa.

Unkarin digitaalisen ekosysteemin tehokkuus on EU:n keskivertoa heikompi. Haasteina ovat alhainen HPC-kapasiteetti, yritysten digitalisaation alhainen taso, sekä internetiä käyttämättömän väestön suuri osuus. Ohjelman tavoitteena on runkoverkon kehittäminen, digitaitojen vahvistaminen mukaan lukien tekoälyosaamisen. Valtion digitaalisen kapasiteetin lisääminen on tärkeä liikenteen ja maatalouden kehittämistä silmällä pitäen. Esimerkkeinä elintarvikkeiden seuranta, kuluttajatiedotuksen digitalisointi, tietopohjainen maatalous, autonomiset ajoneuvot ja innovatiivinen liikenne.

Mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Suomalaisille vientiyrityksille Unkarin elpymissuunnitelma voi tarjota markkinamahdollisuuksia esim. terveydenhuollon, kiertotalouden ja digitalisoinnin alalla.

 

Unkarin elpymissuunnitelma (unkariksi):(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tietoa Unkarin julkisista hankinnoista (englanniksi)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Dóra Peregi Team Finland avustaja