UK Team Finland analyysi 2023

Britannia on edelleen suuri ja ostovoimainen markkina, EU-erosta ja pandemiasta huolimatta. Hallituksella on vahva tahtotila saada käännettyä maan talous takaisin kasvuun. Lontoon lisäksi suomalaiselle osaamiselle on kysyntää Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa sekä Englannin pohjoisten kaupunkien talousalueilla.

Britannian kysyntätilanne ja markkinamahdollisuudet

Energian hinnannousun vauhdittama vihreä siirtymä tarjoaa mahdollisuuksia mm. liikenteen sähköistämisessä, älykkäissä verkoissa, energiatehokkuudessa ja kaukolämmössä. Työvoimapula on krooninen, joten tuotantoprosessien tehokkuutta ja tuottavuutta kasvattavat ratkaisut kiinnostavat myös. Terveyssektorilla on paljon kysyntää digitaalisille palveluratkaisuille. Valtio panostaa infrastruktuurin uudistamiseen ja rohkaisee yksityisiä investointeja verohelpotuksin. Puolustussektorilla hallitusten välinen yhteistyö on tiivistä ja Suomen tuleva Nato-jäsenyys avaa mahdollisuuksia viennille, investoinneille ja tuotannolliselle yhteistyölle. Myös kyberturvallisuus ja yhteiskunnan varautumiseen liittyvät ratkaisut kiinnostavat brittitoimijoita. Kuluttajatuotteille Britannia tarjoaa kulttuurisesti läheiset markkinat digitaalisen ja online-kaupan kautta. Suomen maine matkailukohteena on hyvä ja turismin ympärivuotiselle kasvulle on tilaa.

Britannian kansantuote kutistuu vuoden 2023 aikana, taantuman odotetaan olevan prosentin luokkaa. Inflaation kasvu taittuu, mutta sen odotetaan pysyvän noin 7 prosentin tasolla ennen paluuta lähelle kahta prosenttia vuonna 2024. Hintojen ja korkotason nousu leikkaavat ostovoimaa, sillä palkat eivät kasva samassa tahdissa. Palveluiden osuus maan BKT:sta on 80% ja viennistä lähes puolet. Erityisesti rahoitussektori on tärkeä ja Lontoon Cityn globaali asema EU-eron jälkeenkin yhä vahva.

Britannia pyrkii aktiivisesti solmimaan kauppasopimuksia erityisesti Aasiassa. Kauppa- ja yhteistyösopimus EU:n kanssa on voimassa, mutta erimielisyydet sen liitteenä olevasta Pohjois-Irlannin pöytäkirjasta luovat kitkaa EU-suhteeseen ja estävät neuvottelut EU-UK –suhteen syventämisestä. Neuvotteluratkaisu on mahdollinen vuoden 2023 aikana ja todennäköinen vuonna 2024 järjestettävien vaalien jälkeen, mutta sen jälkeenkin kaupanesteitä esiintyy.

Kannatuksen laskusta kärsivää konservatiivipuoluetta johtavan PMI Sunakin tavoite on saada talous takaisin kasvu-uralle kahdessa vuodessa ennen vaaleja. Hallitus on sitoutunut nostamaan T&K-menojen BKT-osuuden 2,4%:in vuoteen 2027 mennessä. Suomalaisilla yrityksillä, yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on täällä hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön mm. kvanttilaskennan ja tekoälyn alalla.

Myös menojen leikkaamiseen on tarvetta, jotta yli 100% BKT:sta oleva julkinen velka ei entisestään kasvaisi. Hallitus kuitenkin jatkanee julkisia infrastruktuuri-investointeja heikon talouskasvun alueilla (nk. levelling-up) ja pyrkii verotuksen keinoin rohkaisemaan yksityisen sektorin investointihalukkuutta. Energiatukiin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon joudutaan käyttämään paljon julkisia resursseja.

Team Finland UK keskittyy vuonna 2023 kolmeen sektoriin: turvallisuuteen, ml. energia ja puolustus, digitaalisiin palveluihin erityisesti terveys- ja rakennusalalla sekä työvoiman liikkuvuuteen ja tulevaisuuden taitoihin. Kestävä kehitys on läpileikkaava teema kaikilla prioriteettisektoreilla. Toimintaa suunnataan erityisesti Britannian eri alueille pyrkien löytämään suomalainen tarjoama kunkin niistä tarpeisiin.

Jukka Siukosaari, Suomen suurlähettiläs, Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti