Tietoa Rail Baltica-hankkeesta

RB Rail AS, Rail Baltica –projektin koordinoija, järjesti Rail Baltica -webinaarin 30.3. Webinaarissa annettiin päivityksiä projektin tämänhetkisestä tilanteesta, käynnissä olevista hankinnoista ja tulevista suunnitelmista Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

VUODEN 2023 PRIORITEETIT

Seminaarissa esiteltiin myös Virossa, Latviassa ja Liettuassa käytössä olevia sähköisiä hankintarekistereitä, ja sitä, miten niihin voi rekisteröityä.

Liettuassa aiotaan rakentaa lähes 400 km rautatietä, kolme liikennesolmukohtaa, kolme kansainvälistä matkustaja-asemaa ja kaksi eri liikennemuotoja yhdistelevää terminaalia. Projekti rahoitetaan 85% EU-varoilla ja 15% tulee Liettuan valtion budjetista. Vuodelle 2023 prioriteetteja ovat rakentaminen kohti Liettuan ja Latvian välistä rajaa, yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntasuunnitelmien koordinaatio ja hyväksyminen, sekä maanhankinnan aloittaminen julkisia projekteja varten.

Latviassa on käynnissä useita rakennus- ja suunnitteluprojekteja esim. Rail Baltican keskusasemalla, Riikan kansainvälisellä lentokentällä, liikennemuotoja yhdistelevällä rahtiterminaalilla, useilla paikallisilla asemilla sekä infrastruktuurihuollon laitoksilla. Lisäksi pääradan rakennushankinta (n. 220 km) on käynnissä. Viroon rakennetaan yhteensä 213 km rautatietä, sekä mm. kaksi kansainvälistä matkustajaterminaalia, kaksi liikennemuotoja yhdistelevää rahtiterminaalia, ja 12 alueellista pysäkkiä. Useita tarjouskilpailuita on käynnissä ja lisää aiotaan käynnistää myöhemmin vuonna 2023.

Sekä Liettuan, Latvian että Viron sähköiset hankintajärjestelmät ovat käyttäjille ilmaisia ja ne omistaa valtio. Liettuassa ja Latviassa rekisteröityminen vaatii hyväksynnän, Virossa tämä ei ole tarpeellista. Järjestelmissä hankkijat voivat esittää kysymyksiä ja jättää tarjouksia. Järjestelmät lähettävät myös ilmoituksia hankintojen edistymisestä.

TIETOJA RAIL BALTICA -HANKKEESTA

RB Rail AS, Rail Baltica –projektin koordinoija järjesti Rail Baltica-webinaarin 30.3. Webinaarin tarkoituksena oli informoida mahdollisia hankkijoita ja avainkumppaneita Rail Baltican vuoden 2023 hankintasuunnitelmista Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Seminaarin tarkoituksena oli myös antaa hankkijoille mahdollisuus ymmärtää hankintaprosesseja paremmin.

Rail Baltican hankintaosaston päällikkö aloitti seminaarin kertomalla Rail Baltican hankintojen periaatteista ja suunnitelmista vuodelle 2023. Hän esitteli hankintapolitiikan avainaspekteja, hankkijoiden mielipidekyselyn tuloksia, ja vuodelle 2023 suunniteltuja tarjouskilpailuita. Yhteiset hankintastandardit (Common Procurement Standards and Guidelines CPSG) muodostavat sateenvarjon, jonka alla Latvian, Liettuan ja Viron eri lainsäädännöt pätevät. CPSG-standardeihin kuuluvat mm. resurssien tehokas käyttö, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys sekä korruption vastaisuus. Rail Baltican hankintapolitiikka asettaa odotuksia hankkijoita kohtaan. Niihin kuuluvat työvoiman reilu ja tasapuolinen kohtelu, ihmisoikeuksien sekä pakotteiden kunnioitus. Lisäksi hankkijoiden tuotantoketjuissa ei saa olla venäläisiä tai valkovenäläisiä toimittajia, ja hankkijoihin ja alahankkijoihin liittyviä riskejä tulee hallita.

Rail Baltica on vuodesta 2018 toteuttanut hankkijoille osoitettuja mielipidekyselyitä. Hankintaosaston päällikkö esitteli viimeisimmän kyselyn tuloksia. Tarjouskilpailuprosessi koetaan laadukkaaksi, noin 70% näki laadun korkeana tai erittäin korkeana. Päätiedonlähteet hankinnoista löydetään kyselyn mukaan nettisivulta RailBaltica(Linkki toiselle web-sivustolle.) tai Rail Baltica-uutiskirjeestä. Myös näkemykset tarjouskilpailuprosessien hallinnosta ja teknisen tiimin toiminnasta, vaadittujen dokumenttien sekä teknisten vaatimusten laadusta, olivat positiivisia, yli 70% vastanneista koki ne hyviksi tai erittäin hyviksi.  

Vuonna 2022 kyselyyn vastanneista 60% koki, että he täyttivät hankintavaatimukset sekä hakemus- että hakemuksen noudattamisen (proposal compliance) –vaiheissa, kun 25% koki täyttäneensä kriteerit vain hakemusvaiheessa ja 15% ei kummassakaan vaiheessa. Prosentti, joka koki täyttäneensä kriteerit kummassakin vaiheessa, oli alhaisempi kuin vuosina 2018, 2019 ja 2020. Vuonna 2022 myös se prosentti, joka koki tulleensa kohdelluksi reilusti ja tasapuolisesti hankintaprosessissa, oli alhaisempi kuin aikaisempina vuosina. Yli 80% sanoi osallistuvansa hankintaprosesseihin tulevaisuudessakin, mutta määrä on hieman pienempi kuin vuosina 2018, 2019 ja 2020.

Hankintaosaston päällikkö kävi myös läpi merkittävimpiä tämänhetkisiä tarjouskilpailuja. Vilnan ja Kaunasin välinen päärata, Kaunasin ja Puolan rajan välinen päärata, sekä Kaunasin kaupunkisolmukohdan päärata ovat suunnitteluvaiheessa. Meneillään olevat tarjouskilpailut liittyvät myös sähköistämiseen, junien turvallisen liikkumisen varmistaviin rakenteisiin ja välineistöön (command, control & signalling), sekä materiaaleihin, kuten raiteisiin, painolastiin, alushirsiin, sekä rautatievaihteisiin. Tuleviin vuoden 2023 hankintasuunnitelmiin kuuluvat mm. IT-arkkitehtuurin kehittämisstrategia sekä datakeskuspalvelut.

RAIL BALTICA –PRJETIK EDISTYMINEN VIROSSA, LATVIASSA JA LIETTUASSA

Rail Baltican Viron toiminnanjohtaja antoi päivityksen Rail Baltican edistymisestä Virossa(Linkki toiselle web-sivustolle.). Viroon rakennetaan yhteensä 213 km rautatietä, kaksi kansainvälistä matkustajaterminaalia sekä kaksi liikennemuotoja yhdistelevää rahtiterminaalia Tallinnaan ja Pärnuun, 12 alueellista pysäkkiä, yksi rautatiekalustoasema, kaksi infrastruktuurihuollon asemaa Pärnuun ja Soodevaheen, 24 vihersiltaa sekä 86 siltaa ja maasiltaa.

Tällä hetkellä Virossa käynnissä ovat tarjouskilpailut päälinjan rautatien alarakenteen rakentamisesta välille Ülemiste-Soodevahe sekä välille Rapla-Loone, sekä tarjouskilpailu maasillan rakentamisesta Raplaan. Pian alkavat tarjouskilpailut Loone-Kuku välisen rautatien alarakenteiden rakentamisesta, sekä maasiltojen rakentamisesta mm. Raplaan. Myöhemmin vuonna 2023 käynnistyvät tarjouskilpailut Ülemisten matkustajaterminaalin ympäristön rakentamisesta sekä alarakenteiden rakentamisesta Soodevahen asemalle, sekä väleille Alu-Kärpla, Kuku-Alu, Saku-Harju, ja Kangru-Saku.

Rail Baltican Viron hankinnat löytyvät Viron hankintarekisteristä (eRHR), informaatiota jaetaan myös Rail Baltic Estonia- ja RB Rail AS -sivustoilla. On oleellista kiinnittää huomiota dokumentteihin ja dataan, jotka vaaditaan tarjouskilpailuihin osallistumiseksi. Hankintoihin osallistuvien tulee olla Viron kaupparekisterissä, hyvässä taloudellisessa tilanteessa, niillä tulee olla asiantuntijuutta ja kokemusta ja niiden tulee noudattaa laadullisia ja ympäristöllisiä standardeja (ISO-standardit).

Latvian Eiropas dzelzceļa līnijas –yhtiön projektipäällikkö, esitteli Rail Baltican tilannetta Latviassa(Linkki toiselle web-sivustolle.). Tällä hetkellä rakennustyöt ovat käynnissä Rail Baltican keskusasemalla ja Riikan kansainvälisellä lentokentällä. Suunnittelutyöt ovat käynnissä liikennemuotoja yhdistelevällä rahtiterminaalilla, useilla paikallisilla asemilla sekä infrastruktuurihuollon laitoksia varten. Pääradan rakennushankinta (n. 220 km) on käynnissä. Siihen aiotaan valita kansainvälisesti tunnustettu suurempi urakoitsija.  Tuleviin hankintoihin vuonna 2023 kuuluvat rautatiekalustoaseman suunnittelu Jaunmarupeen sekä multimodaalisen rahtiterminaalin suunnittelu Riikan lentokentälle.

LTG Infran Rail Baltica –projektien päällikkö esitteli Rail Baltican edistymistä ja vuoden 2023 hankintasuunnitelmia Liettuassa(Linkki toiselle web-sivustolle.). Liettuaan aiotaan rakentaa lähes 400 km rautatietä, kolme liikennesolmukohtaa, kolme kansainvälistä matkustaja-asemaa ja kaksi liikennemuotoja yhdistelevää terminaalia. Merkittäviä virstanpylväitä ovat 2024, jolloin valmistaudutaan rakennuttamiseen kaikilla osuuksilla, 2028, jolloin aloitetaan pilotit kansainvälisillä osuuksilla, ja 2030, jolloin koko projektin toimeenpano valmistuu. Hän mainitsi myös joitain saavutuksia: Liettua on hankkinut 127 miljoonaa euroa lisää EU:lta projektin rahoittamiseksi, kaikilla osuuksilla on aloitettu yhdyskuntasuunnittelun viimeinen vaihe, sekä Kaunasin ja Latvian vastaisen rajan välisen rautatien infrastruktuurin rakennus on aloitettu.

Vuodelle 2023 prioriteetteja Liettuassa ovat mm. rakentaminen kohti Liettuan ja Latvian välistä rajaa, Rail Baltican pääradan yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntasuunnitelmien koordinaatio ja hyväksyminen, sekä maanhankinnan aloittaminen julkisille projekteille. Liettuassa Rail Baltica -projekti rahoitetaan 85% EU-varoilla ja 15% rahoituksesta tulee Liettuan valtion budjetista. Varoja on allokoitu 530 miljoonaa euroa yhdyskuntasuunnitteluun, maanhankintaan, suunnitteluun ja rakentamiseen. Varoja on jo käytetty 108 miljoonaa euroa näihin teemoihin. EU-avustushakemuksen koko on 450 miljoonaa euroa, ja nämä rahat osoitetaan maanhankintaan ja rakennukseen.

Kaunasin ja Latvian rajan välisen radan suunnittelu on käynnissä, maanhankinta on saatettu päätökseen. Myös osa rakennustöistä on aloitettu. Kaunasin ja Puolan rajan välisen sekä Kaunasin ja Vilnan välisen radan territoriaalinen suunnittelu ja suunnittelupalveluiden hankinta ovat käynnissä. Rakentamisen arvioidaan alkavan 2024 lopussa. Myös useilla paikallisilla asemilla suunnittelu on käynnissä, ja hankinnat on julkaistu esim. Kaunasin rautatieaseman ja Vilnan rautatiesolmukohdan suunnitteluun. Useita muitakin suunnitteluhankintoja on meneillään, esim. infrastruktuurihuollon laitoksille Kaunasiin ja Panevezysiin, Vilnan rautatiesolmukohtaan, Kaunasin rautatieasemalle, sekä Vilnan ja Kaunasin välisille alueellisille asemille.

Projektipäällikkö antoi myös joitakin neuvoja tarjouskilpailuihin osallistuville: EU-pakotteet ovat uusi tekijä, joka tulee ottaa huomioon. Tarjouskilpailujen aikana hankkijoiden tulisi ilmoittaa kysymyksensä mahdollisimman varhain. Hankkijoiden tulisi valmistautua niin hankintaan kuin myös sopimuksen toteuttamiseen, olla proaktiivisia ja ilmoittaa parannusten mahdollisuuksista.

PÄIVITIYKSET ENERGIAN ALAJÄRJESTELMÄSTÄ JA MATERIAALIEN VARASTOINNISTA

Rail Baltican hankintapäällikkö antoi päivityksen Rail Baltican energian alajärjestelmästä (subsystem). Tällä hetkellä ollaan hankintavaiheessa, ja sopimukset aiotaan allekirjoittaa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Toiselle kierrokselle on kvalifioitu kolme ehdokasta, COBELEC RailBALTICA, Alstom-bmgs-ge-Torpol ja STC Baltic Electrification. Junien turvallisen liikkumisen varmistavien rakenteiden ja välineistön (control-command and signalling) alasysteemissä ollaan myös hankintavaiheessa, ja neljä kandidaattia on tehnyt hakemukset hankinnan ensimmäisessä vaiheessa. Hän mainitsi myös sen, että useampien alihankkijoiden ehdottaminen samaan työhön on sallittua, ja sopimuksen toteuttamisen aikana on sallittua hankkia uusi alihankkija, jota ei ollut vielä mainittu hakemusvaiheessa.

Toinen Rail Baltican hankintapäällikkö esitteli tapoja, joiden avulla on mahdollista tehdä hyvää yhteistyötä haastavilla markkinoilla. Hankintavaiheessa hankkijoiden tulisi kysyä rohkeasti kysymyksiä, tutkia hankintadokumentteja ja neuvotella. Sopimuksia tehdessä joustava hinnoittelustrategia ja indeksointi ovat tärkeää menestyksekkäälle yhteistyölle. Lisäksi yhteistyön aikainen valmistelu, informaation vaihto, sekä vastuullisten henkilöiden nimittäminen hyvissä ajoin ovat merkittäviä tekijöitä.

Hän mainitsi myös Rail Baltican materiaalin varastojen sijainnit. Infrastruktuurihuollon laitokset tulevat toimimaan rakentamisvaiheessa pääasiallisina rakentamismateriaalin tukikohtina ja ovat yhteydessä olemassa olevaan rautatieverkkoon. Niiden välimatkat tulevat olemaan noin 100km ja ne tulevat toimittamaan materiaalia noin 50km molempiin suuntiin. Ne tarjoavat myös mahdollisuuksia alihankinnoille, esim. logistiikka, kuljetus, varastointi, turvallisuus.

SÄHKÖISET HANKINTAJÄRJESTELMÄT VIROSSA, LATVIASSA JA LIETTUASSA

Rail Baltican hankintaesimies Latviassa esitteli Rail Baltican hankintaprosessien sähköistä järjestelmää Latviassa. Latvian julkisten hankintojen laki määrittelee, että julkiset hankinnat tulee julkaista sähköisessä hankintajärjestelmässä(Linkki toiselle web-sivustolle.). Hankintoihin osallistuvien tulee rekisteröityä järjestelmään hyvissä ajoin, sillä rekisteröitymisen hyväksyminen voi kestää viikon. Järjestelmään rekisteröityneet saavat ilmoituksia hankintojen edistymisestä, voivat esittää kysymyksiä hankinnoista, sekä jättää hakemuksen. Rekisteröityminen järjestelmään on helpompaa yrityksille, jotka ovat jo rekisteröityneet Latviassa. Yrityksille voidaan luoda käyttäjiä ja käyttäjille määrätä rooleja. Hakemukset voivat luoda käyttäjät, joille on myönnetty oikea rooli järjestelmässä, ja tarjouksen voi sähköisesti allekirjoittaa käyttäjä, jolle on annettu oikea rooli. Tarjoukset ja hakemukset avataan järjestelmässä neljä tuntia määräajan päättymisen jälkeen.

Rail Baltican hankintaesimies Virossa antoi neuvoja Viron sähköisen hankintajärjestelmän käyttöön. Viron hankintarekisteri(Linkki toiselle web-sivustolle.) on valtion hallinnoima ja ilmainen kaikille käyttäjille. Se käyttää sähköistä allekirjoitusta ja todennukset perustuvat digitaaliseen henkilöllisyystodistukseen. Rekisteröitymisen hyväksyntä ei ole tarpeellinen, toisin kuin Liettuassa ja Latviassa. Järjestelmä seuraa logiikkaa, jonka mukaan käyttäjien tulee antaa tiedot vain yhden kerran. Viron kansalaiset kirjautuvat järjestelmään digitaalisilla henkilöllisyystodistuksillaan ja muut vakinaisen asukkaan digitaalisella henkilöllisyystodistuksella tai käyttäjänimellä ja salasanalla. Järjestelmässä voi kysyä kysymyksiä palvelun tilaajalta, ja järjestelmä voi myös lähettää ilmoituksia. Hankkijat voivat lähettää tarjoukset myös ilman sähköistä allekirjoitusta. Tarjouksiin osallistuneiden lista tulee olemaan näkyvissä kaikille määräajan jälkeen, mutta tarjouksien arvot näkevät vain tarjouskilpailuun osallistuneet. Osallistujilta voidaan kysyä selvennyksiä rekisterin kautta, ja ulkomaalaisia osallistujia voidaan pyytää lähettämään lisää dokumentteja, jolloin he voivat kuitenkin pyytää lisäaikaa.

Rail Baltican hankintaesimies Liettuassa kertoi e-hankintajärjestelmästä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (CVPIS) Liettuassa. CVPIS:n käyttö on pakollista melkein kaikille julkisille hankinnoille Liettuassa vain vähäisillä poikkeuksilla. Kuten muissakin Baltian maissa, sen omistaa valtio. Julkisten hankintojen viraston (Public Procurement Office) työntekijät tarkistavat rekisteröityessä annetun datan ja hyväksyvät rekisteröitymisen korkeintaan kolmessa päivässä. Kaikki hankintailmoitukset löytyvät keskitetystä hankintaportaalista (Central Public Procurement Portal CPPP). Viestintä osapuolten välillä tapahtuu CVPIS:n kautta, ja järjestelmä lähettää sähköposti-ilmoituksia viesteistä. Rekisteröityminen järjestelmään on ilmaista. Systeemissä ei voi tehdä valituksia. Liettuassa alihankkijoiden ei tarvitse rekisteröityä järjestelmään. Apua järjestelmän navigoimiseen voi löytää julkisten hankintojen virastojen sivustolta, myös englanniksi, ja sieltä löytyvät myös tarkat ohjeet rekisteröitymiseen.