Tavaroiden ja palveluiden verotus uudistui Intiassa

Tavaroiden ja palveluiden verotus uudistui Intiassa

Tavaroiden ja palveluiden verotusta (GST) koskevan yhtenäisen lainsäädännön käyttöönotto toteutui heinäkuun alussa epäilijöiden ja kriitikoiden viime hetkeen saakka jatkuneesta vastustuksesta huolimatta. Toimeenpano on ainakin julkisesti näyttäytynyt sujuvalta, mutta käytännön ongelmat lisääntyvät mitä pienemmistä yrityksistä on kyse.

GST yksinkertaistaa ja sujuvoittaa verotusta ja osavaltioiden rajat ylittävää kauppaa. GST:n neljä veroastetta ja näiden lisäksi tuleva verovapaus alentaa perushyödykkeiden verotusta. Se on samalla tulonsiirto köyhemmille osavaltiolle, joilla on vähemmän tuotantoa mutta suuri kuluttajamarkkina. Vaikutus hintoihin on vielä mysteeri. Pidemmällä aikavälillä inflaation arvioidaan laskevan pari prosenttia ja BKT:n kasvavan 1- 2 prosenttia. Tärkeintä suomalaisyritysten kannalta on kuitenkin ennustettavuus, selkeys ja logistiikan sujuvuuden paraneminen.

GST – Goods and Services Tax

GST (Goods and Services Tax) on luonteeltaan koko maan kattava neliportainen arvonlisävero, jossa tuotot jakautuvat keskushallinnon ja osavaltioiden kesken. GST astui voimaan Intiassa 01.07.2017. Vero korvaa yli 15 erillistä valtakunnallista tai alueellista veromallia, ja luo ensimmäistä kertaa Intian sisälle yhdet sisämarkkinat. Veroasteet ja poikkeukset ovat yhtenäiset koko maassa, joten myös tuotantoketjut ja samalla veronkanto tehostuvat. GST ei kuitenkaan poista kaikkia muita kaupankäyntiin liittyviä valtakunnallisia veromuotoja, eikä sillä ole suoraa vaikutusta esimerkiksi tulleihin tai tuloverotukseen. Samoin osa tuotteista jää GST:n ulkopuolelle osavaltioiden verotettavaksi.

GST perustuu kulutuksen, ei tuotannon mukaan verottamiseen. Osavaltiolle tuloutettava osuus määräytyy sen mukaan, missä osavaltiossa tuote tai palvelu myydään asiakkaalle. Siten GST on myös tulonsiirto rikkaammilta osavaltioilta, joissa on paljon tuotantoa, niille osavaltioille joissa on suuri kuluttajamarkkina ilman suurta omaa tuotantoa. Tätä vaikutusta pehmentää kuitenkin se, että köyhissä osavaltioissa pääosan kulutuksesta muodostavien perushyödykkeiden veroaste on matala. Korkeamman verotuoton takaavat ”luksustuotteet” tuotetaan tai maahantuodaan ja kulutetaan joka tapauksessa näissä rikkaammissa osavaltioissa. Toki keskushallinto voi omalla osuudellaan GST –tuotoista tasapainottaa alueiden verotuottoja. GST:n käyttöönottoon on myös luvattu, että osavaltioille kompensoidaan mahdolliset tulonmenetykset seuraavan viiden vuoden ajan.

GST:ssä on neljä veroastetta: 5, 12, 18 ja 28 prosenttia sekä viidentenä asteena vapautus verosta (+ lisäksi kulta on saanut erillisen kolmen prosentin veroasteen). Alimpaan 5 prosentin kategoriaan kuuluvat esimerkiksi hiili, lentoliput, rahtiliikenne ja ravintolapalvelut. Vielä tämän alle eli kokonaan verottomaan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi opetus, terveydenhuolto, jauhot, maito ja edullisimmat majoituspalvelut. Muutoin esimerkiksi keskihintaiset hotellit kuuluvat 12 prosentin luokkaan ja ”viiden tähden” hotellit 28 prosenttiin. 18 prosentin kategoria kattaa esimerkiksi telekommunikaatio- ja pankkipalvelut ja ylin 28 prosenttia siis ns. luksus-tuotteet ja palvelut sekä myös autot. GST on tarkoitus pääosin periä ja tilittää reaaliaikaisesti hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä ja yritysten rekisteröitymistä verorekisteriin. Veron maksu jakaantuu suoraan keskushallinnon ja osavaltion osuuksiin, vaikka asiakkaalle se näyttäytyykin vain yhtenä verona.

Vaikutukset

Julkisuudessa kritiikki ja toimeenpanon ongelmat ovat näyttäytyneet yllättävänkin vähäisinä. Koska tietojärjestelmäpuutteet, pienyritysten heikko valmistautuminen ja virheelliset tiedot ovat kuitenkin olleet laajamittainen ongelma, voidaan olettaa ruohonjuuritasolla GST:n käyttöönoton olleen haasteellista.

Hallitus arvioi GST:n nostavan talouskasvua kahdella prosentilla, mutta aikataulua ei määritellä sen tarkemmin. Vastaavasti analyytikot ennustavat kasvun aluksi hidastuvan ja hintojen nousevan ennen tilanteen vakiintumista. Vaikka GST on suurin koskaan toteutettu verouudistus Intian kokoisessa maassa, kriitikot ovat puuttuneet sen sisältämiin kompromisseihin: yhteensä viisi (itse asiassa kuusi) veroastetta ja osan tuotteista jääminen GST:n ulkopuolelle lisäävät sekaannusta. GST:tä onkin nimitetty maailman sekavimmaksi arvonlisäveroksi, joka on silti parannus aiempaan.

Kaiken kaikkiaan GST:n toimeenpano sujui loppujen lopuksi odotettua rauhallisemmin. Sen todellisia vaikutuksia joudutaan kuitenkin vielä odottamaan. Seuraavaksi hallitus kaavailee budjettivuoden muuttamista vastaamaan kalenterivuotta nykyisen huhtikuusta maaliskuun loppuun kestävästä ajanjaksosta vuodesta 2019 alkaen. Siten ensi vuosi on verotuksellisestikin vain yhdeksän kuukauden pituinen. Jotkin osavaltiot suunnittelevat muutosta jo vuodelle 2018, ja epätahtisella kehityksellä on seurannaisvaikutuksia myös maanlaajuiseen GST-verotukseen, mikäli verovuodet eivät ole yhteneväisiä. Siten sekä kansalaiset että yritykset joutuvat vielä useaan kertaan perehtymään uusiin verokäytäntöihin. Kehitys kohti selkeämpää ja kansallisesti sekä kansainvälisesti yhteneväisempää verotuskäytäntöä on kuitenkin aloitettu.

Vaikka tilastollisesti suuren osan tuotteista ja palveluista veroaste laskee tai pysyy ennallaan, on silti varhaista ennakoida uudistuksen vaikutusta hintoihin. Teollinen tuotanto ja verotuotot romahtivat kesä-heinäkuussa, mutta sen oletetaan liittyvän GST:n käyttöönoton alkuvaikeuksiin ja epävarmuuteen uudistuksen yksityiskohdista. Pidemmällä tähtäimellä  Intian valtiovarainministeriön vero-osasto on arvioinut GST laskevan inflaatiota 2 prosentilla, ja mikäli yritykset eivät siirrä alempia veroasteita hintoihin, tulevat viranomaiset puuttumaan siihen

Suomalaisyritysten kannalta keskeisintä on verotuksen ennakoitavuuden, läpinäkyvyyden ja yhteismitallisuuden paraneminen. Sähköiset järjestelmät nopeuttavat toimiessaan myös yritysten verovähennyksien hyödyntämistä. GST:n perusajatus yhtenäisistä Intian sisämarkkinoista tekee maan sisäisen logistiikan sujuvammaksi, kun tavaraliikenteen sisämaa-rajatarkastukset poistuvat.

Jussi Rauhala